दादर सेंट्रल से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
97258 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
22.59
18-जून
23.04
18-जून
97260 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
23.19
18-जून
23.24
18-जून
97602 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
05.02
19-जून
05.07
19-जून
97604 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
05.53
19-जून
05.58
19-जून
97606 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
06.05
19-जून
06.10
19-जून
97608 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
06.21
19-जून
06.26
19-जून
97202 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
06.57
19-जून
07.02
19-जून
97610 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
07.49
19-जून
07.54
19-जून
97204 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
08.30
19-जून
08.35
19-जून
97206 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
08.48
19-जून
08.53
19-जून
97612 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
09.22
19-जून
09.27
19-जून
97502 घाट कोपर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
घाट कोपर → कर्री रोड (00.05 घंटे)
09.34
19-जून
09.39
19-जून
97208 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
09.43
19-जून
09.48
19-जून
97614 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
09.51
19-जून
09.56
19-जून
97504 घाट कोपर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
घाट कोपर → कर्री रोड (00.05 घंटे)
10.03
19-जून
10.08
19-जून
97210 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
10.07
19-जून
10.12
19-जून
97616 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
10.14
19-जून
10.19
19-जून
97618 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
10.52
19-जून
10.57
19-जून
97214 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
11.40
19-जून
11.45
19-जून
97216 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
12.05
19-जून
12.10
19-जून
97218 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
12.51
19-जून
12.56
19-जून
97220 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
13.11
19-जून
13.16
19-जून
97222 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
13.58
19-जून
14.03
19-जून
97224 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
14.32
19-जून
14.37
19-जून
97228 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
15.09
19-जून
15.14
19-जून
97230 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
15.58
19-जून
16.03
19-जून
97620 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
16.24
19-जून
16.29
19-जून
97232 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
16.37
19-जून
16.42
19-जून
97622 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.06 घंटे)
16.47
19-जून
16.53
19-जून
97624 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
17.29
19-जून
17.34
19-जून
97234 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
17.44
19-जून
17.49
19-जून
97236 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
17.55
19-जून
18.00
19-जून
97626 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
18.07
19-जून
18.12
19-जून
97238 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
18.15
19-जून
18.20
19-जून
97628 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
18.18
19-जून
18.23
19-जून
97630 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
18.37
19-जून
18.42
19-जून
97242 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
18.59
19-जून
19.04
19-जून
97632 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
19.07
19-जून
19.12
19-जून
97244 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
19.23
19-जून
19.28
19-जून
97634 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कुर्ला जंक्शन → कर्री रोड (00.05 घंटे)
19.39
19-जून
19.44
19-जून
97246 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
19.52
19-जून
19.57
19-जून
97248 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
20.32
19-जून
20.37
19-जून
97250 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
21.24
19-जून
21.29
19-जून
97252 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
21.36
19-जून
21.41
19-जून
97254 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोम्बिवली → कर्री रोड (00.05 घंटे)
22.11
19-जून
22.16
19-जून
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
97437 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
23.04
18-जून
23.15
18-जून
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
23.08
18-जून
23.19
18-जून
97439 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
23.12
18-जून
23.23
18-जून
96653 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
23.20
18-जून
23.31
18-जून
97647 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
23.25
18-जून
23.36
18-जून
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
23.30
18-जून
23.41
18-जून
97441 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
23.39
18-जून
23.50
18-जून
96655 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
23.44
18-जून
23.55
18-जून
97649 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
23.48
18-जून
23.59
18-जून
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
23.52
18-जून
00.03
19-जून
97443 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
23.59
18-जून
00.10
19-जून
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
00.05
19-जून
00.16
19-जून
96401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
00.15
19-जून
00.26
19-जून
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
00.25
19-जून
00.36
19-जून
97301 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
00.28
19-जून
00.39
19-जून
97601 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
00.31
19-जून
00.42
19-जून
96403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
04.15
19-जून
04.26
19-जून
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
04.24
19-जून
04.35
19-जून
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
04.48
19-जून
04.59
19-जून
96405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
05.00
19-जून
05.11
19-जून
96505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
05.12
