सेलम जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22637 वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस
बदगरा
17:05
12685 मंगलौर एक्सप्रेस
बदगरा
21:45
17606 कचेगुडा मंगलौर सेंट्रल एक्सप्रेस
बदगरा
23:20
16527 यशवंतपुर कन्नूर एक्स्प्रेस
बदगरा
00:35
25-सित
12601 चेन्नई मंगलौर मेल
बदगरा
01:00
25-सित
16855 मंगलौर एक्सप्रेस
बदगरा
22:10
26-सित
22851 मंगलौर विवेक एक्सप्रेस
बदगरा
22:10
27-सित
16565 यशवंतपुर मंगलौर एक्सप्रेस
बदगरा
05:05
30-सित
New IRCTC Agent Registration