छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.34 घंटे)
04.24
21-जून
05.58
21-जून
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.34 घंटे)
04.48
21-जून
06.22
21-जून
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.34 घंटे)
05.20
21-जून
06.54
21-जून
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.34 घंटे)
05.24
21-जून
06.58
21-जून
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.34 घंटे)
05.40
21-जून
07.14
21-जून
95101 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.09 घंटे)
06.10
21-जून
07.19
21-जून
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.33 घंटे)
06.20
21-जून
07.53
21-जून
95201 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.04 घंटे)
06.27
21-जून
07.31
21-जून
95103 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.05 घंटे)
06.50
21-जून
07.55
21-जून
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.34 घंटे)
06.52
21-जून
08.26
21-जून
95203 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.08 घंटे)
07.05
21-जून
08.13
21-जून
95001 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.06 घंटे)
07.30
21-जून
08.36
21-जून
95205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.07 घंटे)
07.58
21-जून
09.05
21-जून
95105 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.07 घंटे)
08.16
21-जून
09.23
21-जून
95303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.08 घंटे)
08.47
21-जून
09.55
21-जून
95207 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.06 घंटे)
08.54
21-जून
10.00
21-जून
95107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.05 घंटे)
09.01
21-जून
10.06
21-जून
95209 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.06 घंटे)
09.15
21-जून
10.21
21-जून
95305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.05 घंटे)
09.22
21-जून
10.27
21-जून
95211 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.05 घंटे)
09.29
21-जून
10.34
21-जून
95109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.05 घंटे)
09.38
21-जून
10.43
21-जून
95213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.06 घंटे)
09.44
21-जून
10.50
21-जून
95307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.05 घंटे)
09.53
21-जून
10.58
21-जून
95215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.07 घंटे)
10.05
21-जून
11.12
21-जून
95309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.06 घंटे)
10.10
21-जून
11.16
21-जून
95217 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.08 घंटे)
10.25
21-जून
11.33
21-जून
95311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.09 घंटे)
10.29
21-जून
11.38
21-जून
95111 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.09 घंटे)
10.36
21-जून
11.45
21-जून
95219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.06 घंटे)
10.48
21-जून
11.54
21-जून
95313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.04 घंटे)
10.53
21-जून
11.57
21-जून
95113 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.05 घंटे)
11.15
21-जून
12.20
21-जून
95315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.08 घंटे)
11.22
21-जून
12.30
21-जून
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.38 घंटे)
11.40
21-जून
13.18
21-जून
95221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.06 घंटे)
11.50
21-जून
12.56
21-जून
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.34 घंटे)
11.59
21-जून
13.33
21-जून
95003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.08 घंटे)
12.20
21-जून
13.28
21-जून
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.33 घंटे)
12.36
21-जून
14.09
21-जून
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.37 घंटे)
12.54
21-जून
14.31
21-जून
95115 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.07 घंटे)
13.13
21-जून
14.20
21-जून
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.35 घंटे)
13.16
21-जून
14.51
21-जून
95117 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.05 घंटे)
13.40
21-जून
14.45
21-जून
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.33 घंटे)
13.50
21-जून
15.23
21-जून
95223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.08 घंटे)
13.53
21-जून
15.01
21-जून
95225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.07 घंटे)
14.08
21-जून
15.15
21-जून
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.32 घंटे)
14.17
21-जून
15.49
21-जून
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.33 घंटे)
14.34
21-जून
16.07
21-जून
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.33 घंटे)
14.52
21-जून
16.25
21-जून
95119 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.05 घंटे)
14.54
21-जून
15.59
21-जून
95005 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.04 घंटे)
15.22
21-जून
16.26
21-जून
95121 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.05 घंटे)
15.53
21-जून
16.58
21-जून
95317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.08 घंटे)
16.03
21-जून
17.11
21-जून
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.33 घंटे)
16.13
21-जून
17.46
21-जून
95123 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.06 घंटे)
16.30
21-जून
17.36
21-जून
95229 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.06 घंटे)
16.45
21-जून
17.51
21-जून
95319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.15 घंटे)
17.00
21-जून
18.15
21-जून
95231 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.09 घंटे)
17.25
21-जून
18.34
21-जून
95007 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.09 घंटे)
17.33
21-जून
18.42
21-जून
95321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.07 घंटे)
17.45
