मुंबई सेंट्रल से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
90457 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
11.25
18-जून
12.02
18-जून
90473 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
11.34
18-जून
12.09
18-जून
90481 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
11.42
18-जून
12.17
18-जून
90489 विरार चर्चगेट लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
11.48
18-जून
12.24
18-जून
90491 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
11.51
18-जून
12.27
18-जून
90507 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
12.08
18-जून
12.43
18-जून
90511 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
12.16
18-जून
12.52
18-जून
90521 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
12.22
18-जून
12.58
18-जून
90527 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
12.29
18-जून
13.04
18-जून
90547 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
12.51
18-जून
13.26
18-जून
90551 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
12.55
18-जून
13.30
18-जून
90553 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
13.00
18-जून
13.37
18-जून
90561 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
13.09
18-जून
13.44
18-जून
90559 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.25 घंटे)
13.09
18-जून
13.34
18-जून
90563 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
13.12
18-जून
13.47
18-जून
90571 चर्चगेट विरार लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
13.18
18-जून
13.54
18-जून
90577 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
13.26
18-जून
14.02
18-जून
90585 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
13.32
18-जून
14.08
18-जून
90591 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
13.36
18-जून
14.12
18-जून
90595 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
13.42
18-जून
14.19
18-जून
90597 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.34 घंटे)
13.48
18-जून
14.22
18-जून
90605 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
13.54
18-जून
14.29
18-जून
90609 चर्चगेट विरार लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
14.02
18-जून
14.38
18-जून
90623 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.25 घंटे)
14.17
18-जून
14.42
18-जून
90627 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
14.23
18-जून
15.00
18-जून
90639 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.38 घंटे)
14.30
18-जून
15.08
18-जून
90643 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
14.34
18-जून
15.11
18-जून
90653 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
14.51
18-जून
15.26
18-जून
90657 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
14.59
18-जून
15.36
18-जून
90661 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
15.03
18-जून
15.39
18-जून
90667 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
15.08
18-जून
15.32
18-जून
90669 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
15.11
18-जून
15.47
18-जून
90677 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
15.14
18-जून
15.50
18-जून
90685 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.26 घंटे)
15.18
18-जून
15.44
18-जून
90689 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
15.20
18-जून
15.56
18-जून
90697 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
15.33
18-जून
16.08
18-जून
90705 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
15.43
18-जून
16.18
18-जून
90709 विरार चर्चगेट लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
15.46
18-जून
16.21
18-जून
90721 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.38 घंटे)
15.56
18-जून
16.34
18-जून
90727 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
16.02
18-जून
16.37
18-जून
90729 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
16.05
18-जून
16.40
18-जून
90735 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
16.11
18-जून
16.46
18-जून
90737 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
16.14
18-जून
16.49
18-जून
90745 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
16.21
18-जून
16.57
18-जून
90755 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
16.31
18-जून
17.07
18-जून
90759 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
16.37
18-जून
17.13
18-जून
90763 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
16.43
18-जून
17.19
18-जून
90781 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
16.55
18-जून
17.30
18-जून
90787 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.38 घंटे)
17.02
18-जून
17.40
18-जून
90793 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
17.13
18-जून
17.37
18-जून
90805 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.25 घंटे)
17.19
18-जून
17.44
18-जून
90807 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
17.21
18-जून
17.56
18-जून
90813 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
17.30
18-जून
18.07
18-जून
90821 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.22 घंटे)
17.32
18-जून
17.54
18-जून
90825 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.22 घंटे)
17.40
18-जून
18.02
18-जून
90831 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
17.46
18-जून
18.21
18-जून
90833 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.26 घंटे)
17.49
18-जून
18.15
18-जून
90835 चर्चगेट बोरिवली महिला स्पेशल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.39 घंटे)
17.49
18-जून
18.28
18-जून
90851 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
17.58
18-जून
18.35
18-जून
90857 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.29 घंटे)
18.02
18-जून
18.31
18-जून
90867 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
18.07
18-जून
18.44
18-जून
90869 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
18.12
18-जून
18.47
18-जून
90873 चर्चगेट विरार लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
18.15
18-जून
18.50
18-जून
90883 चर्चगेट विरार महिला स्पेशल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
18.23
18-जून
18.59
18-जून
90885 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.25 घंटे)
18.24
18-जून
18.49
18-जून
90887 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
18.26
18-जून
19.01
18-जून