19-जून
05.23
19-जून
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
05.20
19-जून
05.31
19-जून
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
05.24
19-जून
05.35
19-जून
96605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
05.28
19-जून
05.39
19-जून
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
05.40
19-जून
05.51
19-जून
96607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
05.52
19-जून
06.03
19-जून
96507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
06.02
19-जून
06.13
19-जून
97011 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
06.10
19-जून
06.21
19-जून
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
06.20
19-जून
06.31
19-जून
97201 मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
06.23
19-जून
06.34
19-जून
96611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
06.30
19-जून
06.41
19-जून
97203 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
06.33
19-जून
06.44
19-जून
97303 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
06.37
19-जून
06.48
19-जून
97015 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
06.41
19-जून
06.52
19-जून
97305 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
06.48
19-जून
06.59
19-जून
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
06.52
19-जून
07.03
19-जून
96613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
07.00
19-जून
07.11
19-जून
97017 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
07.08
19-जून
07.19
19-जून
97307 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
07.12
19-जून
07.23
19-जून
97205 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
07.16
19-जून
07.27
19-जून
97019 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
07.24
19-जून
07.35
19-जून
97309 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
07.28
19-जून
07.39
19-जून
97021 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
07.32
19-जून
07.43
19-जून
97207 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
07.36
19-जून
07.47
19-जून
96511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
07.42
19-जून
07.53
19-जून
97311 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
07.45
19-जून
07.56
19-जून
97025 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
07.56
19-जून
08.07
19-जून
97313 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.00
19-जून
08.11
19-जून
97315 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.08
19-जून
08.19
19-जून
97027 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.12
19-जून
08.23
19-जून
97317 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.16
19-जून
08.27
19-जून
97209 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.20
19-जून
08.31
19-जून
97321 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.26
19-जून
08.37
19-जून
97603 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.29
19-जून
08.40
19-जून
97029 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.33
19-जून
08.44
19-जून
97501 मुंबई छ. शिवाजी घाट कोपर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.37
19-जून
08.48
19-जून
97605 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.41
19-जून
08.52
19-जून
97323 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.45
19-जून
08.56
19-जून
97031 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.49
19-जून
09.00
19-जून
97607 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.53
19-जून
09.04
19-जून
97325 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
08.57
19-जून
09.08
19-जून
97327 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.01
19-जून
09.12
19-जून
97033 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.05
19-जून
09.16
19-जून
97503 मुंबई छ. शिवाजी घाट कोपर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.08
19-जून
09.19
19-जून
97609 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.12
19-जून
09.23
19-जून
97211 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.16
19-जून
09.27
19-जून
97329 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.19
19-जून
09.30
19-जून
97611 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.23
19-जून
09.34
19-जून
97331 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.12 घंटे)
09.26
19-जून
09.38
19-जून
97039 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.12 घंटे)
09.30
19-जून
09.42
19-जून
97213 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.12 घंटे)
09.33
19-जून
09.45
19-जून
97333 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.37
19-जून
09.48
19-जून
97335 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.41
19-जून
09.52
19-जून
97613 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.45
19-जून
09.56
19-जून
97337 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.49
19-जून
10.00
19-जून
97615 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.53
19-जून
10.04
19-जून
96617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
09.57
19-जून
10.08
19-जून
97041 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.02
19-जून
10.13
19-जून
97339 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.06
19-जून
10.17
19-जून
97341 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.10
19-जून
10.21
19-जून
97043 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.14
19-जून
10.25
19-जून
97617 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.18
19-जून
10.29
19-जून
97215 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.22
19-जून
10.33
19-जून
97343 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.26
19-जून
10.37
19-जून
97619 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.30
19-जून
10.41
19-जून
97217 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.34
19-जून
10.45
19-जून
97345 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.40
19-जून
10.51
19-जून
97621 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.44
19-जून
10.55
19-जून
97047 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.48
19-जून
10.59
19-जून
97347 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.51
19-जून
11.02
19-जून