21-जून
18.52
21-जून
95233 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.08 घंटे)
17.59
21-जून
19.07
21-जून
95323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.06 घंटे)
18.06
21-जून
19.12
21-जून
95125 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.06 घंटे)
18.21
21-जून
19.27
21-जून
95325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.09 घंटे)
18.28
21-जून
19.37
21-जून
95235 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.08 घंटे)
18.39
21-जून
19.47
21-जून
95327 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.09 घंटे)
18.53
21-जून
20.02
21-जून
95127 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.10 घंटे)
18.57
21-जून
20.07
21-जून
95237 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.04 घंटे)
19.14
21-जून
20.18
21-जून
95239 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.07 घंटे)
19.23
21-जून
20.30
21-जून
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.36 घंटे)
19.32
21-जून
21.08
21-जून
95331 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.08 घंटे)
19.42
21-जून
20.50
21-जून
95129 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.08 घंटे)
19.50
21-जून
20.58
21-जून
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.33 घंटे)
19.55
21-जून
21.28
21-जून
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.34 घंटे)
20.13
21-जून
21.47
21-जून
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.36 घंटे)
20.40
21-जून
22.16
21-जून
95009 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.07 घंटे)
20.46
21-जून
21.53
21-जून
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.34 घंटे)
21.08
21-जून
22.42
21-जून
95131 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.08 घंटे)
21.26
21-जून
22.34
21-जून
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.35 घंटे)
21.28
21-जून
23.03
21-जून
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.35 घंटे)
21.40
21-जून
23.15
21-जून
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.35 घंटे)
21.48
21-जून
23.23
21-जून
95011 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.09 घंटे)
21.58
21-जून
23.07
21-जून
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.35 घंटे)
22.28
21-जून
00.03
22-जून
95241 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.10 घंटे)
22.29
21-जून
23.39
21-जून
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.35 घंटे)
22.43
21-जून
00.18
22-जून
51027 पंढरपुर फास्ट पैसेंजर
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.12 घंटे)
22.55
21-जून
00.07
22-जून
51033 शिर्डी फास्ट पैसेंजर
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.11 घंटे)
22.55
21-जून
00.06
22-जून
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.34 घंटे)
23.08
21-जून
00.42
22-जून
95013 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.06 घंटे)
23.18
21-जून
00.24
22-जून
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.33 घंटे)
23.30
21-जून
01.03
22-जून
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.33 घंटे)
23.52
21-जून
01.25
22-जून
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.33 घंटे)
00.05
22-जून
01.38
22-जून
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.32 घंटे)
00.25
22-जून
01.57
22-जून
51029 मुंबई बीजापुर फास्ट पैसेंजर
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → उल्हासनगर (01.12 घंटे)
22.55
23-जून
00.07
24-जून
दादर सेंट्रल से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
95301 दादर सेंट्रल अम्बरनाथ फास्ट
दादर सेंट्रल → उल्हासनगर (00.50 घंटे)
08.42
21-जून
09.32
21-जून
95227 दादर बदलापुर फास्ट
दादर सेंट्रल → उल्हासनगर (00.53 घंटे)
16.13
21-जून
17.06
21-जून
95329 दादर अम्बरनाथ फास्ट
दादर सेंट्रल → उल्हासनगर (00.53 घंटे)
19.40
21-जून
20.33
21-जून
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
दादर सेंट्रल → उल्हासनगर (01.16 घंटे)
22.52
21-जून
00.08
22-जून
96227 दादर बदलापुर लोकल
दादर सेंट्रल → उल्हासनगर (01.17 घंटे)
23.18
21-जून
00.35
22-जून
ठाणे से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
96103 ठाणे कर्जत लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.39 घंटे)
05.00
21-जून
05.39
21-जून
96105 ठाणे कर्जत लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.39 घंटे)
05.28
21-जून
06.07
21-जून
96111 ठाणे कर्जत लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.40 घंटे)
10.48
21-जून
11.28
21-जून
96113 ठाणे कर्जत लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.40 घंटे)
12.05
21-जून
12.45
21-जून
96203 ठाणे बदलापुर लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.39 घंटे)
13.06
21-जून
13.45
21-जून
96207 ठाणे बदलापुर लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.39 घंटे)
16.00
21-जून
16.39
21-जून
96327 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.39 घंटे)
16.50
21-जून
17.29
21-जून
96115 ठाणे कर्जत लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.41 घंटे)
17.48
21-जून
18.29
21-जून
96209 ठाणे बदलापुर लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.42 घंटे)
18.51
21-जून
19.33
21-जून
96211 ठाणे बदलापुर लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.42 घंटे)
19.43
21-जून
20.25
21-जून
96117 ठाणे कर्जत लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.42 घंटे)
20.03
21-जून
20.45
21-जून
96331 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.41 घंटे)
20.31
21-जून
21.12
21-जून
96217 ठाणे बदलापुर लोकल
ठाणे → उल्हासनगर (00.40 घंटे)
21.32
21-जून
22.12
21-जून
कल्याण जंक्शन से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
विद्याविहार → उल्हासनगर (00.06 घंटे)
06.23
21-जून
06.29
21-जून
New IRCTC Agent Registration