Loading...

ठाणे → मुलुंड

96320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
13:36
97062 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
13:40
96632 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
13:47
97064 कल्याण कुर्ला लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
13:51
97224 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
13:55
97066 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
13:59
97374 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
14:02
95216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
14:03
96634 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
14:07
97226 डोम्बिवली दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
14:11
97068 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
14:15
96322 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
14:19
97376 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
14:22
97070 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
14:27
97228 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
14:31
97072 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
14:35
96636 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
14:39
97074 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
14:43
96324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
14:47
95218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
14:49
97378 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
14:52
97076 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
14:57
97078 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
15:04
96326 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
15:08
97080 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
15:12
97380 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
15:15
95324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
15:19
97230 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
15:20
97382 ठाणे दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
15:23
97082 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
15:27
96638 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
15:31
97084 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
15:38
97384 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
15:41
97386 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
15:51
96640 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
15:55
97232 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
15:59
97088 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
16:03
95220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
16:04
97090 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
16:09
97092 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
16:19
95222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
16:20
96642 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
16:23
97388 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
16:27
97390 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
16:30
97392 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
16:35
95128 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
16:38
97096 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
16:40
95508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
16:41
97394 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
16:43
97098 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
16:48
97396 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
16:55
97100 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
16:56
97398 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
16:59
95224 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
17:00
97234 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
17:02
95732 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
17:05
97400 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
17:10
97402 ठाणे दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
17:15
97236 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
17:19
97404 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
17:21
95130 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
17:21
97406 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
17:25
95610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
17:30
97408 ठाणे दादर लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
17:31
97238 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
17:38
97410 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
17:42
95226 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
17:43
97102 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
17:47
97412 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
17:52
97240 डोम्बिवली दादर लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
17:55
95332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
17:58
97104 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
18:02
97414 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
18:05
95228 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
18:09
97416 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
18:12
95738 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.04 घंटे
18:12
97418 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
18:16
97242 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
18:21
97420 ठाणे दादर लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
18:24
95334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
18:27
97106 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
18:33
97422 ठाणे दादर लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
18:36
97244 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
18:45
97424 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
18:48
95424 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
18:50
97110 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
18:53
97426 ठाणे दादर लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
18:57
95742 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
18:57
95342 अम्बरनाथ दादर फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
19:05
97112 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
19:06
97428 ठाणे दादर लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
19:10
95616 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
19:11
97246 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
19:15
97114 कल्याण कुर्ला लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
19:19
97116 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
19:22
96516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
19:25
97430 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
19:30
95210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
19:33
97120 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
19:35
97432 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
19:38
97122 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
19:41
97124 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
19:46
95320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
19:46
97434 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
19:49
97248 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
19:54
97126 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
19:58
97436 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
20:03
95514 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
20:06
97128 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
20:09
97130 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
20:13
96328 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
20:26
97134 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
20:30
96646 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
20:38
97438 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
20:41
95232 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
20:42
97250 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
20:45
97136 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
20:49
96518 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
20:54
97252 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
20:57
97138 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
21:04
96648 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
21:08
97140 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
21:14
97440 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
21:21
96650 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
21:29
95516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
21:33
97254 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
21:33
97144 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
21:37
97442 ठाणे दादर लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
21:41
95428 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
21:46
96652 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
21:46
97146 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
21:51
95140 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
21:53
97256 डोम्बिवली दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
21:56
96330 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
22:01
96654 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
22:10
96332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
22:18
95142 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
22:20
97258 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
22:22
97148 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
22:25
95238 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
22:29
97150 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
22:37
97260 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
22:41
96334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
22:45
95240 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
22:49
95430 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
22:51
96656 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
22:53
97152 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
22:58
96112 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
23:06
97262 डोम्बिवली दादर लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
23:11
96520 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
23:22
95746 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
23:25
97154 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
23:43
96406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
23:49
96232 बदलापुर कुर्ला लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
23:58
96020 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
00:06
9-फ़र
96234 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
00:23
9-फ़र
97302 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
04:00
9-फ़र
96102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
04:04
9-फ़र
97304 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