97623 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
10.56
19-जून
11.07
19-जून
97349 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.00
19-जून
11.11
19-जून
96619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.04
19-जून
11.15
19-जून
97625 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.08
19-जून
11.19
19-जून
97351 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.12
19-जून
11.23
19-जून
97353 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.16
19-जून
11.27
19-जून
97051 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.20
19-जून
11.31
19-जून
96621 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.24
19-जून
11.35
19-जून
97219 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.30
19-जून
11.41
19-जून
97355 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.36
19-जून
11.47
19-जून
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.40
19-जून
11.51
19-जून
97357 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.45
19-जून
11.56
19-जून
97055 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.50
19-जून
12.01
19-जून
96623 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.54
19-जून
12.05
19-जून
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
11.59
19-जून
12.10
19-जून
97057 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
12.07
19-जून
12.18
19-जून
97059 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
12.15
19-जून
12.26
19-जून
97359 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
12.24
19-जून
12.35
19-जून
97061 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
12.28
19-जून
12.39
19-जून
97063 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
12.32
19-जून
12.43
19-जून
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
12.36
19-जून
12.47
19-जून
97225 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
12.40
19-जून
12.51
19-जून
96625 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
12.44
19-जून
12.55
19-जून
97361 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
12.50
19-जून
13.01
19-जून
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
12.54
19-जून
13.05
19-जून
97067 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
12.58
19-जून
13.09
19-जून
97069 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.02
19-जून
13.13
19-जून
97363 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.06
19-जून
13.17
19-जून
96627 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.10
19-जून
13.21
19-जून
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.16
19-जून
13.27
19-जून
97071 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.22
19-जून
13.33
19-जून
96515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.30
19-जून
13.41
19-जून
97073 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.34
19-जून
13.45
19-जून
97365 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.38
19-जून
13.49
19-जून
96629 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.42
19-जून
13.53
19-जून
97077 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.46
19-जून
13.57
19-जून
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.50
19-जून
14.01
19-जून
97229 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.54
19-जून
14.05
19-जून
97367 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
13.58
19-जून
14.09
19-जून
96631 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
14.08
19-जून
14.19
19-जून
97081 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
14.12
19-जून
14.23
19-जून
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
14.17
19-जून
14.28
19-जून
97369 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
14.20
19-जून
14.31
19-जून
97083 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
14.26
19-जून
14.37
19-जून
97371 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
14.30
19-जून
14.41
19-जून
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
14.34
19-जून
14.45
19-जून
97085 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
14.38
19-जून
14.49
19-जून
96633 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
14.46
19-जून
14.57
19-जून
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
14.52
19-जून
15.03
19-जून
97089 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
14.56
19-जून
15.07
19-जून
96517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
15.00
19-जून
15.11
19-जून
97231 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
15.12
19-जून
15.23
19-जून
97093 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
15.16
19-जून
15.27
19-जून
96635 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
15.20
19-जून
15.31
19-जून
97233 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
15.26
19-जून
15.37
19-जून
96637 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
15.31
19-जून
15.42
19-जून
97373 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
15.36
19-जून
15.47
19-जून
97095 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
15.41
19-जून
15.52
19-जून
97235 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
15.46
19-जून
15.57
19-जून
97097 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
15.50
19-जून
16.01
19-जून
97099 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
15.58
19-जून
16.09
19-जून
97237 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
16.05
19-जून
16.16
19-जून
97377 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
16.09
19-जून
16.20
19-जून
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
16.13
19-जून
16.24
19-जून
97379 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
16.17
19-जून
16.28
19-जून
96639 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
16.21
19-जून
16.32
19-जून
97381 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
16.30
19-जून
16.41
19-जून
97239 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
16.34
19-जून
16.45
19-जून
97383 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
16.38
19-जून
16.49
19-जून
97627 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
16.43
19-जून
16.54
19-जून
