ठाणे से
ट्रेन / तकप्रस्थान
96615 ठाणे तितवाला लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
08:57
97035 ठाणे कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
10:06
96111 ठाणे कर्जत लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
10:48
96513 ठाणे असंगांव लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
11:49
96113 ठाणे कर्जत लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
12:05
97053 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
12:30
96203 ठाणे बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
13:06
96407 ठाणे कसारा लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
14:04
97075 ठाणे कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
14:33
97079 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
14:58
96207 ठाणे बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
16:00
95723 भाईखल्ला कल्याण फास्ट लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
16:35
96327 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
16:50
97101 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
17:22
97103 ठाणे कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
17:25
97105 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
17:40
96115 ठाणे कर्जत लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
17:48
97109 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
17:55
97117 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
18:23
97121 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
18:39
96209 ठाणे बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
18:51
96211 ठाणे बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.11 घंटे
19:43
96117 ठाणे कर्जत लोकल
मुम्बरा
00.11 घंटे
20:03
97141 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
20:25
96331 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
00.11 घंटे
20:31
96217 ठाणे बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
21:32
96103 ठाणे कर्जत लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
05:00
20-नव
96601 विद्याविहार तितवाला लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
05:15
20-नव
96105 ठाणे कर्जत लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
05:28
20-नव
96603 विद्याविहार तितवाला लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
05:36
20-नव
96503 ठाणे असंगांव लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
05:47
20-नव
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
05:51
20-नव
97001 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
06:03
20-नव
97003 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
06:27
20-नव
97005 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
06:39
20-नव
97007 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
06:51
20-नव
97009 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
07:01
20-नव
96609 विद्याविहार तितवाला लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
07:10
20-नव
97013 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
07:21
20-नव
दादर सेंट्रल से
ट्रेन / तकप्रस्थान
97023 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
08:07
97037 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
09:44
95711 दादर कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.38 घंटे
10:09
97045 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.49 घंटे
10:47
97049 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.50 घंटे
11:12
97221 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
00.47 घंटे
12:20
97223 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
00.48 घंटे
12:37
97065 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
13:05
97227 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
00.49 घंटे
13:43
97087 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
15:00
97091 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.47 घंटे
15:26
97241 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
00.49 घंटे
17:13
97115 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
17:38
97243 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
00.47 घंटे
17:58
95729 दादर सेंट्रल कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.37 घंटे
18:01
97125 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.49 घंटे
18:19
97131 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.48 घंटे
18:43
97133 दादर सेंट्रल कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.51 घंटे
19:11
95737 दादर सेंट्रल कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.37 घंटे
19:13
97253 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
00.48 घंटे
19:43
97145 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
20:27
97147 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.48 घंटे
21:02
97149 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.48 घंटे
21:17
97151 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.47 घंटे
21:42
97153 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
22:02
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
22:52
96227 दादर बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
23:18
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
97027 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
08:12
97209 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
08:20
95705 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
08:30
97029 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
08:33
97031 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
08:49
95709 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.49 घंटे
08:58
97033 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
09:05
97211 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
09:16
95603 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
मुम्बरा
00.49 घंटे
09:18
97039 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
09:30
95605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.52 घंटे
09:32
97213 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
09:33
96617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
09:57
95713 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.53 घंटे
09:59
97041 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
10:02
97043 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
10:14
97215 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
10:22
97217 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
10:34
95607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
10:39
97047 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
10:48
95609 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
मुम्बरा
00.51 घंटे
10:59
96619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
11:04
97051 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
11:20
96621 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
11:24
97219 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
11:30
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
11:40
95717 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.51 घंटे
11:42
97055 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
11:50
96623 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
11:54
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
11:59
97057 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
12:07
97059 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
12:15
97061 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
12:28
97063 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
12:32
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
12:36
97225 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
12:40
96625 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
12:44
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
12:54
97067 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
12:58
97069 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
13:02
95505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.51 घंटे
13:04
96627 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
13:10
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
13:16
97071 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
13:22
96515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
13:30
97073 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
13:34
96629 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
13:42
97077 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
13:46
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
13:50
97229 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
13:54
96631 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:08
97081 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:12
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
14:17
97083 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
14:26
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:34
97085 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:38
95507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.51 घंटे
14:42
96633 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:46
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:52
97089 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:56
96517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
15:00
97231 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
15:12
97093 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
15:16
96635 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
15:20
97233 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
15:26
96637 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
15:31
95415 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुम्बरा
00.49 घंटे
15:40
97095 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
15:41
97235 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
15:46
97097 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
15:50
97099 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
15:58
97237 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
16:05
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
16:13
95509 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
16:17
96639 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
16:21
97239 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
16:34
97107 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
16:48
95417 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
16:52
95319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
मुम्बरा
00.46 घंटे
17:00
97111 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
