विखरोली से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
96406कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल00.05छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 00.4500.40hr
96119मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल00.08दिवा जंक्शन00.3800.30hr
97441मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल00.17ठाणे00.3400.17hr
96655मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल00.22दिवा जंक्शन00.5200.30hr
96020खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल00.22छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 01.0200.40hr
96343मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल00.31दिवा जंक्शन01.0100.30hr
96234बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल00.39छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 01.1900.40hr
97443मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल00.39ठाणे00.5500.16hr
96301मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल00.43दिवा जंक्शन01.1200.29hr
96401मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल00.53दिवा जंक्शन01.2200.29hr
96101मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल01.03दिवा जंक्शन01.3200.29hr
97301मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल01.07ठाणे01.2400.17hr
97302ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.16छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 04.5600.40hr
96102कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.20छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.0000.40hr
97304ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.36छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.1600.40hr
96302अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.45छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.2500.40hr
96403मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल04.53दिवा जंक्शन05.2200.29hr
97306ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.56छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.3600.40hr
96601विद्याविहार तितवाला लोकल04.58दिवा जंक्शन05.2800.30hr
96003मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल05.02दिवा जंक्शन05.3200.30hr
96602तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.04छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.4400.40hr
96304अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.12छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.5200.40hr
96603विद्याविहार तितवाला लोकल05.19दिवा जंक्शन05.4900.30hr
96104कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.22छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.0200.40hr
96107मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल05.26दिवा जंक्शन05.5600.30hr
97002कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.28छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.0800.40hr
96201विद्याविहार बदलापुर लोकल05.34दिवा जंक्शन06.0400.30hr
96604तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.35छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.1500.40hr
96405मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल05.38दिवा जंक्शन06.0800.30hr
97308ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.40छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.2000.40hr
97001विद्याविहार कल्याण लोकल05.46दिवा जंक्शन06.1600.30hr
96505मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल05.50दिवा जंक्शन06.2000.30hr
97310ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.52छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.3200.40hr
96306अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.57छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.3700.40hr
96109मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल05.58दिवा जंक्शन06.2800.30hr
95702कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट लोकल06.01छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.3600.35hr
96303मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल06.02दिवा जंक्शन06.3200.30hr
97312ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.04छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.4500.41hr
96605मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल06.06दिवा जंक्शन06.3600.30hr
96606तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.08छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.4800.40hr
97003विद्याविहार कल्याण लोकल06.10दिवा जंक्शन06.4000.30hr
96106कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.12छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.5200.40hr
97314ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.16छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.5600.40hr
96305मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल06.18दिवा जंक्शन06.4800.30hr
96308अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.20छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.0000.40hr
97005विद्याविहार कल्याण लोकल06.22दिवा जंक्शन06.5200.30hr
96402कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.24छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.0400.40hr
96607मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल06.30दिवा जंक्शन07.0000.30hr
97316ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.1200.40hr
97007विद्याविहार कल्याण लोकल06.34दिवा जंक्शन07.0400.30hr
97202डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.36छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.1600.40hr
96507मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल06.40दिवा जंक्शन07.1000.30hr
96608तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.40छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.2000.40hr
97009विद्याविहार कल्याण लोकल06.44दिवा जंक्शन07.1400.30hr
97318ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.2400.40hr
97011मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल06.48दिवा जंक्शन07.1800.30hr
96202बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.2800.40hr
97004कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.52छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.3200.40hr
96609विद्याविहार तितवाला लोकल06.54दिवा जंक्शन07.2300.29hr
95201मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट06.55कल्याण जंक्शन07.2500.30hr
96307मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल06.58दिवा जंक्शन07.2700.29hr
96404कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.58छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.3800.40hr
97201मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली लोकल07.01दिवा जंक्शन07.3000.29hr
97006कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.02छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.4200.40hr
97013विद्याविहार कल्याण लोकल07.04दिवा जंक्शन07.3400.30hr
97320ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.4600.40hr
96611मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल07.08दिवा जंक्शन07.3800.30hr
97203मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल07.11दिवा जंक्शन07.4100.30hr
96310अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.12छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.5200.40hr
97303मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल07.15ठाणे07.3200.17hr
96610तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.16छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.5600.40hr
95104कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट07.16छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.4600.30hr