97107 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
16.48
19-जून
16.59
19-जून
97385 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
16.52
19-जून
17.03
19-जून
97111 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.00
19-जून
17.11
19-जून
97387 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.04
19-जून
17.15
19-जून
97389 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.08
19-जून
17.19
19-जून
97113 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.12
19-जून
17.23
19-जून
97391 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.16
19-जून
17.27
19-जून
97393 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.24
19-जून
17.35
19-जून
97629 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.28
19-जून
17.39
19-जून
97395 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.32
19-जून
17.43
19-जून
97119 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.36
19-जून
17.47
19-जून
97631 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.44
19-जून
17.55
19-जून
97397 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.48
19-जून
17.59
19-जून
97123 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.53
19-जून
18.04
19-जून
97245 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
17.58
19-जून
18.09
19-जून
97399 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
18.04
19-जून
18.15
19-जून
97127 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
18.08
19-जून
18.19
19-जून
97129 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
18.14
19-जून
18.25
19-जून
97633 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
18.18
19-जून
18.29
19-जून
97247 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
18.22
19-जून
18.33
19-जून
97401 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
18.29
19-जून
18.40
19-जून
96641 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
18.34
19-जून
18.45
19-जून
97403 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
18.38
19-जून
18.49
19-जून
97249 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
18.42
19-जून
18.53
19-जून
97405 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
18.46
19-जून
18.57
19-जून
97635 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
18.50
19-जून
19.01
19-जून
97407 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
18.56
19-जून
19.07
19-जून
97135 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
19.01
19-जून
19.12
19-जून
97251 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
19.05
19-जून
19.16
19-जून
97137 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
19.14
19-जून
19.25
19-जून
97139 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
19.18
19-जून
19.29
19-जून
97411 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
19.22
19-जून
19.33
19-जून
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
19.32
19-जून
19.43
19-जून
97413 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
19.35
19-जून
19.46
19-जून
97143 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
19.45
19-जून
19.56
19-जून
97417 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
19.50
19-जून
20.01
19-जून
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
19.55
19-जून
20.06
19-जून
97255 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
20.00
19-जून
20.11
19-जून
96643 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
20.05
19-जून
20.16
19-जून
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
20.13
19-जून
20.24
19-जून
97419 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
20.18
19-जून
20.29
19-जून
97257 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
20.22
19-जून
20.33
19-जून
97637 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
20.26
19-जून
20.37
19-जून
96645 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.12 घंटे)
20.30
19-जून
20.42
19-जून
97421 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
20.36
19-जून
20.47
19-जून
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
20.40
19-जून
20.51
19-जून
97259 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
20.48
19-जून
20.59
19-जून
97423 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
20.52
19-जून
21.03
19-जून
96519 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
20.56
19-जून
21.07
19-जून
97425 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
21.04
19-जून
21.15
19-जून
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
21.08
19-जून
21.19
19-जून
97261 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
21.12
19-जून
21.23
19-जून
96647 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
21.20
19-जून
21.31
19-जून
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
21.28
19-जून
21.39
19-जून
96409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
21.32
19-जून
21.43
19-जून
97639 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
21.36
19-जून
21.47
19-जून
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
21.40
19-जून
21.51
19-जून
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
21.48
19-जून
21.59
19-जून
97427 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
21.52
19-जून
22.03
19-जून
97155 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
21.56
19-जून
22.07
19-जून
96649 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.00
19-जून
22.11
19-जून
97157 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.04
19-जून
22.15
19-जून
97641 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.08
19-जून
22.19
19-जून
97159 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.16
19-जून
22.27
19-जून
97431 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.20
19-जून
22.31
19-जून
97161 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.24
19-जून
22.35
19-जून
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.28
19-जून
22.39
19-जून
97643 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.31
19-जून
22.42
19-जून
97433 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.38
19-जून
22.49
19-जून
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.43
19-जून
22.54
19-जून