90899 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.23 घंटे)
18.35
18-जून
18.58
18-जून
90907 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.39 घंटे)
18.39
18-जून
19.18
18-जून
90905 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.26 घंटे)
18.39
18-जून
19.05
18-जून
90929 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.26 घंटे)
18.59
18-जून
19.25
18-जून
90931 चर्चगेट भयंदर महिला स्पेशल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.38 घंटे)
19.01
18-जून
19.39
18-जून
90941 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.39 घंटे)
19.07
18-जून
19.46
18-जून
90951 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
19.18
18-जून
19.55
18-जून
90953 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
19.21
18-जून
19.45
18-जून
90955 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
19.24
18-जून
19.48
18-जून
90969 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
19.30
18-जून
20.06
18-जून
90971 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.26 घंटे)
19.34
18-जून
20.00
18-जून
90975 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
19.37
18-जून
20.12
18-जून
90977 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.22 घंटे)
19.40
18-जून
20.02
18-जून
90989 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
19.46
18-जून
20.22
18-जून
90999 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
19.55
18-जून
20.32
18-जून
91007 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.38 घंटे)
20.01
18-जून
20.39
18-जून
91009 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
20.02
18-जून
20.26
18-जून
91013 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.38 घंटे)
20.04
18-जून
20.42
18-जून
91019 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
20.11
18-जून
20.48
18-जून
91021 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.23 घंटे)
20.13
18-जून
20.36
18-जून
91023 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.25 घंटे)
20.20
18-जून
20.45
18-जून
91029 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
20.23
18-जून
20.58
18-जून
91043 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
20.31
18-जून
20.55
18-जून
91051 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
20.34
18-जून
21.09
18-जून
91057 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
20.40
18-जून
21.17
18-जून
91059 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
20.43
18-जून
21.20
18-जून
91061 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
20.46
18-जून
21.23
18-जून
91071 चर्चगेट विरार लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
20.51
18-जून
21.27
18-जून
91079 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
21.02
18-जून
21.39
18-जून
91083 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.39 घंटे)
21.05
18-जून
21.44
18-जून
91087 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.22 घंटे)
21.12
18-जून
21.34
18-जून
91091 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.38 घंटे)
21.18
18-जून
21.56
18-जून
91101 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.26 घंटे)
21.22
18-जून
21.48
18-जून
91107 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
21.27
18-जून
22.03
18-जून
91109 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
21.30
18-जून
22.07
18-जून
91113 चर्चगेट भयंदर लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
21.33
18-जून
22.09
18-जून
91115 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
21.36
18-जून
22.12
18-जून
91125 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
21.46
18-जून
22.23
18-जून
91131 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
21.49
18-जून
22.26
18-जून
91133 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
21.52
18-जून
22.29
18-जून
91135 चर्चगेट मलाड सेमी फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.23 घंटे)
21.52
18-जून
22.15
18-जून
91137 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
21.55
18-जून
22.32
18-जून
91141 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
21.58
18-जून
22.35
18-जून
91143 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
22.01
18-जून
22.25
18-जून
91145 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.38 घंटे)
22.01
18-जून
22.39
18-जून
91159 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
22.14
18-जून
22.51
18-जून
91161 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
22.20
18-जून
22.55
18-जून
91163 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.23 घंटे)
22.22
18-जून
22.45
18-जून
91171 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
22.32
18-जून
23.08
18-जून
91173 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.23 घंटे)
22.35
18-जून
22.58
18-जून
91175 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
22.36
18-जून
23.11
18-जून
91177 चर्चगेट विरार फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.22 घंटे)
22.40
18-जून
23.02
18-जून
91181 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
22.46
18-जून
23.21
18-जून
91183 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
22.49
18-जून
23.24
18-जून
91191 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
22.59
18-जून
23.35
18-जून
91189 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.23 घंटे)
22.59
18-जून
23.22
18-जून
91195 चर्चगेट विरार फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.23 घंटे)
23.06
18-जून
23.29
18-जून
91201 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
23.15
18-जून
23.50
18-जून
91203 चर्चगेट भयंदर फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
23.22
18-जून
23.46
18-जून
91205 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
23.22
18-जून
23.58
18-जून
91209 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
23.31
18-जून
00.07
19-जून
91211 चर्चगेट विरार फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.26 घंटे)
23.35
18-जून
00.01
19-जून
91213 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
23.40
18-जून
00.15
19-जून
91215 चर्चगेट विरार फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.23 घंटे)
23.47
18-जून
00.10
19-जून
91217 चर्चगेट अँधेरी लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
23.50
18-जून
00.26
19-जून
91219 चर्चगेट नल्ला सोपारा लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