04:20
9-फ़र
96302 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
04:29
9-फ़र
97306 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
04:40
9-फ़र
96602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
04:48
9-फ़र
96304 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
04:56
9-फ़र
95902 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.04 घंटे
05:06
9-फ़र
96104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
05:06
9-फ़र
97002 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
05:12
9-फ़र
96604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
05:19
9-फ़र
97308 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
05:24
9-फ़र
96402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
05:34
9-फ़र
96306 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
05:41
9-फ़र
97310 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
05:47
9-फ़र
95702 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
05:47
9-फ़र
96106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
05:52
9-फ़र
97312 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
05:56
9-फ़र
96606 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
05:58
9-फ़र
95102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
06:03
9-फ़र
96308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
06:04
9-फ़र
97314 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
06:08
9-फ़र
97316 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
06:16
9-फ़र
97202 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
06:20
9-फ़र
96608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
06:24
9-फ़र
97318 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
06:28
9-फ़र
95012 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
06:31
9-फ़र
96202 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
06:32
9-फ़र
97004 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
06:36
9-फ़र
96404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
06:42
9-फ़र
97006 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
06:46
9-फ़र
97320 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
06:50
9-फ़र
96310 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
06:56
9-फ़र
96610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
07:00
9-फ़र
97322 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
07:04
9-फ़र
95104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
07:04
9-फ़र
96204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
07:08
9-फ़र
97008 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
07:16
9-फ़र
97010 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
07:21
9-फ़र
96502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
07:24
9-फ़र
97324 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
07:28
9-फ़र
96612 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
07:32
9-फ़र
96206 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
07:36
9-फ़र
95704 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
07:37
9-फ़र
97012 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
07:40
9-फ़र
97326 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
07:44
9-फ़र
95106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
07:44
9-फ़र
97014 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
07:48
9-फ़र
97204 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
07:52
9-फ़र
95002 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
07:52
9-फ़र
97328 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
07:55
9-फ़र
95602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
07:56
9-फ़र
97330 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
07:59
9-फ़र
95904 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.04 घंटे
08:03
9-फ़र
97016 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
08:06
9-फ़र
97206 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
08:10
9-फ़र
95108 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
08:11
9-फ़र
97332 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
08:14
9-फ़र
95708 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.04 घंटे
08:14
9-फ़र
96504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
08:18
9-फ़र
97018 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
08:21
9-फ़र
97334 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
08:24
9-फ़र
95906 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.04 घंटे
08:25
9-फ़र
97020 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
08:29
9-फ़र
95502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
08:32
9-फ़र
97022 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
08:33
9-फ़र
97336 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
08:36
9-फ़र
96614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
08:40
9-फ़र
95308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
08:42
9-फ़र
97338 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
08:47
9-फ़र
95204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
08:49
9-फ़र
95712 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
08:53
9-फ़र
97024 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
08:53
9-फ़र
95406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
08:56
9-फ़र
96616 तितवाला दादर सेंट्रल लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
08:57
9-फ़र
97340 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
09:00
9-फ़र
95908 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.05 घंटे
09:00
9-फ़र
97208 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
09:05
9-फ़र
95714 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
09:07
9-फ़र
97342 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
09:08
9-फ़र
95716 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.05 घंटे
09:14
9-फ़र
97344 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
09:16
9-फ़र
96618 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
09:22
9-फ़र
97210 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
09:27
9-फ़र
97346 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
09:30
9-फ़र
95718 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.04 घंटे
09:33
9-फ़र
97028 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
09:38
9-फ़र
97348 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
09:41
9-फ़र
96210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
09:46
9-फ़र
97350 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
09:50
9-फ़र
95910 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.04 घंटे
09:54
9-फ़र
97026 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
09:54
9-फ़र
97352 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
09:57
9-फ़र
95408 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.04 घंटे
10:04
9-फ़र
97354 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
10:06
9-फ़र
97212 डोम्बिवली दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
10:11
9-फ़र
95720 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
10:14
9-फ़र
95004 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
10:17
9-फ़र
97356 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
10:18
9-फ़र
97030 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
10:23
9-फ़र
96508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
10:27
9-फ़र
97358 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
10:30
9-फ़र
97032 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
10:37
9-फ़र
97360 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
10:42
9-फ़र
97034 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
10:48
9-फ़र
95912 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.05 घंटे
10:49
9-फ़र
97362 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
10:52
9-फ़र
95116 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.04 घंटे
10:58
9-फ़र
97036 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
10:58
9-फ़र
97214 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
11:03
9-फ़र
96510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
11:07
9-फ़र
97038 कल्याण कुर्ला लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
11:12
9-फ़र
97040 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
11:16
9-फ़र
96212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
11:19
9-फ़र
97364 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.06 घंटे
11:21
9-फ़र
97216 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
11:27
9-फ़र
97042 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
11:31
9-फ़र
97366 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
11:37
9-फ़र
96622 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
11:42
9-फ़र
95410 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
11:44
9-फ़र
96312 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
11:46
9-फ़र
97046 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
11:50
9-फ़र
96214 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
11:57
9-फ़र
97368 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
12:00
9-फ़र
96314 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
12:05
9-फ़र
96624 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
12:09
9-फ़र
95318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
12:12
9-फ़र
97218 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
12:13
9-फ़र
97050 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
12:17
9-फ़र
96216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
12:21
9-फ़र
97052 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
12:25
9-फ़र
96512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
12:29
9-फ़र
97220 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
12:33
9-फ़र
96218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
12:37
9-फ़र
97054 कल्याण दादर लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
12:41
9-फ़र
95412 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
12:42
9-फ़र
96626 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
12:45
9-फ़र
96316 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
12:49
9-फ़र
96220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
12:53
9-फ़र
97370 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
12:56
9-फ़र
96318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
13:03
9-फ़र
96628 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
13:07
9-फ़र
97058 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
13:11
9-फ़र
95122 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुलुंड
00.03 घंटे
13:14
9-फ़र
96222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
13:15
9-फ़र
97222 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
13:21
9-फ़र
97060 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.03 घंटे
13:25
9-फ़र
97372 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.05 घंटे
13:28
9-फ़र
96630 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुलुंड
00.04 घंटे
13:32
9-फ़र

