तिरुर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
11098पूर्णा एक्स्प्रेस02.1011.4009.30hr
12617मंगला लक्षद्वीप एक्स्प्रेस14.0023.2809.28hr
16346नेत्रावती एक्सप्रेस17.3003.3010.00hr
02197कोइंबटोर जबलपुर स्पेशल21.5006.1808.28hr
16312कोचुवेली बीकानेर एक्स्प्रेस23.3008.4609.16hr
19259कोचुवेली भावनगर एक्सप्रेस23.3008.4609.16hr
16336गांधीधाम एक्सप्रेस23.4008.4609.06hr