उल्हासनगर से
ट्रेन / तकआगमनयात्रा
प्रस्थान
95220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
4:31p, 15-सित
00.55 घंटे
3:36p
95326 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
4:38p, 15-सित
00.53 घंटे
3:45p
95222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
4:48p, 15-सित
00.53 घंटे
3:55p
95128 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
5:05p, 15-सित
00.54 घंटे
4:11p
95328 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
5:22p, 15-सित
00.52 घंटे
4:30p
95224 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
5:26p, 15-सित
00.52 घंटे
4:34p
95330 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
5:43p, 15-सित
00.52 घंटे
4:51p
95130 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
5:47p, 15-सित
00.52 घंटे
4:55p
95226 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
6:08p, 15-सित
00.51 घंटे
5:17p
95332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
6:24p, 15-सित
00.53 घंटे
5:31p
95008 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
6:30p, 15-सित
00.52 घंटे
5:38p
95228 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
6:35p, 15-सित
00.51 घंटे
5:44p
95334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
6:54p, 15-सित
00.57 घंटे
5:57p
95340 अम्बरनाथ दादर फास्ट
दादर सेंट्रल
7:07p, 15-सित
00.57 घंटे
6:10p
95132 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
7:12p, 15-सित
00.55 घंटे
6:17p
95230 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
7:20p, 15-सित
00.52 घंटे
6:28p
95342 अम्बरनाथ दादर फास्ट
दादर सेंट्रल
7:33p, 15-सित
00.55 घंटे
6:38p
95134 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
7:36p, 15-सित
00.56 घंटे
6:40p
95210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:00p, 15-सित
00.52 घंटे
7:08p
95010 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:07p, 15-सित
00.55 घंटे
7:12p
95320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:13p, 15-सित
00.54 घंटे
7:19p
95136 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:22p, 15-सित
00.56 घंटे
7:26p
96328 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
9:03p, 15-सित
01.19 घंटे
7:44p
95212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:41p, 15-सित
00.53 घंटे
7:48p
95336 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
9:06p, 15-सित
00.55 घंटे
8:11p
95232 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
9:10p, 15-सित
00.54 घंटे
8:16p
95138 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
9:23p, 15-सित
00.54 घंटे
8:29p
96224 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:14p, 15-सित
01.37 घंटे
8:37p
95338 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
9:47p, 15-सित
00.51 घंटे
8:56p
95234 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
9:51p, 15-सित
00.52 घंटे
8:59p
95236 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
10:07p, 15-सित
00.54 घंटे
9:13p
96330 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
10:38p, 15-सित
01.17 घंटे
9:21p
95140 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
10:19p, 15-सित
00.54 घंटे
9:25p
96332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
10:54p, 15-सित
01.15 घंटे
9:39p
96226 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
11:05p, 15-सित
01.15 घंटे
9:50p
95142 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
10:49p, 15-सित
00.50 घंटे
9:59p
96334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
11:22p, 15-सित
01.15 घंटे
10:07p
96228 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
11:26p, 15-सित
01.15 घंटे
10:11p
96112 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
11:44p, 15-सित
01.17 घंटे
10:27p
95144 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
11:38p, 15-सित
00.51 घंटे
10:47p
96230 बदलापुर ठाणे लोकल
ठाणे
11:31p, 15-सित
00.38 घंटे
10:53p
96232 बदलापुर कुर्ला लोकल
कल्याण जंक्शन
11:25p, 15-सित
00.08 घंटे
11:17p
96020 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
12:42a, 16-सित
01.17 घंटे
11:25p
96234 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
1:00a, 16-सित
01.16 घंटे
11:44p
51028 मुंबई फास्ट पैसेंजर
दादर सेंट्रल
3:42a, 16-सित
00.57 घंटे
2:45a
16-सित
51034 मुंबई फास्ट पैसेंजर
दादर सेंट्रल
3:43a, 16-सित
00.58 घंटे
2:45a
16-सित
96102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
4:40a, 16-सित
01.21 घंटे
3:19a
16-सित
96302 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
5:05a, 16-सित
01.14 घंटे
3:51a
16-सित
96304 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
5:32a, 16-सित
01.15 घंटे
4:17a
16-सित
96104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
5:42a, 16-सित
01.17 घंटे
4:25a
16-सित
96306 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
6:17a, 16-सित
01.16 घंटे
5:01a
16-सित
96106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
6:32a, 16-सित
01.16 घंटे
5:16a
16-सित
96308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
6:40a, 16-सित
01.16 घंटे
5:24a
16-सित
95102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
6:25a, 16-सित
00.54 घंटे
5:31a
16-सित
96202 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
7:08a, 16-सित
01.16 घंटे
5:52a
16-सित
95012 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
6:57a, 16-सित
00.53 घंटे
6:04a
16-सित
96310 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
7:32a, 16-सित
01.16 घंटे
6:16a
16-सित
