न्यू कूच बिहार से
ट्रेन / तकप्रस्थान
14056 ब्रह्मपुत्र मेल
चापर्मुख जंक्शन
08:10
15959 कामरूप एक्स्प्रेस
चापर्मुख जंक्शन
09:00
15625 देवघर अगरतला एक्सप्रेस
चापर्मुख जंक्शन
10:05
12424 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी
चापर्मुख जंक्शन
15:25
15417 अलीपुर द्वार सिल्घट टाउन राज्य रानी एक्सप्रेस
चापर्मुख जंक्शन
17:40
15910 अवध असम एक्सप्रेस
चापर्मुख जंक्शन
20:50
25910 दरभंगा न्यू तीनसुकिया एक्सप्रेस
चापर्मुख जंक्शन
20:50
15629 गुवाहाटी एक्सप्रेस
चापर्मुख जंक्शन
22:15
23-अक्टू
12525 कोलकता डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
चापर्मुख जंक्शन
10:02
24-अक्टू
01665 हबीबगंज अगरतला स्पेशल
चापर्मुख जंक्शन
23:15
24-अक्टू
15929 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
चापर्मुख जंक्शन
22:15
26-अक्टू
15934 अमृतसर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
चापर्मुख जंक्शन
10:05
27-अक्टू
13181 कोलकता सिल्घट टाउन एक्सप्रेस
चापर्मुख जंक्शन
22:12
28-अक्टू
अलीपुर द्वार जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
15769 इंटरसिटी एक्सप्रेस
चापर्मुख जंक्शन
03:45
13282 राजेंद्र नगर न्यू तीनसुकिया एक्सप्रेस
चापर्मुख जंक्शन
04:25
27-अक्टू
New IRCTC Agent Registration