तिरुर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
11098पूर्णा एक्स्प्रेस02.1011.0208.52hr
12617मंगला लक्षद्वीप एक्स्प्रेस16.1501.1609.01hr
16346नेत्रावती एक्सप्रेस17.3002.5409.24hr
02197कोइंबटोर जबलपुर स्पेशल21.5006.4208.52hr
16312कोचुवेली बीकानेर एक्स्प्रेस23.3008.3009.00hr
19259कोचुवेली भावनगर एक्सप्रेस23.3008.3009.00hr
16336गांधीधाम एक्सप्रेस23.4008.3008.50hr