96204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
7:44a, 16-सित
01.18 घंटे
6:26a
16-सित
95104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
7:31a, 16-सित
00.54 घंटे
6:37a
16-सित
96206 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
8:13a, 16-सित
01.15 घंटे
6:58a
16-सित
95202 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:00a, 16-सित
00.52 घंटे
7:08a
16-सित
95106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:11a, 16-सित
00.54 घंटे
7:17a
16-सित
95302 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:15a, 16-सित
00.52 घंटे
7:23a
16-सित
95002 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:19a, 16-सित
00.53 घंटे
7:26a
16-सित
95304 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:34a, 16-सित
00.52 घंटे
7:42a
16-सित
95108 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:38a, 16-सित
00.54 घंटे
7:44a
16-सित
95306 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:49a, 16-सित
00.52 घंटे
7:57a
16-सित
95110 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
8:56a, 16-सित
00.53 घंटे
8:03a
16-सित
96208 बदलापुर ठाणे लोकल
ठाणे
8:49a, 16-सित
00.39 घंटे
8:10a
16-सित
95308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
9:09a, 16-सित
00.53 घंटे
8:16a
16-सित
95204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
9:17a, 16-सित
00.54 घंटे
8:23a
16-सित
95310 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
9:25a, 16-सित
00.52 घंटे
8:33a
16-सित
95112 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
9:31a, 16-सित
00.53 घंटे
8:38a
16-सित
95312 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
9:46a, 16-सित
00.56 घंटे
8:50a
16-सित
95214 बदलापुर कुर्ला फास्ट
कल्याण जंक्शन
9:05a, 16-सित
00.07 घंटे
8:58a
16-सित
96210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
10:23a, 16-सित
01.17 घंटे
9:06a
16-सित
95114 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
10:03a, 16-सित
00.52 घंटे
9:11a
16-सित
95206 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
10:39a, 16-सित
00.57 घंटे
9:42a
16-सित
95004 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
10:45a, 16-सित
00.55 घंटे
9:50a
16-सित
95314 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
10:50a, 16-सित
00.54 घंटे
9:56a
16-सित
95316 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
11:13a, 16-सित
00.54 घंटे
10:19a
16-सित
95116 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
11:26a, 16-सित
00.57 घंटे
10:29a
16-सित
96212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
11:56a, 16-सित
01.16 घंटे
10:40a
16-सित
95208 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
11:51a, 16-सित
00.56 घंटे
10:55a
16-सित
96312 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
12:23p, 16-सित
01.19 घंटे
11:04a
16-सित
96214 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
12:34p, 16-सित
01.20 घंटे
11:14a
16-सित
96314 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
12:42p, 16-सित
01.19 घंटे
11:23a
16-सित
95118 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
12:21p, 16-सित
00.51 घंटे
11:30a
16-सित
96216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
12:58p, 16-सित
01.22 घंटे
11:36a
16-सित
95318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
12:37p, 16-सित
00.56 घंटे
11:41a
16-सित
96218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
1:14p, 16-सित
01.20 घंटे
11:54a
16-सित
95120 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
12:56p, 16-सित
00.53 घंटे
12:03p
16-सित
96316 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
1:26p, 16-सित
01.17 घंटे
12:09p
16-सित
96220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
1:30p, 16-सित
01.17 घंटे
12:13p
16-सित
96318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
1:39p, 16-सित
01.14 घंटे
12:25p
16-सित
96222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
1:51p, 16-सित
01.16 घंटे
12:35p
16-सित
95122 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
1:41p, 16-सित
00.56 घंटे
12:45p
16-सित
96320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
2:13p, 16-सित
01.16 घंटे
12:57p
16-सित
96108 कर्जत ठाणे लोकल
ठाणे
1:44p, 16-सित
00.39 घंटे
1:05p
16-सित
95216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
2:30p, 16-सित
00.55 घंटे
1:35p
16-सित
96322 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
2:56p, 16-सित
01.15 घंटे
1:41p
16-सित
95124 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
2:38p, 16-सित
00.53 घंटे
1:45p
16-सित
96324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
3:24p, 16-सित
01.18 घंटे
2:06p
16-सित
96110 कर्जत ठाणे लोकल
ठाणे
2:52p, 16-सित
00.41 घंटे
2:11p
16-सित
95218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
3:16p, 16-सित
00.52 घंटे
2:24p
16-सित
96326 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
दादर सेंट्रल
3:45p, 16-सित
01.15 घंटे
2:30p
16-सित
95126 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
3:34p, 16-सित
00.53 घंटे
2:41p
16-सित
95324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
3:46p, 16-सित
00.55 घंटे
2:51p
16-सित
95006 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
दादर सेंट्रल
3:52p, 16-सित
00.54 घंटे
2:58p
16-सित
95322 अम्बरनाथ दादर फास्ट
दादर सेंट्रल
4:05p, 16-सित
00.53 घंटे
3:12p
16-सित
51030 बीजापुर मुंबई फास्ट पैसेंजर
दादर सेंट्रल
3:42a, 17-सित
00.57 घंटे
2:45a
17-सित
New IRCTC Agent Registration