छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12598 मुंबई छ. शिवाजी गोरखपुर जनसाधारण
खलीलाबाद
13:30
25-सित
लोकमान्य तिलक टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12542 लोकमान्य तिलक गोरखपुर सुपरफ़ास्ट
खलीलाबाद
11:10
11015 कुशीनगर एक्स्प्रेस
खलीलाबाद
22:45
बांद्रा टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
19037 अवध एक्स्प्रेस
खलीलाबाद
22:40
19039 अवध एक्स्प्रेस
खलीलाबाद
22:40
23-सित
New IRCTC Agent Registration