Loading...
96660 तितवाला ठाणे लोकल
दिवा जंक्शन
00.32 घंटे
23:14
96522 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
23:29
96602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.32 घंटे
04:01
29-नव
96604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
04:32
29-नव
96402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.30 घंटे
04:48
29-नव
96606 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.32 घंटे
05:11
29-नव
96608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.34 घंटे
05:35
29-नव
96404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.30 घंटे
05:57
29-नव
96610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
06:13
29-नव
96502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.34 घंटे
06:34
29-नव
96612 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
06:46
29-नव
95402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.25 घंटे
07:07
29-नव
95602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.19 घंटे
07:21
29-नव
96504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
07:31
29-नव
95404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.27 घंटे
07:42
29-नव
96614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.32 घंटे
07:52
29-नव
95502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.18 घंटे
07:57
29-नव
96616 तितवाला दादर सेंट्रल लोकल
दिवा जंक्शन
00.32 घंटे
08:10
29-नव
95406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.19 घंटे
08:19
29-नव
96618 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.33 घंटे
08:33
29-नव
95504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.19 घंटे
08:53
29-नव
95604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
09:04
29-नव
96506 असंगांव ठाणे लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
09:10
29-नव
95408 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.33 घंटे
09:15
29-नव
96508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
09:41
29-नव
96620 तितवाला ठाणे लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
09:54
29-नव
96510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.29 घंटे
10:23
29-नव
95606 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.25 घंटे
10:37
29-नव
96622 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.33 घंटे
10:54
29-नव
95410 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.27 घंटे
11:07
29-नव
96624 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.34 घंटे
11:18
29-नव
96512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.34 घंटे
11:38
29-नव
96626 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.34 घंटे
11:54
29-नव
95412 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.15 घंटे
12:09
29-नव
96628 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
12:21
29-नव
96630 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
12:45
29-नव
96632 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
13:01
29-नव
95414 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.26 घंटे
13:16
29-नव
96634 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.32 घंटे
13:20
29-नव
96514 असंगांव ठाणे लोकल
दिवा जंक्शन
00.30 घंटे
13:38
29-नव
96636 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.33 घंटे
13:51
29-नव
95416 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.27 घंटे
14:28
29-नव
96638 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
14:44
29-नव
96640 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
15:09
29-नव
95506 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.34 घंटे
15:24
29-नव
96642 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.33 घंटे
15:35
29-नव
95418 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.27 घंटे
15:40
29-नव
95608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.32 घंटे
15:58
29-नव
95508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.20 घंटे
16:06
29-नव
95420 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.27 घंटे
16:34
29-नव
95610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
16:44
29-नव
95510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.13 घंटे
17:06
29-नव
95612 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.18 घंटे
17:11
29-नव
95422 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.15 घंटे
17:21
29-नव
95614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
17:30
29-नव
95512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.35 घंटे
17:46
29-नव
95424 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.26 घंटे
18:14
29-नव
95616 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
18:24
29-नव
96516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.33 घंटे
18:37
29-नव
96644 तितवाला ठाणे लोकल
दिवा जंक्शन
00.32 घंटे
19:01
29-नव
95426 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.20 घंटे
19:15
29-नव
95514 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.20 घंटे
19:32
29-नव
96646 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.36 घंटे
19:47
29-नव
96518 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.34 घंटे
20:05
29-नव
96648 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.32 घंटे
20:21
29-नव
96650 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.35 घंटे
20:37
29-नव
95516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दिवा जंक्शन
00.29 घंटे
20:55
29-नव
96652 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
21:00
29-नव
95428 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.19 घंटे
21:12
29-नव
96654 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.31 घंटे
21:24
29-नव
96656 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.32 घंटे
22:06
29-नव
95430 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
01.14 घंटे
22:17
29-नव
96658 तितवाला ठाणे लोकल
दिवा जंक्शन
00.35 घंटे
22:25
29-नव
96520 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.34 घंटे
22:33
29-नव
96406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दिवा जंक्शन
00.32 घंटे
23:02
29-नव
Station Name / Code
तितवाला
TLA
दिवा जंक्शन
DIVA
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
CSMT
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

तितवाला से दिवा जंक्शन ट्रेनें

तितवाला से दिवा जंक्शनतक की ट्रेनों के बारे में

 1. तितवाला और दिवा जंक्शनके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  तितवाला और दिवा जंक्शनके बीच 75 ट्रेंने चलती हैं.
 2. तितवाला से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन तितवाला और दिवा जंक्शनके बीच है तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल (96602) जिसका चलने का समय है 04.01 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. तितवाला से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन तितवाला और दिवा जंक्शनके बीच है असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल (96522) जिसका चलने का समय है 23.29 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. तितवाला और दिवा जंक्शन के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  तितवाला और दिवा जंक्शनके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट (95402) जिसका चलने का समय है 07.07 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 23 किलोमीटर की दूरी 00.25 घंटे में तय करती है .