23.54
18-जून
00.30
19-जून
91221 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
00.02
19-जून
00.38
19-जून
91223 चर्चगेट विरार लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
00.08
19-जून
00.44
19-जून
91229 चर्चगेट अँधेरी लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
00.18
19-जून
00.54
19-जून
91233 चर्चगेट विरार लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
00.26
19-जून
01.02
19-जून
91235 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
00.30
19-जून
01.06
19-जून
91237 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
00.38
19-जून
01.14
19-जून
91241 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
00.48
19-जून
01.24
19-जून
91243 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
00.53
19-जून
01.29
19-जून
91245 चर्चगेट विरार लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
01.00
19-जून
01.36
19-जून
91247 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
01.10
19-जून
01.46
19-जून
90017 चर्चगेट विरार लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
04.25
19-जून
05.00
19-जून
90021 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
04.28
19-जून
05.03
19-जून
90027 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
04.51
19-जून
05.27
19-जून
90031 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
04.56
19-जून
05.31
19-जून
90037 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
05.10
19-जून
05.46
19-जून
90057 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
05.28
19-जून
06.03
19-जून
90065 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
05.38
19-जून
06.13
19-जून
90069 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
05.42
19-जून
06.17
19-जून
90079 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
05.54
19-जून
06.29
19-जून
90081 चर्चगेट विरार फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.23 घंटे)
06.02
19-जून
06.25
19-जून
90087 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
06.06
19-जून
06.41
19-जून
90093 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
06.13
19-जून
06.48
19-जून
90097 चर्चगेट विरार लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
06.18
19-जून
06.53
19-जून
90099 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
06.21
19-जून
06.56
19-जून
90101 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.23 घंटे)
06.22
19-जून
06.45
19-जून
90103 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
06.24
19-जून
06.59
19-जून
90113 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.25 घंटे)
06.38
19-जून
07.03
19-जून
90117 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
06.39
19-जून
07.14
19-जून
90121 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
06.42
19-जून
07.17
19-जून
90123 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
06.45
19-जून
07.20
19-जून
90133 चर्चगेट बोरिवली फास्ट
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.27 घंटे)
06.58
19-जून
07.25
19-जून
90137 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
07.02
19-जून
07.37
19-जून
90143 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
07.05
19-जून
07.41
19-जून
90151 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
07.13
19-जून
07.49
19-जून
90157 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
07.20
19-जून
07.56
19-जून
90165 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
07.26
19-जून
08.01
19-जून
90169 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
07.32
19-जून
08.07
19-जून
90173 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
07.35
19-जून
08.10
19-जून
90185 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
07.44
19-जून
08.21
19-जून
90195 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.38 घंटे)
07.51
19-जून
08.29
19-जून
90201 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
07.58
19-जून
08.33
19-जून
90211 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
08.07
19-जून
08.42
19-जून
90219 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
08.14
19-जून
08.50
19-जून
90235 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.38 घंटे)
08.24
19-जून
09.02
19-जून
90241 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
08.33
19-जून
09.08
19-जून
90253 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
08.45
19-जून
09.21
19-जून
90265 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
08.54
19-जून
09.31
19-जून
90273 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
09.00
19-जून
09.36
19-जून
90285 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
09.10
19-जून
09.45
19-जून
90289 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
09.13
19-जून
09.48
19-जून
90303 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
09.23
19-जून
09.58
19-जून
90313 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
09.32
19-जून
10.09
19-जून
90321 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
09.38
19-जून
10.13
19-जून
90331 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
09.44
19-जून
10.19
19-जून
90339 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
09.53
19-जून
10.30
19-जून
90343 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.39 घंटे)
09.56
19-जून
10.35
19-जून
90357 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
10.05
19-जून
10.42
19-जून
90367 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
10.11
19-जून
10.46
19-जून
90371 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
10.14
19-जून
10.51
19-जून
90381 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
10.20
19-जून
10.56
19-जून
90387 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
10.27
19-जून
11.02
19-जून
90397 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
10.37
19-जून
11.13
19-जून
90411 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
10.46
19-जून
11.21
19-जून
90413 विरार चर्चगेट लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
10.49
19-जून
11.24
19-जून
90417 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
10.52
19-जून
11.27
19-जून
90429 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
11.01
19-जून
11.36
19-जून
90431 चर्चगेट भयंदर लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
11.04
19-जून