97435 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.47
19-जून
22.58
19-जून
96651 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.51
19-जून
23.02
19-जून
97645 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कर्री रोड (00.11 घंटे)
22.55
19-जून
23.06
19-जून
कल्याण जंक्शन से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
96406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कसारा → कर्री रोड (01.13 घंटे)
23.18
18-जून
00.31
19-जून
96020 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
खोपोली → कर्री रोड (01.14 घंटे)
23.34
18-जून
00.48
19-जून
96234 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.13 घंटे)
23.52
18-जून
01.05
19-जून
96102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कर्जत → कर्री रोड (01.17 घंटे)
03.29
19-जून
04.46
19-जून
96302 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.12 घंटे)
03.59
19-जून
05.11
19-जून
96602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.13 घंटे)
04.17
19-जून
05.30
19-जून
96304 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.14 घंटे)
04.24
19-जून
05.38
19-जून
96104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कर्जत → कर्री रोड (01.14 घंटे)
04.34
19-जून
05.48
19-जून
97002 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.13 घंटे)
04.41
19-जून
05.54
19-जून
96604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.13 घंटे)
04.48
19-जून
06.01
19-जून
96306 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.13 घंटे)
05.10
19-जून
06.23
19-जून
96606 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.13 घंटे)
05.21
19-जून
06.34
19-जून
96106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कर्जत → कर्री रोड (01.14 घंटे)
05.24
19-जून
06.38
19-जून
96308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.15 घंटे)
05.31
19-जून
06.46
19-जून
96402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कसारा → कर्री रोड (01.13 घंटे)
05.37
19-जून
06.50
19-जून
96608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.15 घंटे)
05.51
19-जून
07.06
19-जून
96202 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.13 घंटे)
06.01
19-जून
07.14
19-जून
97004 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
06.04
19-जून
07.18
19-जून
96404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कसारा → कर्री रोड (01.12 घंटे)
06.12
19-जून
07.24
19-जून
97006 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.13 घंटे)
06.15
19-जून
07.28
19-जून
96310 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.15 घंटे)
06.23
19-जून
07.38
19-जून
96610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.13 घंटे)
06.29
19-जून
07.42
19-जून
96204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.15 घंटे)
06.35
19-जून
07.50
19-जून
97008 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
06.43
19-जून
07.58
19-जून
96502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
असंगांव → कर्री रोड (01.17 घंटे)
06.51
19-जून
08.08
19-जून
96612 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.13 घंटे)
07.02
19-जून
08.15
19-जून
96206 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.14 घंटे)
07.05
19-जून
08.19
19-जून
97014 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
07.17
19-जून
08.31
19-जून
97016 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
07.34
19-जून
08.49
19-जून
96504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
असंगांव → कर्री रोड (01.14 घंटे)
07.47
19-जून
09.01
19-जून
97018 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
07.50
19-जून
09.04
19-जून
97020 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
07.57
19-जून
09.12
19-जून
97022 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
08.01
19-जून
09.16
19-जून
96614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.15 घंटे)
08.08
19-जून
09.23
19-जून
97024 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
08.21
19-जून
09.35
19-जून
96618 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.13 घंटे)
08.51
19-जून
10.04
19-जून
96210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.16 घंटे)
09.13
19-जून
10.29
19-जून
97026 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.16 घंटे)
09.22
19-जून
10.38
19-जून
97028 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
09.29
19-जून
10.44
19-जून
97030 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
09.51
19-जून
11.06
19-जून
96508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
असंगांव → कर्री रोड (01.14 घंटे)
09.56
19-जून
11.10
19-जून
97032 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
10.06
19-जून
11.20
19-जून
97034 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
10.17
19-जून
11.31
19-जून
97036 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.13 घंटे)
10.27
19-जून
11.40
19-जून
96510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
असंगांव → कर्री रोड (01.12 घंटे)
10.37
19-जून
11.49
19-जून
96212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.14 घंटे)
10.48
19-जून
12.02
19-जून
97042 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
11.00
19-जून
12.14
19-जून
96622 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.13 घंटे)
11.12
19-जून
12.25
19-जून
96312 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.15 घंटे)
11.14
19-जून
12.29
19-जून
96214 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.15 घंटे)
11.25
19-जून
12.40
19-जून
96314 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.17 घंटे)
11.31
19-जून
12.48
19-जून
96624 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.16 घंटे)
11.36
19-जून
12.52
19-जून
96216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.18 घंटे)
11.46
19-जून
13.04
19-जून
97052 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.18 घंटे)
11.50
19-जून
13.08
19-जून
96512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
असंगांव → कर्री रोड (01.18 घंटे)
11.54
19-जून
13.12
19-जून
96218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.19 घंटे)
12.01
19-जून
13.20
19-जून
96626 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.18 घंटे)
12.10
19-जून
13.28
19-जून
