तसरा से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
69145आनंद गोधरा पैसेंजर05.5306.0700.14hr
69123आनंद गोधरा पैसेंजर10.5311.0200.09hr
69189आनंद दाहोद पैसेंजर12.2312.3200.09hr
69147आनंद गोधरा पैसेंजर15.1315.3200.19hr
69125आनंद गोधरा पैसेंजर20.0320.1200.09hr