राजेंद्र पुल से
ट्रेन / तकप्रस्थान
63276 मोकामा बरौनी पैसेंजर
दिनकर ग्राम सिमरिआ
13:44
55528 पटना जयनगर पैसेंजर
दिनकर ग्राम सिमरिआ
19:42
13246 कैपिटल एक्सप्रेस
दिनकर ग्राम सिमरिआ
01:10
19-अक्टू
53041 हावड़ा जयनगर पैसेंजर
दिनकर ग्राम सिमरिआ
04:35
19-अक्टू
63274 मोकामा बरौनी पैसेंजर
दिनकर ग्राम सिमरिआ
10:22
19-अक्टू
13248 कामख्या कैपिटल एक्सप्रेस
दिनकर ग्राम सिमरिआ
01:10
21-अक्टू
New IRCTC Agent Registration