96316 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.16 घंटे)
12.16
19-जून
13.32
19-जून
96220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.16 घंटे)
12.20
19-जून
13.36
19-जून
96318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.13 घंटे)
12.32
19-जून
13.45
19-जून
96628 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.12 घंटे)
12.37
19-जून
13.49
19-जून
97058 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.13 घंटे)
12.40
19-जून
13.53
19-जून
96222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.13 घंटे)
12.44
19-जून
13.57
19-जून
97060 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.13 घंटे)
12.54
19-जून
14.07
19-जून
96630 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.14 घंटे)
13.01
19-जून
14.15
19-जून
96320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.14 घंटे)
13.05
19-जून
14.19
19-जून
97062 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
13.08
19-जून
14.23
19-जून
96632 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.12 घंटे)
13.17
19-जून
14.29
19-जून
97066 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.13 घंटे)
13.28
19-जून
14.41
19-जून
96634 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.14 घंटे)
13.36
19-जून
14.50
19-जून
97068 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
13.43
19-जून
14.58
19-जून
96322 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.14 घंटे)
13.48
19-जून
15.02
19-जून
97070 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
13.56
19-जून
15.10
19-जून
96636 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.14 घंटे)
14.08
19-जून
15.22
19-जून
97074 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
14.11
19-जून
15.26
19-जून
96324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.15 घंटे)
14.15
19-जून
15.30
19-जून
97076 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
14.25
19-जून
15.40
19-जून
97078 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
14.33
19-जून
15.47
19-जून
96326 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.14 घंटे)
14.37
19-जून
15.51
19-जून
97080 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
14.41
19-जून
15.55
19-जून
97082 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
14.55
19-जून
16.10
19-जून
96638 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.14 घंटे)
15.00
19-जून
16.14
19-जून
97084 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.13 घंटे)
15.07
19-जून
16.20
19-जून
96640 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.12 घंटे)
15.22
19-जून
16.34
19-जून
97088 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.17 घंटे)
15.30
19-जून
16.47
19-जून
97090 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.20 घंटे)
15.37
19-जून
16.57
19-जून
96642 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.15 घंटे)
15.51
19-जून
17.06
19-जून
97096 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.11 घंटे)
16.10
19-जून
17.21
19-जून
97100 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.13 घंटे)
16.32
19-जून
17.45
19-जून
97102 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
17.16
19-जून
18.31
19-जून
97104 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.17 घंटे)
17.29
19-जून
18.46
19-जून
97106 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
18.01
19-जून
19.16
19-जून
97110 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
18.21
19-जून
19.36
19-जून
97112 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
18.34
19-जून
19.48
19-जून
97116 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.13 घंटे)
18.51
19-जून
20.04
19-जून
96516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
असंगांव → कर्री रोड (01.14 घंटे)
18.54
19-जून
20.08
19-जून
97120 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.16 घंटे)
19.02
19-जून
20.18
19-जून
97124 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.17 घंटे)
19.12
19-जून
20.29
19-जून
97126 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
19.26
19-जून
20.41
19-जून
97130 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.13 घंटे)
19.42
19-जून
20.55
19-जून
96328 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.18 घंटे)
19.51
19-जून
21.09
19-जून
96646 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.16 घंटे)
20.05
19-जून
21.21
19-जून
96518 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
असंगांव → कर्री रोड (01.15 घंटे)
20.22
19-जून
21.37
19-जून
97138 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.13 घंटे)
20.33
19-जून
21.46
19-जून
96648 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.13 घंटे)
20.37
19-जून
21.50
19-जून
96650 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.17 घंटे)
20.55
19-जून
22.12
19-जून
97144 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.16 घंटे)
21.04
19-जून
22.20
19-जून
96652 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.13 घंटे)
21.16
19-जून
22.29
19-जून
97146 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
21.20
19-जून
22.34
19-जून
96330 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.15 घंटे)
21.29
19-जून
22.44
19-जून
96654 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.13 घंटे)
21.40
19-जून
22.53
19-जून
96332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.14 घंटे)
21.46
19-जून
23.00
19-जून
96226 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.14 घंटे)
21.57
19-जून
23.11
19-जून
97150 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.14 घंटे)
22.06
19-जून
23.20
19-जून
96334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
अम्बरनाथ → कर्री रोड (01.14 घंटे)
22.14
19-जून
23.28
19-जून
96228 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बदलापुर → कर्री रोड (01.14 घंटे)
22.18
19-जून
23.32
19-जून
96656 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
तितवाला → कर्री रोड (01.14 घंटे)
22.22
19-जून
23.36
19-जून
97152 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कल्याण जंक्शन → कर्री रोड (01.15 घंटे)
22.26
19-जून
23.41
19-जून
96112 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कर्जत → कर्री रोड (01.16 घंटे)
22.34
19-जून
23.50
19-जून
