Loading...
31512 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
04:52
31414 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
05:08
31612 रानाघाट सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
05:18
31912 गेदे सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.49 घंटे
05:36
31312 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
05:43
31812 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.45 घंटे
06:00
34052 नैहाटी बुद्गे बुद्गे लोकल
दमदम जंक्शन
00.32 घंटे
06:08
31514 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.45 घंटे
06:20
31814 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.43 घंटे
06:29
31314 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
06:44
31914 गेदे सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.45 घंटे
06:52
31614 रानाघाट सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
07:04
31516 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
07:19
30142 गेदे मजेर्हत लोकल
दमदम जंक्शन
00.27 घंटे
07:31
31816 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
07:41
31316 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
07:53
31416 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
08:10
31616 रानाघाट सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.52 घंटे
08:18
31602 रानाघाट सियाल्दा महिला स्पेशल
सियाल्दा
00.44 घंटे
08:42
31418 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.51 घंटे
08:47
31518 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
08:53
30128 कल्याणी सिमान्ता न्यू अलीपुर लोकल
दमदम जंक्शन
00.34 घंटे
09:00
31916 गेदे सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.44 घंटे
09:08
31420 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
09:27
31620 रानाघाट सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.42 घंटे
09:36
31422 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
09:44
31318 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
09:57
31520 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
10:06
31802 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा महिला स्पेशल
सियाल्दा
00.46 घंटे
10:14
31820 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.54 घंटे
10:28
31918 गेदे सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.50 घंटे
10:40
31424 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
11:04
31622 रानाघाट सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
11:12
31822 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.50 घंटे
11:20
31522 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.50 घंटे
11:32
34056 कल्याणी सिमान्ता बुद्गे बुद्गे लोकल
दमदम जंक्शन
00.27 घंटे
11:48
31426 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
12:17
31920 गेदे सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
12:27
31428 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
12:45
31524 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
12:55
31824 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.52 घंटे
13:33
31430 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
13:37
31624 रानाघाट सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
13:48
31432 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.45 घंटे
13:57
31322 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.54 घंटे
14:12
31526 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
14:45
31324 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
14:57
31434 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
15:07
30122 नईहटी बालीगंज लोकल
बालीगंज जंक्शन
01.56 घंटे
15:32
31528 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
15:52
31326 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
16:03
31922 गेदे सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
16:12
30152 नैहाटी मजेर्हत लोकल
कोलकता
00.44 घंटे
16:35
31830 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.50 घंटे
16:47
31152 बर्द्धमान सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
16:53
31530 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.49 घंटे
17:06
31328 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
17:14
31924 गेदे सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.45 घंटे
17:27
31436 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
17:39
31832 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.44 घंटे
17:56
30154 नैहाटी मजेर्हत लोकल
दमदम जंक्शन
00.31 घंटे
18:09
31330 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
18:19
31628 रानाघाट सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.43 घंटे
18:27
31532 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.49 घंटे
18:36
34054 नैहाटी बुद्गे बुद्गे लोकल
दमदम जंक्शन
00.32 घंटे
18:55
31438 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
19:37
31630 रानाघाट सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.49 घंटे
19:41
31332 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
19:49
31534 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
19:59
31440 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.44 घंटे
20:04
31834 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.46 घंटे
20:12
31632 रानाघाट सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.50 घंटे
20:25
31442 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.45 घंटे
20:35
31334 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.45 घंटे
20:47
31836 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
20:55
31634 रानाघाट सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
21:07
31444 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
21:25
31838 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.49 घंटे
21:36
31926 गेदे सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.49 घंटे
21:46
31446 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.50 घंटे
21:55
31336 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.49 घंटे
21:56
31538 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.51 घंटे
22:24
31448 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
22:25
31636 रानाघाट सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.51 घंटे
22:34
31338 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
22:54
31540 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
23:02
31928 गेदे सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
23:15
31450 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.48 घंटे
23:32
31844 कृष्णानगर सिटी सियाल्दा फास्ट
सियाल्दा
00.51 घंटे
23:49
31542 शांतिपुर सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.49 घंटे
00:09
4-जून
31412 नैहाटी सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
00.47 घंटे
04:23
4-जून
Station Name / Code
पलता
PTF
सियाल्दा
SDAH
दमदम जंक्शन
DDJ
बालीगंज जंक्शन
BLN
कोलकता
KOAA
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

पलता से हावड़ा जंक्शन ट्रेनें

पलता से हावड़ा जंक्शनतक की ट्रेनों के बारे में

 1. पलता और हावड़ा जंक्शनके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  पलता और हावड़ा जंक्शनके बीच 91 ट्रेंने चलती हैं.
 2. पलता से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन पलता और हावड़ा जंक्शनके बीच है शांतिपुर सियाल्दा लोकल (31542) जिसका चलने का समय है 00.09 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. पलता से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन पलता और हावड़ा जंक्शनके बीच है कृष्णानगर सिटी सियाल्दा फास्ट (31844) जिसका चलने का समय है 23.49 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. पलता और हावड़ा जंक्शन के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  पलता और हावड़ा जंक्शनके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है गेदे मजेर्हत लोकल (30142) जिसका चलने का समय है 07.31 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 19 किलोमीटर की दूरी 00.27 घंटे में तय करती है .