11.39
19-जून
90433 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.35 घंटे)
11.07
19-जून
11.42
19-जून
90437 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
11.10
19-जून
11.46
19-जून
90449 चर्चगेट बोरिवली लोकल
चर्चगेट → जोगेश्वरी (00.36 घंटे)
11.19
19-जून
11.55
19-जून
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
98735 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.46 घंटे)
11.48
18-जून
12.34
18-जून
98737 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
12.13
18-जून
13.00
18-जून
91393 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.45 घंटे)
12.35
18-जून
13.20
18-जून
98739 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
12.58
18-जून
13.45
18-जून
98741 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
13.27
18-जून
14.14
18-जून
98743 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
13.52
18-जून
14.39
18-जून
91395 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
14.16
18-जून
15.03
18-जून
98745 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
14.24
18-जून
15.11
18-जून
98747 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
14.52
18-जून
15.39
18-जून
98749 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
15.20
18-जून
16.07
18-जून
98751 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
15.48
18-जून
16.35
18-जून
98753 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
16.16
18-जून
17.03
18-जून
98755 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
16.43
18-जून
17.30
18-जून
98757 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
17.12
18-जून
17.59
18-जून
98759 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.46 घंटे)
17.37
18-जून
18.23
18-जून
98761 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
18.05
18-जून
18.52
18-जून
98763 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.47 घंटे)
18.37
18-जून
19.24
18-जून
98723 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.46 घंटे)
09.02
19-जून
09.48
19-जून
98725 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.45 घंटे)
09.26
19-जून
10.11
19-जून
98727 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.46 घंटे)
09.56
19-जून
10.42
19-जून
98729 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.46 घंटे)
10.22
19-जून
11.08
19-जून
98731 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.45 घंटे)
10.48
19-जून
11.33
19-जून
98733 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस → जोगेश्वरी (00.46 घंटे)
11.16
19-जून
12.02
19-जून
बोरिवली से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
90452 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
11.23
18-जून
11.38
18-जून
90458 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
11.32
18-जून
11.47
18-जून
90466 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
11.40
18-जून
11.55
18-जून
90470 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
11.44
18-जून
11.59
18-जून
90472 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
11.47
18-जून
12.02
18-जून
90474 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
11.50
18-जून
12.05
18-जून
90478 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
11.53
18-जून
12.08
18-जून
90480 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
11.57
18-जून
12.12
18-जून
90484 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
12.00
18-जून
12.17
18-जून
90490 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
12.06
18-जून
12.20
18-जून
90488 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
12.08
18-जून
12.23
18-जून
90492 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
12.13
18-जून
12.27
18-जून
90498 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
12.15
18-जून
12.30
18-जून
90502 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
12.21
18-जून
12.36
18-जून
90506 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
12.24
18-जून
12.39
18-जून
90512 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
12.31
18-जून
12.46
18-जून
90518 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
12.37
18-जून
12.52
18-जून
90522 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
12.41
18-जून
12.55
18-जून
90526 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
12.47
18-जून
13.02
18-जून
90532 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
12.51
18-जून
13.07
18-जून
90536 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
12.54
18-जून
13.10
18-जून
90538 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
13.00
18-जून
13.15
18-जून
90540 विरार चर्चगेट लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
13.01
18-जून
13.18
18-जून
90546 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
13.10
18-जून
13.26
18-जून
90550 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
13.16
18-जून
13.30
18-जून
90554 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
13.19
18-जून
13.34
18-जून
90560 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
13.22
18-जून
13.37
18-जून
90558 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
13.26
18-जून
13.41
18-जून
90562 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
13.29
18-जून
13.44
18-जून
90566 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
13.32
18-जून
13.47
18-जून
90568 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
13.35
18-जून
13.51
18-जून
90576 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
13.40
18-जून
13.56
18-जून
90578 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
13.43
18-जून
13.58
18-जून
90582 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
13.46
18-जून
14.01
18-जून
90586 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
13.53
18-जून
14.08
18-जून
90588 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
13.57
18-जून
14.12
18-जून
90592 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
14.01
18-जून
14.16
18-जून
90594 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
14.04
18-जून
14.19
18-जून
90598 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
14.08
18-जून
14.23
18-जून
90604 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
14.11
18-जून
14.26
18-जून
90606 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
14.14
18-जून
14.31
18-जून
