Loading...
95117 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.25 घंटे
14:20
95223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.27 घंटे
14:34
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.38 घंटे
14:45
95225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.28 घंटे
14:47
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.38 घंटे
15:11
95119 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
15:27
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.38 घंटे
15:29
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.38 घंटे
15:51
95005 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.24 घंटे
15:53
96207 ठाणे बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
16:00
95121 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
16:23
95227 दादर बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.24 घंटे
16:42
95317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.24 घंटे
16:47
96327 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
16:50
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.38 घंटे
17:08
95123 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
17:10
95229 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.25 घंटे
17:26
95319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.39 घंटे
17:36
96115 ठाणे कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00.41 घंटे
17:48
95231 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.27 घंटे
18:07
95007 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.29 घंटे
18:13
95321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.27 घंटे
18:25
95233 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.27 घंटे
18:40
95323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.25 घंटे
18:47
96209 ठाणे बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.42 घंटे
18:51
95125 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.25 घंटे
19:02
95325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.27 घंटे
19:10
95235 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
19:21
95127 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.28 घंटे
19:35
95327 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.27 घंटे
19:39
96211 ठाणे बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.42 घंटे
19:43
95237 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.24 घंटे
19:54
95239 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.28 घंटे
20:02
96117 ठाणे कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00.42 घंटे
20:03
95329 दादर अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.27 घंटे
20:06
95331 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
20:24
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.40 घंटे
20:28
95129 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.28 घंटे
20:30
96331 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.41 घंटे
20:31
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.38 घंटे
20:50
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
21:08
95009 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
21:27
96217 ठाणे बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.40 घंटे
21:32
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.40 घंटे
21:36
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
22:03
95133 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.28 घंटे
22:07
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.40 घंटे
22:23
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.40 घंटे
22:35
95011 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.28 घंटे
22:39
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.40 घंटे
22:43
95241 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.30 घंटे
23:09
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
उल्हासनगर
00.40 घंटे
23:23
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
23:29
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.40 घंटे
23:38
96227 दादर बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.40 घंटे
23:55
95013 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.24 घंटे
00:00
21-जुला
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
00:03
21-जुला
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00.38 घंटे
00:25
21-जुला
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.37 घंटे
00:48
21-जुला
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
00:59
21-जुला
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00.38 घंटे
01:19
21-जुला
96103 ठाणे कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
05:00
21-जुला
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
05:19
21-जुला
96105 ठाणे कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
05:28
21-जुला
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
05:43
21-जुला
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.38 घंटे
05:51
21-जुला
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
06:15
21-जुला
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
06:35
21-जुला
95101 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.30 घंटे
06:49
21-जुला
95201 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.24 घंटे
07:07
21-जुला
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
07:14
21-जुला
95103 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
07:29
21-जुला
95203 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.27 घंटे
07:46
21-जुला
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
07:47
21-जुला
95001 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
08:10
21-जुला
95205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.27 घंटे
08:38
21-जुला
95105 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.27 घंटे
08:56
21-जुला
95301 दादर सेंट्रल अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
09:06
21-जुला
95303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.27 घंटे
09:28
21-जुला
95207 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.25 घंटे
09:35
21-जुला
95107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.25 घंटे
09:41
21-जुला
95209 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
09:55
21-जुला
95305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.25 घंटे
10:02
21-जुला
95211 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.25 घंटे
10:09
21-जुला
95109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.25 घंटे
10:18
21-जुला
95213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
10:24
21-जुला
95307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.24 घंटे
10:34
21-जुला
95215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.25 घंटे
10:47
21-जुला
96111 ठाणे कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00.40 घंटे
10:48
21-जुला
95217 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.28 घंटे
11:05
21-जुला
95111 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.28 घंटे
11:17
21-जुला
95219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
11:28
21-जुला
95313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.25 घंटे
11:32
21-जुला
95113 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
11:54
21-जुला
96113 ठाणे कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00.40 घंटे
12:05
21-जुला
95221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.26 घंटे
12:30
21-जुला
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.41 घंटे
12:37
21-जुला
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
12:54
21-जुला
95003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.28 घंटे
13:00
21-जुला
96203 ठाणे बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
13:06
21-जुला
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.38 घंटे
13:31
21-जुला
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.38 घंटे
13:49
21-जुला
95115 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.27 घंटे
13:53
21-जुला
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.38 घंटे
14:13
21-जुला
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.39 घंटे
06:19
22-जुला
95309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.24 घंटे
10:52
22-जुला
95311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.28 घंटे
11:10
22-जुला
95315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.28 घंटे
12:02
22-जुला
Station Name / Code
ठाणे
TNA
उल्हासनगर
ULNR
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

ठाणे से उल्हासनगर ट्रेनें

ठाणे से उल्हासनगरतक की ट्रेनों के बारे में

 1. ठाणे और उल्हासनगरके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  ठाणे और उल्हासनगरके बीच 108 ट्रेंने चलती हैं.
 2. ठाणे से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन ठाणे और उल्हासनगरके बीच है मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट (95013) जिसका चलने का समय है 00.00 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. ठाणे से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन ठाणे और उल्हासनगरके बीच है दादर बदलापुर लोकल (96227) जिसका चलने का समय है 23.55 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. ठाणे और उल्हासनगर के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  ठाणे और उल्हासनगरके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट (95013) जिसका चलने का समय है 00.00 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 26 किलोमीटर की दूरी 00.24 घंटे में तय करती है .