ट्रेन / तकप्रस्थान
16535 शोलापुर एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.10 घंटे
01:10
11-दिस
07328 मंगलौर विजयपुरा एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.50 घंटे
02:10
11-दिस
16589 रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.13 घंटे
03:22
11-दिस
16210 अजमेर एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.30 घंटे
03:55
11-दिस
17301 मैसूर धारवाड़ एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.30 घंटे
04:40
11-दिस
56915 चिक्जजुर हुबली पैसेंजर
हुबली जंक्शन
03.39 घंटे
06:06
11-दिस
56911 KSR बेंगलूरु हुबली पैसेंजर
हुबली जंक्शन
03.05 घंटे
07:25
11-दिस
56273 अर्सिकेरे हुबली पैसेंजर
हुबली जंक्शन
03.35 घंटे
09:35
11-दिस
12079 हुबली जनशताब्दी
हुबली जंक्शन
02.19 घंटे
11:26
11-दिस
11006 पांडिचेरी दादर एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.38 घंटे
12:27
11-दिस
56913 बंगलौर सिटी हुबली पैसेंजर
हुबली जंक्शन
03.31 घंटे
15:10
11-दिस
17326 मैसूर हुबली एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.52 घंटे
16:01
11-दिस
56515 बंगलौर सिटी हुबली पैसेंजर
हुबली जंक्शन
04.05 घंटे
17:25
11-दिस
17316 वास्को डा गामा एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.32 घंटे
18:13
11-दिस
12725 इंटरसिटी एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.15 घंटे
19:05
11-दिस
07309 यशवंतपुर वास्को ड़ी गामा एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
03.20 घंटे
20:20
11-दिस
16508 जोधपुर एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.30 घंटे
03:55
12-दिस
12778 यशवंतपुर एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.05 घंटे
10:35
13-दिस
16587 यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
03.35 घंटे
11:05
13-दिस
11022 चालुक्य एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.38 घंटे
12:27
13-दिस
12781 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.13 घंटे
02:17
14-दिस
17311 चेन्नई वास्को एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.50 घंटे
03:55
14-दिस
16506 गांधीधाम एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.30 घंटे
03:55
15-दिस
11036 शरावती एक्स्प्रेस
हुबली जंक्शन
02.33 घंटे
12:27
15-दिस
17309 यशवंतपुर वास्को एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
03.20 घंटे
20:20
15-दिस
22698 चेन्नई सेंट्रल हुबली एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
02.25 घंटे
03:55
16-दिस
Station Name / Code
रानिबेन्नुर
RNR
हुबली जंक्शन
UBL
New IRCTC Agent Registration