सबौर से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13483 फरक्का एक्स्प्रेस
वाराणसी जंक्शन
23:02
13133 सियाल्दा वाराणसी एक्सप्रेस
वाराणसी जंक्शन
06:22
23-अक्टू
13413 फरक्का एक्स्प्रेस
वाराणसी जंक्शन
23:02
24-अक्टू
13119 सियाल्दा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस
वाराणसी जंक्शन
06:23
25-अक्टू
New IRCTC Agent Registration