17:00
97113 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
17:12
95727 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.52 घंटे
17:22
97119 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
17:36
95801 मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली फास्ट
मुम्बरा
00.52 घंटे
17:37
97123 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
17:53
97245 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
17:58
95731 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
18:03
97127 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
18:08
97129 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
18:14
97247 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
18:22
95733 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
18:32
96641 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
18:34
97249 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
18:42
95735 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.54 घंटे
18:50
97135 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
19:01
97251 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
19:05
97137 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
19:14
97139 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
19:18
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
19:32
97143 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
19:45
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
19:55
97255 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
20:00
95517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.52 घंटे
20:00
96643 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
20:05
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
20:13
97257 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
20:22
96645 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
20:30
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
20:40
95741 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.52 घंटे
20:42
97259 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
20:48
96519 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
20:56
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:08
97261 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:12
96647 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:20
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:28
96409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:32
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:40
95743 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.58 घंटे
21:42
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:48
97155 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
21:56
96649 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
22:00
97157 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
22:04
97159 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
22:16
97161 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
22:24
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
22:28
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
22:43
95425 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुम्बरा
00.54 घंटे
22:50
96651 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
22:51
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
23:08
96653 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
23:20
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
23:30
96655 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
23:44
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
23:52
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
00:05
20-नव
96401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
00:15
20-नव
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
00:25
20-नव
96403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
04:15
20-नव
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
04:24
20-नव
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
04:48
20-नव
96405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:00
20-नव
96505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:12
20-नव
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:20
20-नव
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:24
20-नव
96605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:28
20-नव
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:40
20-नव
96607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:52
20-नव
96507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
06:02
20-नव
97011 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
06:10
20-नव
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
06:20
20-नव
97201 मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
06:23
20-नव
96611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
06:30
20-नव
97203 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
06:33
20-नव
97015 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
06:41
20-नव
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
06:52
20-नव
96613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:00
20-नव
97017 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:08
20-नव
97205 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:16
20-नव
95501 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
07:18
20-नव
97019 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:24
20-नव
97021 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:32
20-नव
97207 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:36
20-नव
96511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:42
20-नव
97025 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
07:56
20-नव
कल्याण जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
96614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:08
95710 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:13
96208 बदलापुर ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:18
97024 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
08:21
96616 तितवाला दादर सेंट्रल लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:26
95714 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:36
95716 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:42
96618 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
08:51
95718 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:02
97028 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:07
96210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
09:13
95604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.19 घंटे
09:20
97026 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:22
96506 असंगांव ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:25
95408 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:32
95720 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:43
97030 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
09:51
96508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:56
97032 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
10:06
96620 तितवाला ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
10:10
97034 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
10:17
97036 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
10:27
96510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
10:37
97038 कल्याण कुर्ला लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
10:41
97040 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
10:45
96212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
10:48
97042 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
11:00
97044 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
11:06
96622 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
11:12
96312 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
11:14
97046 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
11:17
97048 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
11:21
96214 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
11:25
96314 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
11:31
96624 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
11:36
97050 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
11:42
96216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
11:46
97052 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
11:50
96512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
11:54
96218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.23 घंटे
12:01
97054 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.23 घंटे
12:05
96626 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
12:10
96316 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
12:16
96220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
12:20
97056 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
12:24
96318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
12:32
96628 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
12:37
97058 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
12:40
96222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
12:44
97060 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
12:54
96630 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
13:01
96320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
13:05
97062 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:08
96108 कर्जत ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
13:13
96632 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
13:17
97064 कल्याण कुर्ला लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:20
97066 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:28
96634 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:36
97068 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
13:43
96322 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:48
96514 असंगांव ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:52
97070 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:56
97072 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
14:04
96636 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
14:08
97074 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
14:11
96324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
14:15
96110 कर्जत ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
14:20
97076 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
14:25
97078 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
14:33
96326 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