दादर सेंट्रल → मुलुंड

97227 दादर डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
13:43
97087 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.31 घंटे
15:00
97091 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
15:26
97375 दादर ठाणे लोकल
मुलुंड
00.31 घंटे
16:13
95227 दादर बदलापुर फास्ट
मुलुंड
00.20 घंटे
16:13
97241 दादर डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
17:13
95725 दादर कल्याण फास्ट
मुलुंड
00.22 घंटे
17:30
97115 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.31 घंटे
17:38
97243 दादर डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.31 घंटे
17:58
95729 दादर सेंट्रल कल्याण फास्ट
मुलुंड
00.22 घंटे
18:01
97125 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.33 घंटे
18:19
97131 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
18:43
97133 दादर सेंट्रल कल्याण लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
19:11
95737 दादर सेंट्रल कल्याण फास्ट
मुलुंड
00.22 घंटे
19:13
97409 दादर ठाणे लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
19:27
97253 दादर डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.31 घंटे
19:43
97415 दादर ठाणे लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
19:57
97145 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.31 घंटे
20:27
97147 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
21:02
97149 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
21:17
97151 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
21:42
97153 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.31 घंटे
22:06
97429 दादर ठाणे लोकल
मुलुंड
00.31 घंटे
22:30
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
22:52
96227 दादर बदलापुर लोकल
मुलुंड
00.31 घंटे
23:18
97023 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
08:07
9-फ़र
97319 दादर ठाणे लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
08:41
9-फ़र
97037 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.31 घंटे
09:44
9-फ़र
97045 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.33 घंटे
10:47
9-फ़र
97049 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.33 घंटे
11:12
9-फ़र
97221 दादर डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
12:20
9-फ़र
97223 दादर डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
12:37
9-फ़र
97065 दादर कल्याण लोकल
मुलुंड
00.32 घंटे
13:05
9-फ़र

छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → मुलुंड

97073 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
13:34
97365 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
13:38
95117 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
13:40
96629 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
13:42
97077 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
13:46
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
13:50
95223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
13:53
97229 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
13:54
97367 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
13:58
96631 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
14:08
95225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
14:08
97081 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
14:12
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
14:17
97369 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
14:20
97083 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
14:26
97371 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
14:30
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
14:34
97085 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
14:38
95507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
14:42
96633 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
14:46
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
14:56
97089 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
15:00
97231 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
15:12
95005 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
15:13
96635 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
15:16
97093 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
15:20
97233 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.51 घंटे
15:26
97373 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
15:28
96517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
15:32
96637 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
15:36
97095 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
15:41
95121 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
15:44
97235 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
15:46
97097 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
15:50
97099 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
15:58
97237 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
16:05
97377 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
16:09
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
16:13
97379 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
16:17
95509 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
16:17
96639 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
16:21
95123 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
16:30
97381 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
16:30
97239 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
16:34
97383 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
16:38
97107 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
16:48
97385 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
16:52
97111 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.51 घंटे
17:00
97387 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
17:04
97389 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
17:08
97113 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
17:12
97391 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
17:16
95727 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुलुंड
00.37 घंटे
17:22
97393 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
17:24
95611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
17:29
97395 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
17:32
97119 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
17:36
95513 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
17:41
97397 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
17:48
97123 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
17:53
97245 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
17:58
95731 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
18:03
97399 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.52 घंटे
18:04
97127 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.51 घंटे
18:07
95909 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
18:10
97129 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
18:14
97247 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
18:22
95419 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
18:25
95325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
मुलुंड
00.37 घंटे
18:28
97401 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
18:29
96641 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
18:34
97403 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
18:38
95235 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
मुलुंड
00.37 घंटे
18:39
97249 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
18:42
97405 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
18:46
97407 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
18:56
95327 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
18:57
97135 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
19:01
95911 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
मुलुंड
00.37 घंटे
19:02
97251 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
19:05
95237 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
19:14
97137 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
19:14
95421 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
19:18
97139 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
19:18
97411 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
19:22
95739 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
19:28
95617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
19:30
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
19:32
97143 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
19:38
97413 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
19:45
97417 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
19:50
95129 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
19:50
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
19:55
97255 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
20:00
95517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
मुलुंड
00.37 घंटे
20:00
96643 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
20:05
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
20:13
97419 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
20:18
97257 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
20:22
95913 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
मुलुंड
00.46 घंटे
20:30
96645 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.51 घंटे
20:30
97421 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
20:36
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
20:40
95741 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुलुंड
00.37 घंटे
20:42
95009 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
20:46
97259 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
20:48
95423 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुलुंड
00.37 घंटे
20:50
97423 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
20:52
96519 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
20:56
97425 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
21:04
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
21:08
97261 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
21:12
96647 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
21:20
95133 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
21:26
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
21:28
96409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
21:32
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
21:40
95743 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुलुंड
00.43 घंटे
21:42
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
21:48
97427 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
21:52
95745 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुलुंड
00.37 घंटे
21:54
97155 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
21:56
96649 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
22:00
97157 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
22:04
97159 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
22:16
97431 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
22:20
97161 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
22:24
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
22:28
95241 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
22:29
97433 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
22:38
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
22:43
97435 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
22:47
95425 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुलुंड
00.39 घंटे
22:50
96651 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
22:51
97437 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
23:04
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
23:08
97439 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
23:12
96653 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
23:20
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
23:30
97441 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
23:39
96655 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
23:44
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
23:52
97443 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
23:59
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
00:05
9-फ़र
96401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
00:15
9-फ़र
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
00:25
9-फ़र
97301 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
00:28
9-फ़र
96403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