97015मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल07.19दिवा जंक्शन07.4800.29hr
97322ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.20छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.0000.40hr
96204बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.24छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.0400.40hr
97305मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल07.26ठाणे07.4400.18hr
96309मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल07.30दिवा जंक्शन08.0000.30hr
97008कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.1200.40hr
96613मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल07.38दिवा जंक्शन08.0800.30hr
97010कल्याण दादर लोकल07.38दादर सेंट्रल08.0000.22hr
96502असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.41छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.2200.41hr
97324ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.45छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.2600.41hr
97017मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल07.46दिवा जंक्शन08.1600.30hr
96612तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.49छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.3000.41hr
97307मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल07.50ठाणे08.0700.17hr
96206बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.53छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.3300.40hr
97205मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल07.54दिवा जंक्शन08.2400.30hr
97012कल्याण दादर लोकल07.57दादर सेंट्रल08.1800.21hr
95302अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.00छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.3300.33hr
97326ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.01छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.4100.40hr
97019मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल08.02दिवा जंक्शन08.3200.30hr
97014कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.05छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.4500.40hr
97309मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल08.06ठाणे08.2400.18hr
97204डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.09छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.4900.40hr
97021मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल08.10दिवा जंक्शन08.4000.30hr
97328ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.13छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.5300.40hr
97207मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल08.14दिवा जंक्शन08.4400.30hr
95904ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.16छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.4700.31hr
97330ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.17छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.5700.40hr
96511मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल08.20दिवा जंक्शन08.5000.30hr
97311मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल08.23ठाणे08.4100.18hr
97016कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.23छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.0500.42hr
95108कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.23छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.5400.31hr
95708कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.27छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.5700.30hr
97206डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.27छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.0800.41hr
97023दादर कल्याण लोकल08.28दिवा जंक्शन08.5700.29hr
97332ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.31छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.1200.41hr
97025मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल08.34दिवा जंक्शन09.0300.29hr
96504असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.35छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.1600.41hr
97313मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल08.38ठाणे08.5600.18hr
95906ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.0800.30hr
97018कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.1900.41hr
97334ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.42छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.2200.40hr
97315मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल08.46ठाणे09.0400.18hr
97020कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.46छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.2600.40hr
97027मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल08.50दिवा जंक्शन09.2000.30hr
97022कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.50छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.3000.40hr
97336ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.53छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.3300.40hr
97317मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल08.54ठाणे09.1200.18hr
95308अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.2500.31hr
96614तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.57छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.3700.40hr
97209मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल08.58दिवा जंक्शन09.2800.30hr
97319दादर ठाणे लोकल09.02ठाणे09.1900.17hr
97321मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल09.05ठाणे09.2300.18hr
97338ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.05छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.4500.40hr
95712कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट09.05छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.3500.30hr
95406कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट09.08छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.3800.30hr
97024कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.09छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.4900.40hr
97029मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल09.11दिवा जंक्शन09.4100.30hr
96616तितवाला दादर सेंट्रल लोकल09.14दादर सेंट्रल09.3700.23hr
97340ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.18छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.5900.41hr
95903मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट09.19ठाणे09.3300.14hr
95714कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट09.19छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.5100.32hr
97208डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.22छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.0200.40hr
97323मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल09.24ठाणे09.4200.18hr
97342ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.26छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.0600.40hr
95716कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट09.27छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.0000.33hr
97031मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल09.28दिवा जंक्शन09.5800.30hr
97344ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.34छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.1400.40hr
97325मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल09.35ठाणे09.5300.18hr
96618तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.1800.40hr
97327मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल09.39ठाणे10.0000.21hr
