टिटलागढ से
ट्रेन / तकप्रस्थान
18422 अजमेर पुरी एक्सप्रेस
अंगुल
07:15
18426 दुर्ग पूरी एक्सप्रेस
अंगुल
21:15
18406 अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस
अंगुल
20:40
21-सित
12993 गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस
अंगुल
06:30
22-सित
18408 साइनगर शिर्डी पुरी एक्सप्रेस
अंगुल
11:25
23-सित
12145 भुबनेश्वर एक्सप्रेस
अंगुल
19:40
23-सित
22828 सूरत पुरी एक्सप्रेस
अंगुल
06:30
25-सित
New IRCTC Agent Registration