90612 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
14.20
18-जून
14.35
18-जून
90618 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
14.24
18-जून
14.38
18-जून
90620 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
14.27
18-जून
14.43
18-जून
90622 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
14.30
18-जून
14.47
18-जून
90626 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
14.35
18-जून
14.51
18-जून
90630 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
14.40
18-जून
14.55
18-जून
90634 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
14.43
18-जून
14.59
18-जून
90636 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
14.49
18-जून
15.04
18-जून
90642 विरार बांद्रा लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
14.54
18-जून
15.08
18-जून
90644 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
14.57
18-जून
15.12
18-जून
90648 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
15.01
18-जून
15.16
18-जून
90652 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
15.09
18-जून
15.23
18-जून
90656 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
15.14
18-जून
15.29
18-जून
90658 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
15.20
18-जून
15.35
18-जून
90664 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
15.25
18-जून
15.40
18-जून
90666 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
15.29
18-जून
15.44
18-जून
90674 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
15.35
18-जून
15.50
18-जून
90676 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
15.38
18-जून
15.53
18-जून
90678 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
15.41
18-जून
15.56
18-जून
90680 भयंदर अँधेरी लोकल
भयंदर → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
15.44
18-जून
15.59
18-जून
90682 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
15.46
18-जून
16.02
18-जून
90686 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
15.50
18-जून
16.05
18-जून
90692 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
15.53
18-जून
16.08
18-जून
90694 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
15.56
18-जून
16.11
18-जून
90700 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
15.58
18-जून
16.15
18-जून
90704 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
16.03
18-जून
16.19
18-जून
90708 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
16.08
18-जून
16.24
18-जून
90712 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
16.12
18-जून
16.28
18-जून
90716 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
16.15
18-जून
16.31
18-जून
90720 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
16.18
18-जून
16.35
18-जून
90722 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
16.21
18-जून
16.38
18-जून
90728 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
16.29
18-जून
16.44
18-जून
90730 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
16.32
18-जून
16.47
18-जून
90736 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
16.35
18-जून
16.50
18-जून
90738 नल्ला सोपारा बांद्रा लोकल
नल्ला सोपारा → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
16.39
18-जून
16.53
18-जून
90740 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
16.42
18-जून
16.57
18-जून
90748 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
16.47
18-जून
17.01
18-जून
90750 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
16.50
18-जून
17.05
18-जून
90754 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
16.53
18-जून
17.09
18-जून
90760 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
16.57
18-जून
17.13
18-जून
90764 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
17.01
18-जून
17.16
18-जून
90768 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
17.05
18-जून
17.20
18-जून
90776 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
17.11
18-जून
17.28
18-जून
90784 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
17.16
18-जून
17.32
18-जून
90790 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
17.20
18-जून
17.35
18-जून
90792 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
17.23
18-जून
17.39
18-जून
90800 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
17.28
18-जून
17.44
18-जून
90802 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
17.31
18-जून
17.47
18-जून
90812 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
17.41
18-जून
17.57
18-जून
90816 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
17.44
18-जून
18.00
18-जून
90828 बोरिवली दादर वेस्टर्न फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
17.48
18-जून
18.05
18-जून
90822
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
17.55
18-जून
18.10
18-जून
90832 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
17.57
18-जून
18.12
18-जून
90836 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
18.01
18-जून
18.16
18-जून
90842 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
18.04
18-जून
18.19
18-जून
90848 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
18.10
18-जून
18.26
18-जून
90850 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.18 घंटे)
18.13
18-जून
18.31
18-जून
90858 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
18.17
18-जून
18.33
18-जून
90862 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
18.22
18-जून
18.39
18-जून
90854 नल्ला सोपारा अँधेरी लोकल
नल्ला सोपारा → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
18.26
18-जून
18.41
18-जून
90868 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
18.29
18-जून
18.45
18-जून
90872 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
18.32
18-जून
18.48
18-जून
90874 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
18.35
18-जून
18.51
18-जून
90880 बोरिवली दादर वेस्टर्न फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
18.38
18-जून
18.54
18-जून
90882 विरार चर्चगेट लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
18.41
18-जून
18.57
18-जून
90884 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
18.44
18-जून
19.00
18-जून
90888 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
18.47
18-जून
19.03
18-जून
90896 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
18.52
