राजमुन्द्री से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
17479पूरी तिरुपति एक्स्प्रेस03.1011.4908.39hr
17481बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस03.1011.4908.39hr
57258काकीनाडा तिरुपति पैसेंजर09.1320.2211.09hr
13351धनबाद आल्पुल्हा एक्सप्रेस13.1620.2407.08hr
18189टाटानगर अल्लेप्पी एक्सप्रेस13.1620.2407.08hr
17644सरकार एक्सप्रेस15.5001.1409.24hr
17488तिरुमला एक्सप्रेस17.0523.5906.54hr
17210शेषाद्री एक्सप्रेस18.4101.3406.53hr
07479विशाखापट्नम तिरुपति स्पेशल22.1304.4806.35hr