रेनिगुन्टा जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
17480 तिरुपति पूरी एक्स्प्रेस
ब्रह्मपुर
10:55
22606 विल्लुपुरम पुरुलिया एक्सप्रेस
ब्रह्मपुर
17:25
12253 अंगा एक्स्प्रेस
ब्रह्मपुर
20:10
12864 एसवंतपुर हावड़ा एक्स्प्रेस
ब्रह्मपुर
02:40
22-सित
22880 तिरुपति भुबनेश्वर सुपरफ़ास्ट
ब्रह्मपुर
12:35
22-सित
22852 संत्रगाची विवेक एक्सप्रेस
ब्रह्मपुर
15:00
22-सित
12659 गुरुदेव एक्स्प्रेस
ब्रह्मपुर
10:00
23-सित
22818 मैसूर हावड़ा एक्सप्रेस
ब्रह्मपुर
10:05
23-सित
22856 तिरुपति संत्रगाची एक्सप्रेस
ब्रह्मपुर
20:10
23-सित
22878 एर्नाकुलम हावड़ाअंत्योदय एक्सप्रेस
ब्रह्मपुर
12:35
24-सित
12846 भुबनेश्वर एक्सप्रेस
ब्रह्मपुर
15:00
24-सित
22604 विल्लुपुरम खड़गपुर एक्सप्रेस
ब्रह्मपुर
17:30
24-सित
22834 भुबनेश्वर हमसफर
ब्रह्मपुर
22:40
24-सित
22864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस
ब्रह्मपुर
17:00
25-सित
22888 यशवंतपुर हावड़ा हमसफ़र एक्सप्रेस
ब्रह्मपुर
16:20
26-सित
15905 डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस
ब्रह्मपुर
17:25
27-सित
तिरुपति से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22872 तिरुपति भुबनेश्वर एक्सप्रेस
ब्रह्मपुर
12:15
23-सित
New IRCTC Agent Registration