18-जून
19.07
18-जून
90904 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
18.58
18-जून
19.14
18-जून
90906 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
19.00
18-जून
19.17
18-जून
90912 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
19.06
18-जून
19.21
18-जून
90916 विरार बांद्रा लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
19.09
18-जून
19.24
18-जून
90922 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
19.14
18-जून
19.29
18-जून
90924 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
19.17
18-जून
19.33
18-जून
90928 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
19.21
18-जून
19.36
18-जून
90932 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
19.26
18-जून
19.41
18-जून
90938 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
19.28
18-जून
19.45
18-जून
90942 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
19.36
18-जून
19.51
18-जून
90946 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
19.39
18-जून
19.55
18-जून
90952 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
19.42
18-जून
19.57
18-जून
90954 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
19.47
18-जून
20.01
18-जून
90958 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
19.50
18-जून
20.05
18-जून
90962 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
19.52
18-जून
20.09
18-जून
90964 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
19.57
18-जून
20.13
18-जून
90970 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
20.01
18-जून
20.17
18-जून
90976 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
20.08
18-जून
20.24
18-जून
90982 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
20.11
18-जून
20.27
18-जून
90986 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
20.15
18-जून
20.30
18-जून
90992 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
20.20
18-जून
20.35
18-जून
90996 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
20.23
18-जून
20.39
18-जून
91002 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
20.30
18-जून
20.45
18-जून
91008 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
20.36
18-जून
20.51
18-जून
91024 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
20.50
18-जून
21.05
18-जून
91026 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
20.52
18-जून
21.08
18-जून
91028 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
20.56
18-जून
21.11
18-जून
91032 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
20.59
18-जून
21.14
18-जून
91036 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
21.03
18-जून
21.19
18-जून
91048 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
21.18
18-जून
21.32
18-जून
91050 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
21.21
18-जून
21.36
18-जून
91052 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
21.24
18-जून
21.39
18-जून
91056 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
21.32
18-जून
21.47
18-जून
91060 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
21.36
18-जून
21.51
18-जून
91064 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
21.40
18-जून
21.55
18-जून
91068 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
21.44
18-जून
21.59
18-जून
91076 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
21.50
18-जून
22.07
18-जून
91086 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
22.03
18-जून
22.18
18-जून
91090 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
22.08
18-जून
22.22
18-जून
91092 बोरिवली अँधेरी लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
22.10
18-जून
22.25
18-जून
91094 विरार चर्चगेट फास्ट
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
22.13
18-जून
22.28
18-जून
91096 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
22.14
18-जून
22.29
18-जून
91100 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
22.22
18-जून
22.37
18-जून
91108 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
22.30
18-जून
22.46
18-जून
91114 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
22.38
18-जून
22.54
18-जून
91112 विरार चर्चगेट फास्ट
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
22.39
18-जून
22.53
18-जून
91116 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
22.43
18-जून
22.59
18-जून
91118 विरार चर्चगेट फास्ट
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
22.49
18-जून
23.03
18-जून
91120 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
22.52
18-जून
23.09
18-जून
91124 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
23.00
18-जून
23.16
18-जून
91130 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
23.06
18-जून
23.21
18-जून
91132 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
23.10
18-जून
23.24
18-जून
91144 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
23.22
18-जून
23.37
18-जून
91146 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
23.25
18-जून
23.40
18-जून
91152 विरार चर्चगेट फास्ट
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
23.34
18-जून
23.48
18-जून
91154 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
23.35
18-जून
23.50
18-जून
91160 विरार चर्चगेट फास्ट
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
23.50
18-जून
00.04
19-जून
91162 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
23.52
18-जून
00.07
19-जून
91164 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
23.56
18-जून
00.11
19-जून
91166 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
00.05
19-जून
00.20
19-जून
91168 विरार चर्चगेट फास्ट
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
00.10
19-जून
00.24
19-जून
91170 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
00.18
19-जून
00.32
19-जून
91172 विरार बांद्रा लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
00.22
19-जून
00.36
19-जून
91174 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
00.30
19-जून
00.45
19-जून
91182 विरार चर्चगेट लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
00.39
19-जून
00.53
19-जून
90004 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
03.50
19-जून
04.04
19-जून
90006 विरार चर्चगेट लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
03.59
19-जून
04.13
19-जून
90008 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
