Loading...
31521 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.28 घंटे
12:11
31621 सियाल्दा रानाघाट लोकल
नईहटी जंक्शन
00.28 घंटे
12:21
30121 न्यू अलीपुर नईहटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.25 घंटे
12:31
31827 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
12:41
31423 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.28 घंटे
12:56
31325 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
13:06
31917 सियाल्दा गेदे लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
13:21
31523 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
13:36
31425 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.26 घंटे
13:44
31829 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
13:53
31327 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.25 घंटे
14:11
31427 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.27 घंटे
14:28
31919 सियाल्दा गेदे लोकल
नईहटी जंक्शन
00.26 घंटे
14:41
31525 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.29 घंटे
14:56
31329 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.26 घंटे
15:16
31623 सियाल्दा रानाघाट लोकल
नईहटी जंक्शन
00.25 घंटे
15:36
31053 बुद्गे बुद्गे नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.26 घंटे
15:40
31831 सियाल्दा कृष्णानगर सिटी फास्ट
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
16:02
31331 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.26 घंटे
16:11
31527 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.27 घंटे
16:21
31429 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.29 घंटे
16:38
31833 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.25 घंटे
16:46
31625 सियाल्दा रानाघाट फास्ट
नईहटी जंक्शन
00.29 घंटे
16:55
31431 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.26 घंटे
17:12
31333 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
17:29
31529 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
17:38
31801 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी महिला स्पेशल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
17:47
31921 सियाल्दा गेदे लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
17:53
31433 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.25 घंटे
18:02
31531 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.18 घंटे
18:26
31601 सियाल्दा रानाघाट महिला स्पेशल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
18:30
31435 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.27 घंटे
18:41
31335 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.25 घंटे
18:51
31923 सियाल्दा गेदे लोकल
नईहटी जंक्शन
00.25 घंटे
19:00
31437 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
19:17
31055 बुद्गे बुद्गे नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.30 घंटे
19:30
31533 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
19:31
30135 मजेर्हत रानाघाट लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
19:43
31337 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता फास्ट
नईहटी जंक्शन
00.17 घंटे
19:43
31925 सियाल्दा गेदे लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
20:04
31841 सियाल्दा कृष्णानगर सिटी फास्ट
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
20:12
31439 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.27 घंटे
20:18
31535 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.25 घंटे
20:26
31339 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
20:41
30123 मजेर्हत नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
20:59
31627 सियाल्दा रानाघाट लोकल
नईहटी जंक्शन
00.25 घंटे
21:02
31927 सियाल्दा गेदे लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
21:11
31537 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.26 घंटे
21:21
31441 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.26 घंटे
21:28
31843 सियाल्दा कृष्णानगर सिटी फास्ट
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
21:37
31443 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.28 घंटे
21:57
31929 सियाल्दा गेदे लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
22:11
31539 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
22:26
31341 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.20 घंटे
22:36
31629 सियाल्दा रानाघाट लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
22:44
31445 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.29 घंटे
22:58
31541 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.21 घंटे
23:16
31631 सियाल्दा रानाघाट लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
23:26
31447 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.27 घंटे
23:51
63111 सियाल्दा रानाघाट लोकल
नईहटी जंक्शन
00.21 घंटे
00:16
18-फ़र
31811 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
03:56
18-फ़र
31311 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
04:48
18-फ़र
31911 सियाल्दा गेदे लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
04:57
18-फ़र
31511 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.26 घंटे
05:11
18-फ़र
31611 सियाल्दा रानाघाट लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
05:41
18-फ़र
31813 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
05:56
18-फ़र
31313 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
06:07
18-फ़र
31613 सियाल्दा रानाघाट लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
06:16
18-फ़र
31513 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
06:36
18-फ़र
31815 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
06:46
18-फ़र
31615 सियाल्दा रानाघाट लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
06:56
18-फ़र
31315 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
07:06
18-फ़र
31413 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.26 घंटे
07:14
18-फ़र
31817 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.26 घंटे
07:31
18-फ़र
31471 कांकुरगाछी रोड नईहटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
07:48
18-फ़र
31317 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
07:54
18-फ़र
31515 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
08:03
18-फ़र
31913 सियाल्दा गेदे लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
08:16
18-फ़र
31415 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.20 घंटे
08:35
18-फ़र
31617 सियाल्दा रानाघाट लोकल
नईहटी जंक्शन
00.25 घंटे
08:36
18-फ़र
31111 सियाल्दा कटवा लोकल
नईहटी जंक्शन
00.18 घंटे
08:45
18-फ़र
31051 बज बज नईहटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.20 घंटे
08:57
18-फ़र
31319 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
09:08
18-फ़र
30145 बेनोय बदल दिनेश बाग़ कृष्णा नगर सिटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
09:20
18-फ़र
31517 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
09:26
18-फ़र
31321 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
09:56
18-फ़र
31417 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
10:12
18-फ़र
31619 सियाल्दा रानाघाट फास्ट
नईहटी जंक्शन
00.20 घंटे
10:25
18-फ़र
31915 सियाल्दा गेदे लोकल
नईहटी जंक्शन
00.22 घंटे
10:34
18-फ़र
31151 सियाल्दा बर्द्धमान लोकल
नईहटी जंक्शन
00.26 घंटे
10:51
18-फ़र
31519 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
11:08
18-फ़र
31419 सियाल्दा नईहटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.24 घंटे
11:22
18-फ़र
31825 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.23 घंटे
11:31
18-फ़र
31421 सियाल्दा नैहाटी लोकल
नईहटी जंक्शन
00.27 घंटे
11:51
18-फ़र
31323 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल
नईहटी जंक्शन
00.21 घंटे
12:02
18-फ़र
Station Name / Code
पलता
PTF
नईहटी जंक्शन
NH
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

पलता से नईहटी जंक्शन ट्रेनें

पलता से नईहटी जंक्शनतक की ट्रेनों के बारे में

 1. पलता और नईहटी जंक्शनके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  पलता और नईहटी जंक्शनके बीच 95 ट्रेंने चलती हैं.
 2. पलता से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन पलता और नईहटी जंक्शनके बीच है सियाल्दा रानाघाट लोकल (63111) जिसका चलने का समय है 00.16 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. पलता से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन पलता और नईहटी जंक्शनके बीच है सियाल्दा नैहाटी लोकल (31447) जिसका चलने का समय है 23.51 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. पलता और नईहटी जंक्शन के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  पलता और नईहटी जंक्शनके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता फास्ट (31337) जिसका चलने का समय है 19.43 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 13 किलोमीटर की दूरी 00.17 घंटे में तय करती है .