उधमपुर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16318हिमसागर एक्सप्रेस22.2501.1850.53hr
16688नवयुग एक्स्प्रेस22.2506.0955.44hr