04.01
19-जून
04.17
19-जून
90014 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
04.09
19-जून
04.25
19-जून
90016 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
04.15
19-जून
04.31
19-जून
90018 भयंदर चर्चगेट लोकल
भयंदर → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
04.20
19-जून
04.35
19-जून
90020 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
04.23
19-जून
04.39
19-जून
90022 विरार चर्चगेट लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
04.28
19-जून
04.43
19-जून
90024 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
04.32
19-जून
04.48
19-जून
90028 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
04.39
19-जून
04.54
19-जून
90030 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
04.42
19-जून
04.58
19-जून
90032 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
04.46
19-जून
05.00
19-जून
90038 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
04.53
19-जून
05.08
19-जून
90040 भयंदर चर्चगेट सेमी फ़ास्ट
भयंदर → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
04.54
19-जून
05.08
19-जून
90042 विरार चर्चगेट लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
04.57
19-जून
05.11
19-जून
90044 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
05.01
19-जून
05.17
19-जून
90046 भयंदर चर्चगेट लोकल
भयंदर → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
05.04
19-जून
05.20
19-जून
90048 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
05.09
19-जून
05.25
19-जून
90050 नल्ला सोपारा चर्चगेट फास्ट
नल्ला सोपारा → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
05.13
19-जून
05.28
19-जून
90052 भयंदर चर्चगेट लोकल
भयंदर → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
05.17
19-जून
05.31
19-जून
90054 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
05.19
19-जून
05.35
19-जून
90058 भयंदर चर्चगेट लोकल
भयंदर → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
05.25
19-जून
05.40
19-जून
90060 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
05.30
19-जून
05.45
19-जून
90062 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
05.33
19-जून
05.48
19-जून
90064 नल्ला सोपारा बांद्रा लोकल
नल्ला सोपारा → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
05.36
19-जून
05.51
19-जून
90066 भयंदर चर्चगेट लोकल
भयंदर → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
05.40
19-जून
05.55
19-जून
90068 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
05.45
19-जून
06.01
19-जून
90072 बोरिवली चर्चगेट लोकल
भयंदर → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
05.52
19-जून
06.06
19-जून
90074 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
05.53
19-जून
06.07
19-जून
90076 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
05.55
19-जून
06.10
19-जून
90078 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
05.58
19-जून
06.14
19-जून
90080 नल्ला सोपारा बांद्रा लोकल
नल्ला सोपारा → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
06.03
19-जून
06.18
19-जून
90082 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
06.06
19-जून
06.21
19-जून
90084 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
06.09
19-जून
06.24
19-जून
90086 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
06.10
19-जून
06.27
19-जून
90090 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
06.15
19-जून
06.31
19-जून
90096 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
06.22
19-जून
06.38
19-जून
90100 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
06.24
19-जून
06.41
19-जून
90102 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
06.27
19-जून
06.41
19-जून
90104 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
06.27
19-जून
06.44
19-जून
90106 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
06.30
19-जून
06.45
19-जून
90118 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
06.36
19-जून
06.52
19-जून
90120 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
06.39
19-जून
06.55
19-जून
90122 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
06.44
19-जून
06.59
19-जून
90126 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
06.47
19-जून
07.02
19-जून
90128 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
06.50
19-जून
07.05
19-जून
90132 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
06.53
19-जून
07.08
19-जून
90136 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
06.57
19-जून
07.14
19-जून
90142 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
07.00
19-जून
07.15
19-जून
90144 नल्ला सोपारा चर्चगेट लोकल
नल्ला सोपारा → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
07.03
19-जून
07.18
19-जून
90146 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
07.06
19-जून
07.21
19-जून
90150 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
07.09
19-जून
07.26
19-जून
90154 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
07.13
19-जून
07.28
19-जून
90156 विरार चर्चगेट लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
07.16
19-जून
07.31
19-जून
90158 विरार चर्चगेट लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
07.20
19-जून
07.34
19-जून
90160 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
07.22
19-जून
07.37
19-जून
90162 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
07.25
19-जून
07.41
19-जून
90170 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
07.30
19-जून
07.45
19-जून
90174 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
07.33
19-जून
07.48
19-जून
90178 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.18 घंटे)
07.36
19-जून
07.54
19-जून
90182 बोरिवली चर्चगेट महिला स्पेशल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
07.41
19-जून
07.56
19-जून
90186 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
07.43
19-जून
07.59
19-जून
90194 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
07.47
19-जून
08.02
19-जून
90196 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
07.50
19-जून
08.05
19-जून
94002 बोरिवली चर्चगेट A/C सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
07.54
19-जून
08.09
19-जून
90208 विरार बांद्रा लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
08.00
19-जून
08.14
19-जून
90214 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
08.03
19-जून
