सियाल्दा से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
31311सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल04.1205.4301.31hr
31313सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल05.3007.0001.30hr
31315सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल06.3007.5801.28hr
31317सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल07.1808.4801.30hr
31319सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल08.3010.0001.30hr
31321सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल09.2010.5201.32hr
31323सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल11.2212.5201.30hr
31325सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल12.3014.0301.33hr
31327सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल13.3515.0701.32hr
31329सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल14.4016.1001.30hr
31331सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल15.3517.0601.31hr
31333सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल16.5018.2001.30hr
31335सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल18.1219.4601.34hr
31337सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता फास्ट19.1020.3401.24hr
31339सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल20.1021.4301.33hr
31341सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल22.0523.3301.28hr