टिटलागढ से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12993गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस06.4012.1505.35hr
22828सूरत पुरी एक्सप्रेस06.4012.1505.35hr
18422अजमेर पुरी एक्सप्रेस07.2514.1506.50hr
18408साइनगर शिर्डी पुरी एक्सप्रेस11.4017.4006.00hr
18302संबलपुर एक्स्प्रेस स्लिप17.0501.3508.30hr
12145भुबनेश्वर एक्सप्रेस19.3702.1006.33hr
18406अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस20.5003.2006.30hr
18426दुर्ग पूरी एक्सप्रेस21.1503.5006.35hr