95601मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट09.40कल्याण जंक्शन10.1000.30hr
97033मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल09.43दिवा जंक्शन10.1600.33hr
97210डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.2600.42hr
95603मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट09.46दिवा जंक्शन10.1100.25hr
97346ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.3000.42hr
95503मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट09.53कल्याण जंक्शन10.2500.32hr
97211मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल09.54दिवा जंक्शन10.2400.30hr
97028कल्याण दादर लोकल09.55दादर सेंट्रल10.1700.22hr
97329मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल09.57ठाणे10.1500.18hr
97348ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.59छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.4000.41hr
96210बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.03छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.4400.41hr
97037दादर कल्याण लोकल10.04दिवा जंक्शन10.3400.30hr
97331मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.07ठाणे10.2500.18hr
97350ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.08छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.4800.40hr
97039मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल10.10दिवा जंक्शन10.4100.31hr
95213मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट10.12कल्याण जंक्शन10.4400.32hr
97026कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.12छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.5200.40hr
97213मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल10.14दिवा जंक्शन10.4500.31hr
97352ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.15छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.5600.41hr
97333मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.17ठाणे10.3500.18hr
97335मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.20ठाणे10.3800.18hr
95307मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट10.21कल्याण जंक्शन10.5200.31hr
97354ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.24छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.0400.40hr
97337मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.27ठाणे10.4600.19hr
95720कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट10.27छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.5700.30hr
97212डोम्बिवली दादर लोकल10.28दादर सेंट्रल10.5000.22hr
95215मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट10.34कल्याण जंक्शन11.0500.31hr
96617मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल10.35दिवा जंक्शन11.0600.31hr
97356ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.36छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.1600.40hr
97041मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल10.40दिवा जंक्शन11.1000.30hr
97030कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.40छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.2000.40hr
97339मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.44ठाणे11.0100.17hr
96508असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.2400.40hr
97341मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.48ठाणे11.0500.17hr
97358ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.2800.40hr
97043मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल10.52दिवा जंक्शन11.2200.30hr
95217मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट10.53कल्याण जंक्शन11.2600.33hr
97032कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.3400.40hr
97215मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल11.00दिवा जंक्शन11.2900.29hr
97360ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.00छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.4000.40hr
97343मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल11.04ठाणे11.2500.21hr
97034कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.05छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.4500.40hr
97045दादर कल्याण लोकल11.08दिवा जंक्शन11.4000.32hr
97362ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.10छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.5000.40hr
97217मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल11.14दिवा जंक्शन11.4400.30hr
97036कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.14छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.5400.40hr
95219मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट11.16कल्याण जंक्शन11.4700.31hr
97214डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.19छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.5900.40hr
97345मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल11.20ठाणे11.3700.17hr
96510असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.23छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.0300.40hr
97047मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल11.27दिवा जंक्शन11.5700.30hr
97347मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल11.30ठाणे11.4800.18hr
97049दादर कल्याण लोकल11.33दिवा जंक्शन12.0600.33hr
97040कल्याण दादर लोकल11.33दादर सेंट्रल11.5400.21hr
96212बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.36छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.1600.40hr
97349मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल11.39ठाणे11.5700.18hr
97364ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.40छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.2000.40hr
96619मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल11.42दिवा जंक्शन12.1500.33hr
97216डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.2400.40hr
97042कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.2800.40hr
97351मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल11.50ठाणे12.0600.16hr
97353मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल11.54ठाणे12.1100.17hr
97366ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.55छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.3500.40hr
97051मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल11.58दिवा जंक्शन12.2900.31hr
96622तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.59छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.4000.41hr
96621मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल12.02दिवा जंक्शन12.3300.31hr
96312अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.03छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.4400.41hr
97046कल्याण दादर लोकल12.07दादर सेंट्रल12.2800.21hr
97219मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल12.08दिवा जंक्शन12.4100.33hr
97053कुर्ला कल्याण लोकल12.12दिवा जंक्शन12.4400.32hr
96214बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.14छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.5400.40hr
97355मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल12.15ठाणे12.3300.18hr
97368ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.18छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.5800.40hr
96311मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल12.19दिवा जंक्शन12.5100.32hr
96314अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.22छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.0200.40hr
97357मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल12.24ठाणे12.4000.16hr
96624तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.26छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.0600.40hr
