Loading...
95219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.23 घंटे
11:28
95313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.23 घंटे
11:32
95113 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
11:54
95315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.26 घंटे
12:02
96113 ठाणे कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.38 घंटे
12:05
95221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
12:30
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.39 घंटे
12:37
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
12:54
95003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
00.26 घंटे
13:00
96203 ठाणे बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
13:06
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
13:31
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
13:49
95115 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.25 घंटे
13:53
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
14:13
95117 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.23 घंटे
14:20
95223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
14:34
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
14:45
95225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.26 घंटे
14:47
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
15:11
95119 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
15:27
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
15:29
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
15:51
95005 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
00.22 घंटे
15:53
96207 ठाणे बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
16:00
95121 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
16:23
95227 दादर बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.22 घंटे
16:42
95317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.22 घंटे
16:47
96327 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
16:50
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
17:08
95123 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
17:10
95229 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.23 घंटे
17:26
95319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
17:36
96115 ठाणे कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.39 घंटे
17:48
95231 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.25 घंटे
18:07
95007 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
00.27 घंटे
18:13
95321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.25 घंटे
18:25
95233 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.25 घंटे
18:40
95323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.23 घंटे
18:47
96209 ठाणे बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.39 घंटे
18:51
95125 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.23 घंटे
19:02
95325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.25 घंटे
19:10
95235 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
19:21
95127 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.26 घंटे
19:35
95327 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.25 घंटे
19:39
96211 ठाणे बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.39 घंटे
19:43
95237 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.22 घंटे
19:54
95239 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.26 घंटे
20:02
96117 ठाणे कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.40 घंटे
20:03
95329 दादर अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.25 घंटे
20:06
95331 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
20:24
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.38 घंटे
20:28
95129 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.26 घंटे
20:30
96331 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.39 घंटे
20:31
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
20:50
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
21:08
95009 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
21:27
96217 ठाणे बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.38 घंटे
21:32
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.38 घंटे
21:36
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
22:03
95133 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.25 घंटे
22:07
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
22:23
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
22:35
95011 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
00.26 घंटे
22:39
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
22:43
95241 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.27 घंटे
23:09
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
विट्ठलवाडी
00.38 घंटे
23:23
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
23:29
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
23:38
96227 दादर बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
23:55
95013 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
00.22 घंटे
00:00
1-अक्टू
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
00:03
1-अक्टू
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
00:25
1-अक्टू
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.35 घंटे
00:48
1-अक्टू
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
00:59
1-अक्टू
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
01:19
1-अक्टू
96103 ठाणे कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
05:00
1-अक्टू
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
05:19
1-अक्टू
96105 ठाणे कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
05:28
1-अक्टू
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
05:43
1-अक्टू
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.36 घंटे
05:51
1-अक्टू
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
06:15
1-अक्टू
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
06:35
1-अक्टू
95101 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.28 घंटे
06:49
1-अक्टू
95201 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.22 घंटे
07:07
1-अक्टू
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
07:14
1-अक्टू
95103 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
07:29
1-अक्टू
95203 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.25 घंटे
07:46
1-अक्टू
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
07:47
1-अक्टू
95001 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
08:10
1-अक्टू
95205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.25 घंटे
08:38
1-अक्टू
95105 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.25 घंटे
08:56
1-अक्टू
95301 दादर सेंट्रल अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
09:06
1-अक्टू
95303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.25 घंटे
09:28
1-अक्टू
95207 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.23 घंटे
09:35
1-अक्टू
95107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.23 घंटे
09:41
1-अक्टू
95209 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
09:55
1-अक्टू
95305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.23 घंटे
10:02
1-अक्टू
95211 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.23 घंटे
10:09
1-अक्टू
95109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.23 घंटे
10:18
1-अक्टू
95213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.24 घंटे
10:24
1-अक्टू
95307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.22 घंटे
10:34
1-अक्टू
95215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.23 घंटे
10:47
1-अक्टू
96111 ठाणे कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.38 घंटे
10:48
1-अक्टू
95217 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.26 घंटे
11:05
1-अक्टू
95111 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
00.26 घंटे
11:17
1-अक्टू
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
06:19
2-अक्टू
95309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.22 घंटे
10:52
2-अक्टू
95311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.26 घंटे
11:10
2-अक्टू
Station Name / Code
ठाणे
TNA
विट्ठलवाडी
VLDI
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

ठाणे से विट्ठलवाडी ट्रेनें

ठाणे से विट्ठलवाडीतक की ट्रेनों के बारे में

 1. ठाणे और विट्ठलवाडीके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  ठाणे और विट्ठलवाडीके बीच 108 ट्रेंने चलती हैं.
 2. ठाणे से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन ठाणे और विट्ठलवाडीके बीच है मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट (95013) जिसका चलने का समय है 00.00 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. ठाणे से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन ठाणे और विट्ठलवाडीके बीच है दादर बदलापुर लोकल (96227) जिसका चलने का समय है 23.55 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. ठाणे और विट्ठलवाडी के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  ठाणे और विट्ठलवाडीके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट (95013) जिसका चलने का समय है 00.00 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 25 किलोमीटर की दूरी 00.22 घंटे में तय करती है .