छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
95111 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
10:36
95219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
10:48
95313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
10:53
95113 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
11:15
95315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
11:22
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
11:40
95221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
11:50
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
11:59
95003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
12:20
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
12:36
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
12:54
95115 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
13:13
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
13:16
95117 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
13:40
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
13:50
95223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
13:53
95225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
14:08
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
14:17
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
14:34
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
14:52
95119 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
14:54
95005 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
15:22
95121 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
15:53
95317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
16:03
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
16:13
95123 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
16:30
95229 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
16:45
95319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
17:00
95231 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
17:25
95007 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
17:33
95321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
17:45
95233 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
17:59
95323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
18:06
95125 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
18:21
95325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
18:28
95235 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
18:39
95327 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
18:53
95127 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
18:57
95237 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
19:14
95239 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
19:23
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
19:32
95331 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
19:42
95129 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
19:50
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
19:55
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
20:13
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
20:40
95009 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
20:46
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
21:08
95131 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
21:26
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
21:28
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
21:40
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
21:48
95011 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
21:58
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
उल्हासनगर
22:28
95241 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
22:29
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
22:43
51029 मुंबई बीजापुर फास्ट पैसेंजर
उल्हासनगर
22:55
51033 शिर्डी फास्ट पैसेंजर
उल्हासनगर
22:55
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
23:08
95013 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
23:18
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
उल्हासनगर
23:30
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
23:52
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00:05
22-अक्टू
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00:25
22-अक्टू
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
उल्हासनगर
04:24
22-अक्टू
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
उल्हासनगर
04:48
22-अक्टू
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
उल्हासनगर
05:20
22-अक्टू
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
05:24
22-अक्टू
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
05:40
22-अक्टू
95101 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
06:10
22-अक्टू
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
06:20
22-अक्टू
95201 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
06:27
22-अक्टू
95103 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
06:50
22-अक्टू
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
06:52
22-अक्टू
95203 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
07:05
22-अक्टू
95001 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
07:30
22-अक्टू
95205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
07:58
22-अक्टू
95105 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
08:16
22-अक्टू
95303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
08:47
22-अक्टू
95207 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
08:54
22-अक्टू
95107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
09:01
22-अक्टू
95209 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
09:15
22-अक्टू
95305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
09:22
22-अक्टू
95211 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
09:29
22-अक्टू
95109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
09:38
22-अक्टू
95213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
09:44
22-अक्टू
95307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
09:53
22-अक्टू
95215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
10:05
22-अक्टू
95309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
10:10
22-अक्टू
95217 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
10:25
22-अक्टू
95311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
10:29
22-अक्टू
51027 पंढरपुर फास्ट पैसेंजर
उल्हासनगर
22:55
24-अक्टू
दादर सेंट्रल से
ट्रेन / तकप्रस्थान
95227 दादर बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
16:13
95329 दादर अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
19:40
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
22:52
96227 दादर बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
23:18
95301 दादर सेंट्रल अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
08:42
22-अक्टू
ठाणे से
ट्रेन / तकप्रस्थान
96111 ठाणे कर्जत लोकल
उल्हासनगर
10:48
96113 ठाणे कर्जत लोकल
उल्हासनगर
12:05
96203 ठाणे बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
13:06
96207 ठाणे बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
16:00
96327 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
16:50
96115 ठाणे कर्जत लोकल
उल्हासनगर
17:48
96209 ठाणे बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
18:51
96211 ठाणे बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
19:43
96117 ठाणे कर्जत लोकल
उल्हासनगर
20:03
96331 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
20:31
96217 ठाणे बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
21:32
96103 ठाणे कर्जत लोकल
उल्हासनगर
05:00
22-अक्टू
96105 ठाणे कर्जत लोकल
उल्हासनगर
05:28
22-अक्टू
कल्याण जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
06:23
22-अक्टू
New IRCTC Agent Registration