97055मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल12.28दिवा जंक्शन12.5900.31hr
97218डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.30छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.1000.40hr
96623मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल12.32दिवा जंक्शन13.0200.30hr
97050कल्याण दादर लोकल12.34दादर सेंट्रल12.5500.21hr
96313मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल12.37दिवा जंक्शन13.0700.30hr
96216बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.1800.40hr
97221दादर डोम्बिवली लोकल12.41दिवा जंक्शन13.1100.30hr
97052कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.42छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.2200.40hr
97057मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल12.45दिवा जंक्शन13.1500.30hr
96512असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.46छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.2600.40hr
97220डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.50छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.3000.40hr
97059मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल12.53दिवा जंक्शन13.2400.31hr
96218बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.3400.40hr
97223दादर डोम्बिवली लोकल12.58दिवा जंक्शन13.2900.31hr
97054कल्याण दादर लोकल12.58दादर सेंट्रल13.1900.21hr
97359मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल13.02ठाणे13.2000.18hr
96626तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.02छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.4200.40hr
97061मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल13.06दिवा जंक्शन13.3600.30hr
96316अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.4600.40hr
97063मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल13.10दिवा जंक्शन13.4000.30hr
96220बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.10छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.5000.40hr
96315मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल13.14दिवा जंक्शन13.4400.30hr
97370ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.14छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.5400.40hr
97225मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल13.18दिवा जंक्शन13.4800.30hr
96318अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.19छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.5900.40hr
96625मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल13.22दिवा जंक्शन13.5200.30hr
96628तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.23छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.0300.40hr
97065दादर कल्याण लोकल13.26दिवा जंक्शन13.5500.29hr
97058कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.27छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.0700.40hr
97361मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल13.30ठाणे13.5000.20hr
96222बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.31छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.1100.40hr
96317मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल13.34दिवा जंक्शन14.0600.32hr
97222डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.37छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.1700.40hr
97067मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल13.38दिवा जंक्शन14.1000.32hr
97060कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.41छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.2100.40hr
97069मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल13.42दिवा जंक्शन14.1400.32hr
97363मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल13.46ठाणे14.0600.20hr
97372ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.46छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.2600.40hr
96630तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.49छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.2900.40hr
96627मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल13.50दिवा जंक्शन14.2200.32hr
96320अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.53छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.3300.40hr
96319मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल13.55दिवा जंक्शन14.2600.31hr
97062कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.57छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.3700.40hr
97071मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल14.00दिवा जंक्शन14.3000.30hr
96632तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.03छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.4300.40hr
97227दादर डोम्बिवली लोकल14.04दिवा जंक्शन14.3600.32hr
96515मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल14.08दिवा जंक्शन14.4000.32hr
97224डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.11छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.5100.40hr
97073मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल14.12दिवा जंक्शन14.4300.31hr
97066कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.15छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.5600.41hr
97365मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल14.16ठाणे14.3400.18hr
96629मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल14.20दिवा जंक्शन14.5000.30hr
97374ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.20छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.0000.40hr
97077मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल14.24दिवा जंक्शन14.5400.30hr
96634तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.24छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.0400.40hr
96321मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल14.28दिवा जंक्शन14.5800.30hr
97226डोम्बिवली दादर लोकल14.28दादर सेंट्रल14.4900.21hr
97229मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल14.32दिवा जंक्शन15.0200.30hr
97068कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.1200.40hr
97367मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल14.36ठाणे14.5400.18hr
96322अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.36छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.1600.40hr
97376ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.40छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.2000.40hr
97079कुर्ला कल्याण लोकल14.41दिवा जंक्शन15.1100.30hr
97070कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.2400.40hr
96631मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल14.46दिवा जंक्शन15.1600.30hr
97228डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.2900.41hr
97081मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल14.50दिवा जंक्शन15.2000.30hr
97072कल्याण दादर लोकल14.52दादर सेंट्रल15.1300.21hr
96205मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल14.55दिवा जंक्शन15.2400.29hr
96636तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.56छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.3700.41hr
97369मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल14.58ठाणे15.1500.17hr
97074कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.00छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.4100.41hr
97083मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल15.04दिवा जंक्शन15.3300.29hr
96324अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.04छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.4500.41hr
97371मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल15.08ठाणे15.2600.18hr