04:15
9-फ़र
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
04:24
9-फ़र
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
04:48
9-फ़र
96405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
05:00
9-फ़र
96505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
05:12
9-फ़र
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
05:20
9-फ़र
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
05:24
9-फ़र
96605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
05:28
9-फ़र
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
05:40
9-फ़र
96607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
05:52
9-फ़र
96507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
06:02
9-फ़र
97011 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
06:10
9-फ़र
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
06:20
9-फ़र
97201 मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
06:23
9-फ़र
95201 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
06:27
9-फ़र
96611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
06:30
9-फ़र
97203 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
06:33
9-फ़र
97303 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
06:37
9-फ़र
97015 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
06:41
9-फ़र
97305 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
06:48
9-फ़र
95103 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
मुलुंड
00.34 घंटे
06:50
9-फ़र
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
06:52
9-फ़र
95401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुलुंड
00.34 घंटे
06:55
9-फ़र
96613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
07:00
9-फ़र
97017 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
07:08
9-फ़र
97307 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
07:12
9-फ़र
97205 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
07:16
9-फ़र
95501 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
07:18
9-फ़र
97019 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
07:24
9-फ़र
97309 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
07:28
9-फ़र
95001 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
07:30
9-फ़र
97021 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
07:32
9-फ़र
97207 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
07:36
9-फ़र
96511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
07:42
9-फ़र
97311 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
07:45
9-फ़र
97025 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
07:50
9-फ़र
97313 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
08:00
9-फ़र
97315 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
08:08
9-फ़र
97027 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
08:12
9-फ़र
97317 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
08:16
9-फ़र
97209 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
08:20
9-फ़र
97321 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
08:26
9-फ़र
95403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुलुंड
00.37 घंटे
08:33
9-फ़र
97029 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
08:33
9-फ़र
95707 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुलुंड
00.37 घंटे
08:36
9-फ़र
97323 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
08:45
9-फ़र
97031 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
08:49
9-फ़र
95903 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
08:50
9-फ़र
95207 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
08:54
9-फ़र
97325 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
08:57
9-फ़र
97327 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.51 घंटे
09:01
9-फ़र
95905 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
09:04
9-फ़र
97033 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.51 घंटे
09:05
9-फ़र
95601 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
09:12
9-फ़र
97211 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
09:16
9-फ़र
95603 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
09:18
9-फ़र
97329 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
09:19
9-फ़र
95503 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
09:25
9-फ़र
97331 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.52 घंटे
09:26
9-फ़र
97039 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.51 घंटे
09:30
9-फ़र
95605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला सेमी फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
09:32
9-फ़र
97213 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.52 घंटे
09:33
9-फ़र
97333 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.51 घंटे
09:37
9-फ़र
95405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
09:41
9-फ़र
97335 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
09:41
9-फ़र
95213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
09:44
9-फ़र
95907 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
09:48
9-फ़र
97337 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
09:49
9-फ़र
95307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
09:53
9-फ़र
96617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
09:57
9-फ़र
97041 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
10:02
9-फ़र
95215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
10:05
9-फ़र
97339 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
10:06
9-फ़र
97341 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
10:10
9-फ़र
97043 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
10:14
9-फ़र
95407 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
10:16
9-फ़र
97215 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
10:22
9-फ़र
95217 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
10:25
9-फ़र
97343 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.51 घंटे
10:26
9-फ़र
97217 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.51 घंटे
10:34
9-फ़र
95607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
10:39
9-फ़र
97345 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.51 घंटे
10:40
9-फ़र
97047 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
10:48
9-फ़र
95219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
10:48
9-फ़र
97347 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
10:51
9-फ़र
97349 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
10:56
9-फ़र
95609 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
10:59
9-फ़र
96619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
11:04
9-फ़र
97351 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
11:08
9-फ़र
97353 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
11:16
9-फ़र
97051 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
11:20
9-फ़र
96621 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
11:24
9-फ़र
97219 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
11:30
9-फ़र
97355 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
11:36
9-फ़र
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
11:40
9-फ़र
97357 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.50 घंटे
11:45
9-फ़र
95409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
11:46
9-फ़र
97055 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
11:50
9-फ़र
96623 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
11:54
9-फ़र
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
11:59
9-फ़र
97057 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
12:07
9-फ़र
97059 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
12:15
9-फ़र
97359 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
12:24
9-फ़र
97061 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
12:28
9-फ़र
97063 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
12:32
9-फ़र
95411 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
12:33
9-फ़र
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
12:36
9-फ़र
97225 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
12:40
9-फ़र
96625 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
12:44
9-फ़र
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.53 घंटे
12:50
9-फ़र
97361 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.53 घंटे
12:54
9-फ़र
97067 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.53 घंटे
12:58
9-फ़र
97069 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.53 घंटे
13:02
9-फ़र
95505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
मुलुंड
00.36 घंटे
13:04
9-फ़र
97363 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
मुलुंड
00.53 घंटे
13:06
9-फ़र
96627 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुलुंड
00.53 घंटे
13:10
9-फ़र
95115 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
मुलुंड
00.35 घंटे
13:13
9-फ़र
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुलुंड
00.51 घंटे
13:16
9-फ़र
97071 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
13:22
9-फ़र
96515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुलुंड
00.49 घंटे
13:30
9-फ़र
Station Name / Code
ठाणे
TNA
दादर सेंट्रल
DR
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
CSMT
मुलुंड
MLND
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

ठाणे से मुलुंड ट्रेनें

ठाणे से मुलुंडतक की ट्रेनों के बारे में

 1. ठाणे और मुलुंडके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  ठाणे और मुलुंडके बीच 605 ट्रेंने चलती हैं.
 2. ठाणे से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन ठाणे और मुलुंडके बीच है मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल (96301) जिसका चलने का समय है 00.05 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. ठाणे से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन ठाणे और मुलुंडके बीच है मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल (97443) जिसका चलने का समय है 23.59 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. ठाणे और मुलुंड के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  ठाणे और मुलुंडके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल (96020) जिसका चलने का समय है 00.06 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 3 किलोमीटर की दूरी 00.03 घंटे में तय करती है .