96520 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
असंगांव → कर्री रोड (01.13 घंटे)
22.52
19-जून
00.05
20-जून
ठाणे से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
97302 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.42 घंटे)
04.00
19-जून
04.42
19-जून
97304 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.42 घंटे)
04.20
19-जून
05.02
19-जून
97306 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.42 घंटे)
04.40
19-जून
05.22
19-जून
97308 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.42 घंटे)
05.24
19-जून
06.06
19-जून
97310 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
05.34
19-जून
06.18
19-जून
97312 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
05.46
19-जून
06.30
19-जून
97314 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.42 घंटे)
06.00
19-जून
06.42
19-जून
97316 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.42 घंटे)
06.16
19-जून
06.58
19-जून
97318 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.42 घंटे)
06.28
19-जून
07.10
19-जून
97320 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.42 घंटे)
06.50
19-जून
07.32
19-जून
97322 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.42 घंटे)
07.04
19-जून
07.46
19-जून
97324 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
07.28
19-जून
08.12
19-जून
97326 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.43 घंटे)
07.44
19-जून
08.27
19-जून
97328 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
07.55
19-जून
08.39
19-जून
97330 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
07.59
19-जून
08.43
19-जून
97332 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.43 घंटे)
08.14
19-जून
08.57
19-जून
97334 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
08.24
19-जून
09.08
19-जून
97336 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.43 घंटे)
08.36
19-जून
09.19
19-जून
97338 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
08.47
19-जून
09.31
19-जून
97340 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.45 घंटे)
09.00
19-जून
09.45
19-जून
97342 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
09.08
19-जून
09.52
19-जून
97344 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
09.16
19-जून
10.00
19-जून
97346 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.46 घंटे)
09.30
19-जून
10.16
19-जून
97348 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
09.41
19-जून
10.25
19-जून
97350 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
09.50
19-जून
10.34
19-जून
97352 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
09.57
19-जून
10.41
19-जून
97354 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
10.06
19-जून
10.50
19-जून
97356 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
10.18
19-जून
11.02
19-जून
97358 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
10.30
19-जून
11.14
19-जून
97360 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
10.42
19-जून
11.26
19-जून
97362 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
10.52
19-जून
11.36
19-जून
97364 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.45 घंटे)
11.21
19-जून
12.06
19-जून
97366 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
11.37
19-जून
12.21
19-जून
97368 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
12.00
19-जून
12.44
19-जून
97370 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
12.56
19-जून
13.40
19-जून
97372 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
13.28
19-जून
14.12
19-जून
97374 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
14.02
19-जून
14.46
19-जून
97376 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
14.22
19-जून
15.06
19-जून
97378 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
14.52
19-जून
15.36
19-जून
97380 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
15.15
19-जून
15.59
19-जून
97384 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
15.41
19-जून
16.25
19-जून
97386 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.43 घंटे)
15.55
19-जून
16.38
19-जून
97388 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.43 घंटे)
16.27
19-जून
17.10
19-जून
97390 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
16.30
19-जून
17.14
19-जून
97392 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.43 घंटे)
16.35
19-जून
17.18
19-जून
97394 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.42 घंटे)
16.43
19-जून
17.25
19-जून
97396 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.43 घंटे)
16.55
19-जून
17.38
19-जून
97398 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.43 घंटे)
16.59
19-जून
17.42
19-जून
97400 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.43 घंटे)
17.10
19-जून
17.53
19-जून
97404 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.43 घंटे)
17.21
19-जून
18.04
19-जून
97406 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.43 घंटे)
17.25
19-जून
18.08
19-जून
97410 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.45 घंटे)
17.42
19-जून
18.27
19-जून
97412 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
17.52
19-जून
18.36
19-जून
97414 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.45 घंटे)
18.05
19-जून
18.50
19-जून
97416 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.42 घंटे)
18.12
19-जून
18.54
19-जून
97418 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
18.16
19-जून
19.00
19-जून
97424 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
18.48
19-जून
19.32
19-जून
97430 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
19.30
19-जून
20.14
19-जून
97432 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
19.38
19-जून
20.22
19-जून
97434 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
19.49
19-जून
20.33
19-जून
97436 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
20.03
19-जून
20.47
19-जून
97438 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
20.41
19-जून
21.25
19-जून
97440 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे → कर्री रोड (00.44 घंटे)
21.21
19-जून
22.05
19-जून
New IRCTC Agent Registration