97378ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.10छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.5000.40hr
96323मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल15.12दिवा जंक्शन15.4200.30hr
97076कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.14छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.5400.40hr
97085मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल15.16दिवा जंक्शन15.4600.30hr
97087दादर कल्याण लोकल15.20दिवा जंक्शन15.5000.30hr
97078कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.21छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.0100.40hr
96633मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल15.24दिवा जंक्शन15.5400.30hr
96326अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.25छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.0500.40hr
97080कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.29छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.0900.40hr
96325मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल15.30दिवा जंक्शन16.0000.30hr
97380ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.33छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.1300.40hr
97089मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल15.34दिवा जंक्शन16.0400.30hr
97230डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.37छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.1700.40hr
96517मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल15.38दिवा जंक्शन16.0800.30hr
97382ठाणे दादर लोकल15.40दादर सेंट्रल16.0100.21hr
97082कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.2500.41hr
97091दादर कल्याण लोकल15.47दिवा जंक्शन16.1700.30hr
96638तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.2900.41hr
97231मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल15.50दिवा जंक्शन16.2000.30hr
97093मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल15.54दिवा जंक्शन16.2400.30hr
97084कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.3400.40hr
96635मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल15.58दिवा जंक्शन16.2800.30hr
97384ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.59छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.3900.40hr
97233मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल16.05दिवा जंक्शन16.3800.33hr
96640तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.08छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.4800.40hr
96637मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल16.09दिवा जंक्शन16.4200.33hr
97386ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.12छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.5200.40hr
97373मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल16.14ठाणे16.3300.19hr
97232डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.16छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.5600.40hr
97095मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल16.19दिवा जंक्शन16.5200.33hr
97088कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.21छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.0300.42hr
97235मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल16.24दिवा जंक्शन16.5500.31hr
97090कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.27छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.1200.45hr
97097मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल16.28दिवा जंक्शन16.5900.31hr
95222बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट16.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.0500.33hr
97375दादर ठाणे लोकल16.33ठाणे16.5100.18hr
95317मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट16.35कल्याण जंक्शन17.0500.30hr
97092कल्याण दादर लोकल16.36दादर सेंट्रल16.5700.21hr
97099मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल16.37दिवा जंक्शन17.0700.30hr
96642तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.40छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.2000.40hr
97237मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल16.43दिवा जंक्शन17.1500.32hr
97388ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.2400.40hr
97377मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल16.47ठाणे17.0500.18hr
97390ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.2800.40hr
96329मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल16.51दिवा जंक्शन17.2100.30hr
97392ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.52छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.3200.40hr
97379मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल16.55ठाणे17.1500.20hr
97096कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.56छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.3600.40hr
96639मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल16.59दिवा जंक्शन17.3100.32hr
97394ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.00छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.4000.40hr
97098कल्याण दादर लोकल17.04दादर सेंट्रल17.2500.21hr
97101कुर्ला कल्याण लोकल17.05दिवा जंक्शन17.3500.30hr
97381मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल17.08ठाणे17.2600.18hr
97239मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल17.12दिवा जंक्शन17.4200.30hr
97396ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.13छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.5200.39hr
97383मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल17.16ठाणे17.3500.19hr
97398ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.17छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.5700.40hr
97100कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.20छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.0000.40hr
97105कुर्ला कल्याण लोकल17.22दिवा जंक्शन17.5400.32hr
97234डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.24छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.0400.40hr
97107मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल17.26दिवा जंक्शन17.5800.32hr
97400ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.28छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.0800.40hr
97385मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल17.30ठाणे17.4800.18hr
97402ठाणे दादर लोकल17.32दादर सेंट्रल17.5200.20hr
97241दादर डोम्बिवली लोकल17.34दिवा जंक्शन18.0600.32hr
97236डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.35छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.1400.39hr
97109कुर्ला कल्याण लोकल17.37दिवा जंक्शन18.0900.32hr
97404ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.39छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.1900.40hr
97111मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल17.40दिवा जंक्शन18.1200.32hr
97387मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल17.43ठाणे18.0000.17hr
97406ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.43छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.2200.39hr
97389मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल17.47ठाणे18.0400.17hr
97408ठाणे दादर लोकल17.49दादर सेंट्रल18.1100.22hr
97113मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल17.50दिवा जंक्शन18.2200.32hr
97391मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल17.54ठाणे18.1200.18hr
97238डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.3400.40hr
95231मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट17.55कल्याण जंक्शन18.2700.32hr
