सियाल्दा से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13141 टेस्टा टॉरसा एक्स्प्रेस
कटवा जंक्शन
13:40
03161 सियाल्दा गुवाहाटी स्पेशल
कटवा जंक्शन
15:00
13163 हटे बाज़ारे एक्स्प्रेस
कटवा जंक्शन
20:10
73151 सियाल्दा जंगीपुर रोड पैसेंजर
कटवा जंक्शन
05:35
19-अक्टू
31111 सियाल्दा कटवा लोकल
कटवा जंक्शन
08:06
19-अक्टू
13169 हटे बाज़ारे एक्स्प्रेस
कटवा जंक्शन
20:10
22-अक्टू
हावड़ा जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
37917 हावड़ा कटवा लोकल
कटवा जंक्शन
12:10
37919 हावड़ा कटवा लोकल
कटवा जंक्शन
14:30
13465 इंटरसिटी एक्सप्रेस
कटवा जंक्शन
15:15
53001 हावड़ा अजीमगंज पैसिंजर
कटवा जंक्शन
16:00
37921 हावड़ा कटवा लोकल
कटवा जंक्शन
17:05
15959 कामरूप एक्स्प्रेस
कटवा जंक्शन
18:00
37923 हावड़ा कटवा फास्ट
कटवा जंक्शन
18:10
37925 हावड़ा कटवा फास्ट
कटवा जंक्शन
19:25
37927 हावड़ा कटवा लोकल
कटवा जंक्शन
20:30
13033 हावड़ा कटिहार एक्सप्रेस
कटवा जंक्शन
21:25
05711 हावड़ा कटिहार स्पेशल
कटवा जंक्शन
22:00
37911 हावड़ा कटवा लोकल
कटवा जंक्शन
05:38
19-अक्टू
37913 हावड़ा कटवा लोकल
कटवा जंक्शन
08:00
19-अक्टू
37915 हावड़ा कटवा लोकल
कटवा जंक्शन
10:00
19-अक्टू
15721 पाहरिया एक्स्प्रेस
कटवा जंक्शन
21:55
19-अक्टू
15643 पूरी कामाख्या एक्स्प्रेस
कटवा जंक्शन
07:30
20-अक्टू
13063 हावड़ा बालुरघाट एक्सप्रेस
कटवा जंक्शन
07:50
21-अक्टू
15711 हावड़ा कटिहार एक्सप्रेस
कटवा जंक्शन
22:00
22-अक्टू
कोलकता से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13145 राधिकापुर एक्सप्रेस
कटवा जंक्शन
19:30
12517 गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस
कटवा जंक्शन
21:40
20-अक्टू
03129 कोलकता अलीपुर द्वार स्पेशल
कटवा जंक्शन
22:10
20-अक्टू
12525 कोलकता डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
कटवा जंक्शन
21:40
23-अक्टू
New IRCTC Agent Registration