छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
11057 अमृतसर एक्सप्रेस
ग्वालियर जंक्शन
23:30
12137 पंजाब मेल
ग्वालियर जंक्शन
19:35
24-अक्टू
लोकमान्य तिलक टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12161 लश्कर एक्स्प्रेस
ग्वालियर जंक्शन
16:25
25-अक्टू
14313 बरेली एक्स्प्रेस
ग्वालियर जंक्शन
08:05
28-अक्टू
22109 लोकमान्य तिलक ह निजामुद्दीन एक्सप्रेस
ग्वालियर जंक्शन
14:30
29-अक्टू
पनवेल से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12617 मंगला लक्षद्वीप एक्स्प्रेस
ग्वालियर जंक्शन
12:55
24-अक्टू
11101 पुणे ग्वालियर एक्सप्रेस
ग्वालियर जंक्शन
02:55
28-अक्टू
बांद्रा टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
04182 बांद्रा झाँसी स्पेशल
ग्वालियर जंक्शन
21:15
25-अक्टू
11804 बांद्रा झाँसी एक्सप्रेस
ग्वालियर जंक्शन
05:10
29-अक्टू
11104 बांद्रा झाँसी एक्सप्रेस
ग्वालियर जंक्शन
05:10
30-अक्टू
New IRCTC Agent Registration