सिमरी बख्तियारपुर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
55555सहरसा समस्तीपुर पैसेंजर04.3107.4903.18hr
55533सहरसा समस्तीपुर पैसेंजर08.0211.1103.09hr
55567सहरसा समस्तीपुर पैसेंजर10.4014.3803.58hr
55559सहरसा समस्तीपुर पैसेंजर16.0019.1803.18hr
55565सहरसा समस्तीपुर पैसेंजर18.4422.0303.19hr
55553सहरसा समस्तीपुर पैसेंजर22.2402.1803.54hr