रतलाम जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22901 बांद्रा उदयपुर सुपरफ़ास्ट
मावली जंक्शन
09:50
20-सित
19327 रतलाम उदयपुर सिटी एक्सप्रेस
मावली जंक्शन
16:45
20-सित
19329 वीर भूमि एक्सप्रेस
मावली जंक्शन
21:50
20-सित
12995 बांद्रा उदयपुर एक्सप्रेस
मावली जंक्शन
02:45
21-सित
19575 ओखा नाथद्वारा एक्सप्रेस
मावली जंक्शन
23:45
21-सित
New IRCTC Agent Registration