टोहाना से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16032अंडमान एक्स्प्रेस09.1311.4726.34hr
16318हिमसागर एक्सप्रेस09.1309.3924.26hr
16688नवयुग एक्स्प्रेस09.1311.4826.35hr