97115दादर कल्याण लोकल17.58दिवा जंक्शन18.2800.30hr
97410ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.00छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.4100.41hr
97393मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल18.02ठाणे18.2000.18hr
97102कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.04छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.4500.41hr
97117कुर्ला कल्याण लोकल18.06दिवा जंक्शन18.3600.30hr
95513मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट18.09कल्याण जंक्शन18.4400.35hr
97395मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल18.10ठाणे18.2800.18hr
97412ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.10छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.5000.40hr
97240डोम्बिवली दादर लोकल18.13दादर सेंट्रल18.3400.21hr
97119मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल18.14दिवा जंक्शन18.4500.31hr
97243दादर डोम्बिवली लोकल18.18दिवा जंक्शन18.4900.31hr
97104कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.19छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.0000.41hr
97121कुर्ला कल्याण लोकल18.22दिवा जंक्शन18.5200.30hr
97414ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.23छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.0400.41hr
97397मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल18.26ठाणे18.4400.18hr
97416ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.28छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.0800.40hr
97123मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल18.31दिवा जंक्शन19.0100.30hr
95731मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट18.31दिवा जंक्शन18.5700.26hr
97418ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.34छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.1400.40hr
97245मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल18.36दिवा जंक्शन19.0900.33hr
97242डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.1800.40hr
95334अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट18.39छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.1000.31hr
97125दादर कल्याण लोकल18.40दिवा जंक्शन19.1200.32hr
97420ठाणे दादर लोकल18.42दादर सेंट्रल19.0300.21hr
97399मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल18.44ठाणे19.0200.18hr
97127मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल18.48दिवा जंक्शन19.1800.30hr
97106कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.50छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.3000.40hr
97129मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल18.52दिवा जंक्शन19.2300.31hr
97422ठाणे दादर लोकल18.54दादर सेंट्रल19.1500.21hr
97247मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल19.00दिवा जंक्शन19.3000.30hr
97244डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.02छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.4200.40hr
97131दादर कल्याण लोकल19.04दिवा जंक्शन19.3500.31hr
95515मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट19.04कल्याण जंक्शन19.3900.35hr
97424ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.4600.40hr
97401मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल19.07ठाणे19.2600.19hr
95742कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट19.09छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.4000.31hr
97110कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.10छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.5000.40hr
96641मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल19.12दिवा जंक्शन19.4400.32hr
97426ठाणे दादर लोकल19.15दादर सेंट्रल19.3600.21hr
97403मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल19.16ठाणे19.3400.18hr
97249मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल19.20दिवा जंक्शन19.5100.31hr
95327मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट19.22कल्याण जंक्शन19.5500.33hr
97112कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.22छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.0200.40hr
95616तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट19.23छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.5500.32hr
97405मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल19.24ठाणे19.4200.18hr
97428ठाणे दादर लोकल19.28दादर सेंट्रल19.4900.21hr
95911मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट19.30ठाणे19.4600.16hr
97246डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.31छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.1100.40hr
97133दादर सेंट्रल कल्याण लोकल19.32दिवा जंक्शन20.0600.34hr
97407मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल19.35ठाणे19.5400.19hr
97116कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.1800.40hr
97135मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल19.39दिवा जंक्शन20.1100.32hr
96516असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.42छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.2200.40hr
97251मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल19.43दिवा जंक्शन20.1500.32hr
97409दादर ठाणे लोकल19.48ठाणे20.0600.18hr
97430ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.3000.42hr
97137मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल19.52दिवा जंक्शन20.2300.31hr
97120कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.52छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.3400.42hr
97139मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल19.56दिवा जंक्शन20.2700.31hr
97432ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.56छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.3700.41hr
95320अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट19.58छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.3100.33hr
97122कल्याण दादर लोकल19.59दादर सेंट्रल20.2000.21hr
97411मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल20.00ठाणे20.1700.17hr
95617मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट20.01कल्याण जंक्शन20.3400.33hr
97253दादर डोम्बिवली लोकल20.03दिवा जंक्शन20.3500.32hr
97124कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.03छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.4400.41hr
95136कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट20.07छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.4100.34hr
97434ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.07छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.4800.41hr
97141कुर्ला कल्याण लोकल20.08दिवा जंक्शन20.3900.31hr
96213मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल20.11दिवा जंक्शन20.4200.31hr
97248डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.11छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.5200.41hr
97413मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल20.14ठाणे20.3200.18hr
97126कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.15छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.5600.41hr
97415दादर ठाणे लोकल20.18ठाणे20.3500.17hr
97436ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.21छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.0100.40hr
97143मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल20.23दिवा जंक्शन20.5300.30hr
97128कल्याण दादर लोकल20.25दादर सेंट्रल20.4600.21hr
97130कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.29छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.0900.40hr
97417मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल20.29ठाणे20.4600.17hr
96215मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल20.33दिवा जंक्शन21.0300.30hr
