साम्बा से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16032अंडमान एक्स्प्रेस00.1705.5105.34hr
16318हिमसागर एक्सप्रेस00.1705.5205.35hr
16688नवयुग एक्स्प्रेस00.1705.5105.34hr