08.18
19-जून
90220 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
08.06
19-जून
08.21
19-जून
90222 विरार चर्चगेट महिला स्पेशल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
08.10
19-जून
08.25
19-जून
90228 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
08.15
19-जून
08.30
19-जून
90232 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
08.19
19-जून
08.34
19-जून
90242 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
08.23
19-जून
08.40
19-जून
90240 विरार बांद्रा लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
08.23
19-जून
08.37
19-जून
90250 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
08.30
19-जून
08.45
19-जून
90256 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.18 घंटे)
08.34
19-जून
08.52
19-जून
90260 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
08.41
19-जून
08.56
19-जून
90264 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
08.44
19-जून
08.59
19-जून
90270 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
08.47
19-जून
09.02
19-जून
90274 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
08.50
19-जून
09.05
19-जून
90280 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
08.53
19-जून
09.09
19-जून
90282 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
08.57
19-जून
09.13
19-जून
90286 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
09.00
19-जून
09.16
19-जून
90296 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
09.07
19-जून
09.22
19-जून
90308 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
09.17
19-जून
09.33
19-जून
90310 भयंदर चर्चगेट महिला स्पेशल
भयंदर → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
09.21
19-जून
09.36
19-जून
90316 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
09.24
19-जून
09.41
19-जून
90318 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
09.27
19-जून
09.43
19-जून
90326 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
09.35
19-जून
09.50
19-जून
90332 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
09.38
19-जून
09.54
19-जून
90344 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
09.47
19-जून
10.02
19-जून
90350 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
09.50
19-जून
10.06
19-जून
90356 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
09.55
19-जून
10.11
19-जून
90364 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
10.01
19-जून
10.16
19-जून
90368 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
10.04
19-जून
10.19
19-जून
90376 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
10.09
19-जून
10.24
19-जून
90382 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
10.12
19-जून
10.28
19-जून
90384 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
10.16
19-जून
10.31
19-जून
90388 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
10.20
19-जून
10.35
19-जून
90394 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
10.21
19-जून
10.38
19-जून
90400 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
भयंदर → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
10.27
19-जून
10.43
19-जून
90406 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
10.31
19-जून
10.46
19-जून
90410 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
10.35
19-जून
10.51
19-जून
90412 विरार अँधेरी लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
10.38
19-जून
10.54
19-जून
90414 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
10.40
19-जून
10.57
19-जून
90420 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.14 घंटे)
10.47
19-जून
11.01
19-जून
90422 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
10.49
19-जून
11.06
19-जून
90426 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
10.53
19-जून
11.09
19-जून
90428 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.16 घंटे)
10.57
19-जून
11.13
19-जून
90432 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
11.02
19-जून
11.17
19-जून
90436 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
11.05
19-जून
11.22
19-जून
90438 विरार बांद्रा लोकल
विरार → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
11.09
19-जून
11.24
19-जून
90440 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
11.13
19-जून
11.28
19-जून
90448 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बोरिवली → जोगेश्वरी (00.15 घंटे)
11.20
19-जून
11.35
19-जून
दादर वेस्टर्न से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
90761 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
दादर वेस्टर्न → जोगेश्वरी (00.18 घंटे)
16.50
18-जून
17.08
18-जून
90823 महालक्ष्मी बोरिवली लोकल
महालक्ष्मी → जोगेश्वरी (00.25 घंटे)
17.45
18-जून
18.10
18-जून
90949 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
दादर वेस्टर्न → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
19.25
18-जून
19.42
18-जून
91081 दादर बोरिवली फास्ट
दादर वेस्टर्न → जोगेश्वरी (00.17 घंटे)
21.12
18-जून
21.29
18-जून
90035 महालक्ष्मी बोरिवली लोकल
महालक्ष्मी → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
05.18
19-जून
05.42
19-जून
90049 महालक्ष्मी बोरिवली लोकल
महालक्ष्मी → जोगेश्वरी (00.25 घंटे)
05.32
19-जून
05.57
19-जून
90061 महालक्ष्मी बोरिवली लोकल
महालक्ष्मी → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
05.45
19-जून
06.09
19-जून
90075 महालक्ष्मी बोरिवली लोकल
महालक्ष्मी → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
05.56
19-जून
06.20
19-जून
90111 महालक्ष्मी बोरिवली लोकल
महालक्ष्मी → जोगेश्वरी (00.25 घंटे)
06.43
19-जून
07.08
19-जून
94001 महालक्ष्मी बोरिवली A/C लोकल
महालक्ष्मी → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
07.06
19-जून
07.30
19-जून
90167 महालक्ष्मी बोरिवली लोकल
महालक्ष्मी → जोगेश्वरी (00.24 घंटे)
07.40
19-जून
08.04
19-जून
वसई रोड से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
90724 वसई रोड अँधेरी लोकल
वसई रोड → जोगेश्वरी (00.41 घंटे)
16.00
18-जून
16.41
18-जून
90770 वसई रोड चर्चगेट लोकल
वसई रोड → जोगेश्वरी (00.41 घंटे)
16.42
18-जून
17.23
18-जून
90972 वसई रोड अँधेरी लोकल
वसई रोड → जोगेश्वरी (00.42 घंटे)
19.38
18-जून
20.20
18-जून
90324 वसई रोड अँधेरी लोकल
वसई रोड → जोगेश्वरी (00.37 घंटे)
09.10
19-जून
09.47
19-जून
90454 वसई रोड अँधेरी लोकल
वसई रोड → जोगेश्वरी (00.43 घंटे)
10.58
19-जून
11.41
19-जून
New IRCTC Agent Registration