14:37
97080 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
14:41
97082 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
14:55
96638 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
15:00
97084 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
15:07
97086 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
15:13
96640 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.18 घंटे
15:22
97088 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
15:30
97090 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
15:37
95506 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.21 घंटे
15:41
97092 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
15:47
96642 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
15:51
97094 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
16:00
97108 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
16:10
97096 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
16:10
95608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
16:14
97098 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
16:17
97100 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
16:32
97158 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
16:38
95734 कल्याण दादर सेंट्रल फास्ट
मुम्बरा
00.21 घंटे
16:54
95610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.19 घंटे
17:00
97102 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
17:16
95736 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
17:20
97104 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
17:29
95738 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.21 घंटे
17:40
95614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.19 घंटे
17:46
97106 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
18:01
95512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:05
97110 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:21
95742 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:25
97112 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:34
95616 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.19 घंटे
18:40
97114 कल्याण कुर्ला लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:48
97116 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:51
96516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:54
97118 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:58
97120 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
19:02
97122 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
19:08
97124 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
19:12
96644 तितवाला ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
19:17
97126 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
19:26
97128 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
19:38
97130 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
19:42
97132 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
19:49
96328 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.23 घंटे
19:51
97134 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.23 घंटे
19:56
96646 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
20:05
97136 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
20:17
96518 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
20:22
97138 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
20:33
96648 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
20:37
97140 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
20:43
96224 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
20:46
97142 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
20:50
96650 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
20:55
97144 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
21:04
96652 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
21:16
97146 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
21:20
96330 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
21:29
96654 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
21:40
96332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
21:46
97148 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
21:52
96226 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
21:57
97150 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
22:06
96334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
22:14
96228 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
22:18
96656 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
22:22
97152 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
22:26
96112 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
22:34
96658 तितवाला ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
22:42
96520 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
22:52
96230 बदलापुर ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
23:00
97154 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
23:12
96406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
23:18
96232 बदलापुर कुर्ला लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
23:26
96660 तितवाला ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
23:30
96020 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
23:34
96522 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
23:43
97156 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
23:47
96234 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
23:52
96102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.24 घंटे
03:29
20-नव
96302 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
03:59
20-नव
96602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
04:17
20-नव
96304 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
04:24
20-नव
96104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
04:34
20-नव
97002 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
04:41
20-नव
96604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
04:48
20-नव
96306 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
05:10
20-नव
95702 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
05:16
20-नव
96606 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
05:21
20-नव
96106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
05:24
20-नव
96308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
05:31
20-नव
96402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
05:37
20-नव
96608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
05:51
20-नव
96202 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
06:01
20-नव
97004 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
06:04
20-नव
96404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
06:12
20-नव
97006 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
06:15
20-नव
96310 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
06:23
20-नव
96610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
06:29
20-नव
96204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
06:35
20-नव
97008 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
06:43
20-नव
97010 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
06:48
20-नव
96502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
06:51
20-नव
96612 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
07:02
20-नव
96206 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:05
20-नव
97012 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:09
20-नव
97014 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:17
20-नव
95706 कल्याण दादर फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:27
20-नव
97016 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:34
20-नव
95708 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:43
20-नव
96504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
07:47
20-नव
97018 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:50
20-नव
97020 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:57
20-नव
97022 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:01
20-नव
दिवा जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
95802 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.03 घंटे
08:23
97208 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
08:50
97210 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
09:13
97212 डोम्बिवली दादर लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
09:57
97214 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
10:49
97216 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
11:13
97218 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
11:57
97220 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
12:17
97222 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
13:07
97224 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
13:41
97226 डोम्बिवली दादर लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
13:57
97228 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
14:17
97230 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
15:06
97232 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
15:45
97234 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
16:53
97236 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
17:05
97238 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
17:24
97240 डोम्बिवली दादर लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
17:41
97242 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
18:07
97244 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
18:31
97246 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
19:01
97248 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
19:39
97250 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
20:29
97252 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
20:43
97254 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.04 घंटे
21:17
97256 डोम्बिवली दादर लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
21:42
97258 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
22:08
97260 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
22:27
97262 डोम्बिवली दादर लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
22:57
97202 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
06:06
20-नव
97204 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
07:38
20-नव
97206 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
07:56
20-नव
Station Name / Code
ठाणे
TNA
दादर सेंट्रल
DR
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
CSMT
कल्याण जंक्शन
KYN
दिवा जंक्शन
DIVA
मुम्बरा
MBQ
New IRCTC Agent Registration