97255मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल20.38दिवा जंक्शन21.0800.30hr
96643मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल20.43दिवा जंक्शन21.1300.30hr
96328अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.43छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.2400.41hr
97134कल्याण दादर लोकल20.46दादर सेंट्रल21.0700.21hr
97145दादर कल्याण लोकल20.47दिवा जंक्शन21.1700.30hr
96333मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल20.51दिवा जंक्शन21.2100.30hr
96646तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.55छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.3600.41hr
97419मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल20.56ठाणे21.1400.18hr
97438ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.59छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.3900.40hr
97257मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल21.01दिवा जंक्शन21.3000.29hr
97250डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.03छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.4400.41hr
95913मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट21.05ठाणे21.2100.16hr
97136कल्याण दादर लोकल21.07दादर सेंट्रल21.2800.21hr
96645मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल21.10दिवा जंक्शन21.4200.32hr
96518असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.11छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.5200.41hr
97421मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल21.14ठाणे21.3200.18hr
97252डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.15छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.5600.41hr
96335मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल21.18दिवा जंक्शन21.5000.32hr
97138कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.20छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.0000.40hr
97147दादर कल्याण लोकल21.23दिवा जंक्शन21.5400.31hr
96648तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.24छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.0400.40hr
97259मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल21.27दिवा जंक्शन21.5800.31hr
97423मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल21.30ठाणे21.4800.18hr
97140कल्याण दादर लोकल21.30दादर सेंट्रल21.5100.21hr
96519मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल21.34दिवा जंक्शन22.0500.31hr
97149दादर कल्याण लोकल21.38दिवा जंक्शन22.0900.31hr
97440ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.39छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.2000.41hr
97425मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल21.42ठाणे22.0000.18hr
96219मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल21.46दिवा जंक्शन22.1600.30hr
96650तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.46छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.2800.42hr
97261मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल21.50दिवा जंक्शन22.2000.30hr
97254डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.50छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.3200.42hr
97144कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.3500.41hr
96647मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल21.58दिवा जंक्शन22.2800.30hr
97442ठाणे दादर लोकल21.59दादर सेंट्रल22.2000.21hr
97151दादर कल्याण लोकल22.03दिवा जंक्शन22.3300.30hr
96652तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.03छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.4300.40hr
96221मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल22.06दिवा जंक्शन22.3600.30hr
97146कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.08छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.4800.40hr
96409मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल22.10दिवा जंक्शन22.4000.30hr
97256डोम्बिवली दादर लोकल22.13दादर सेंट्रल22.3400.21hr
95743मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट22.14दिवा जंक्शन22.4400.30hr
96337मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल22.18दिवा जंक्शन22.4800.30hr
96330अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.18छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.5800.40hr
97153दादर कल्याण लोकल22.22दिवा जंक्शन22.5200.30hr
96223मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल22.26दिवा जंक्शन22.5600.30hr
96654तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.27छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.0800.41hr
97427मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल22.30ठाणे22.4700.17hr
97155मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल22.34दिवा जंक्शन23.0600.32hr
96332अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.34छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.1600.42hr
96649मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल22.38दिवा जंक्शन23.1000.32hr
97258डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.1900.41hr
97148कल्याण दादर लोकल22.41दादर सेंट्रल23.0200.21hr
97157मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल22.42दिवा जंक्शन23.1400.32hr
96226बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.45छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.2600.41hr
97429दादर ठाणे लोकल22.50ठाणे23.0800.18hr
97150कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.3500.41hr
97159मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल22.55दिवा जंक्शन23.2400.29hr
97260डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.58छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.3900.41hr
97431मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल22.59ठाणे23.1500.16hr
96334अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.02छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.4300.41hr
97161मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल23.03दिवा जंक्शन23.3200.29hr
96228बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.4800.42hr
96019मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल23.07दिवा जंक्शन23.3600.29hr
96656तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.10छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.5200.42hr
96339दादर अम्बरनाथ लोकल23.13दिवा जंक्शन23.4200.29hr
97152कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.15छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.5700.42hr
97433मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल23.16ठाणे23.3300.17hr
96225मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल23.21दिवा जंक्शन23.5200.31hr
96112कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.23छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 00.0400.41hr
97435मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल23.25ठाणे23.4200.17hr
97262डोम्बिवली दादर लोकल23.27दादर सेंट्रल23.4800.21hr
96651मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल23.29दिवा जंक्शन00.0000.31hr
96227दादर बदलापुर लोकल23.38दिवा जंक्शन00.0800.30hr
96520असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 00.1900.41hr
97437मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल23.42ठाणे23.5900.17hr
96341मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल23.46दिवा जंक्शन00.1600.30hr
97439मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल23.50ठाणे00.0700.17hr
96653मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल23.58दिवा जंक्शन00.2800.30hr
97154कल्याण दादर लोकल23.59दादर सेंट्रल00.2100.22hr