विखरोली से
ट्रेन / तकप्रस्थान
97302 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
04:16
96102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
04:20
97304 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
04:36
96302 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
04:45
96403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
दिवा जंक्शन
04:53
97306 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
04:56
96601 विद्याविहार तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
04:58
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
दिवा जंक्शन
05:02
96602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
05:04
96304 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
05:12
96603 विद्याविहार तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
05:19
96104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
05:22
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
दिवा जंक्शन
05:26
97002 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
05:28
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
दिवा जंक्शन
05:34
96604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
05:35
96405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
दिवा जंक्शन
05:38
97308 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
05:40
97001 विद्याविहार कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
05:46
96505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
दिवा जंक्शन
05:50
97310 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
05:52
96306 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
05:57
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
दिवा जंक्शन
05:58
95702 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:01
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
06:02
97312 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:04
96605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
06:06
96606 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:08
97003 विद्याविहार कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
06:10
96106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:12
97314 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:16
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
06:18
96308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:20
97005 विद्याविहार कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
06:22
96402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:24
96607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
06:30
97316 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:32
97007 विद्याविहार कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
06:34
97202 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:36
96507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
दिवा जंक्शन
06:40
96608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:40
97009 विद्याविहार कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
06:44
97318 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:44
97011 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
06:48
96202 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:48
97004 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:52
96609 विद्याविहार तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
06:54
95201 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
06:55
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
06:58
96404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
06:58
97201 मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
07:01
97006 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
07:02
97013 विद्याविहार कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
07:04
97320 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
07:06
96611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
07:08
97203 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
07:11
96310 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
07:12
97303 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
07:15
96610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
07:16
95104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
07:16
97015 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
07:19
97322 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
07:20
96204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
07:24
97305 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
07:26
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
07:30
97008 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
07:32
96613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
07:38
97010 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
07:38
96502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
07:41
97324 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
07:45
97017 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
07:46
96612 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
07:49
97307 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
07:50
96206 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
07:53
97205 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
07:54
97012 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
07:57
95302 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:00
97326 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:01
97019 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
08:02
97014 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:05
97309 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
08:06
97204 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:09
97021 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
08:10
97328 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:13
97207 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
08:14
95904 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:16
97330 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:17
96511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
दिवा जंक्शन
08:20
97311 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
08:23
97016 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:23
95108 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:23
95708 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:27
97206 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:27
97023 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
08:28
97332 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:31
97025 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
08:34
96504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:35
97313 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
08:38
95906 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:38
97018 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:38
97334 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:42
97315 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
08:46
97020 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:46
97027 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
08:50
97022 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:50
97336 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:53
97317 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
08:54
95308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:54
96614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
08:57
97209 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
08:58
97319 दादर ठाणे लोकल
ठाणे
09:02
97321 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
09:05
97338 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:05
95712 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:05
95406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:08
97024 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:09
97029 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
09:11
96616 तितवाला दादर सेंट्रल लोकल
दादर सेंट्रल
09:14
97340 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:18
95903 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
ठाणे
09:19
95714 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:19
97208 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:22
97323 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
09:24
97342 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:26
95716 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:27
97031 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
09:28
97344 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:34
97325 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
09:35
96618 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:38
97327 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
09:39
95601 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
कल्याण जंक्शन
09:40
97033 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
09:43
97210 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:44
95603 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
दिवा जंक्शन
09:46
97346 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:48
95503 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
कल्याण जंक्शन
09:53
97211 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
09:54
97028 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
09:55
97329 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
09:57
97348 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
09:59
96210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:03
97037 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
10:04
97331 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
10:07
97350 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:08
97039 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
10:10
95213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
10:12
97026 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:12
97213 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
10:14
97352 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:15
97333 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
10:17
97335 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
10:20
95307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
10:21
97354 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:24
97337 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
10:27
95720 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:27
97212 डोम्बिवली दादर लोकल
दादर सेंट्रल
10:28
95215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
10:34
96617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
10:35
97356 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:36
97041 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
10:40
97030 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:40
97339 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
10:44
96508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:44
97341 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
10:48
97358 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:48
97043 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
10:52
95217 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
10:53
97032 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:54
97215 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
11:00
97360 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:00
97343 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
11:04
97034 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:05
97045 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
11:08
97362 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:10
97217 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
11:14
97036 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:14
95219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
11:16
97214 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:19
97345 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
11:20
96510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:23
97047 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
11:27
97347 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
11:30
97049 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
11:33
97040 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
11:33
96212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:36
97349 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
11:39
97364 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:40
96619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
11:42
97216 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:44
97042 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:48
97351 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
11:50
97353 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
11:54
97366 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:55
97051 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
11:58
96622 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:59
96621 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
12:02
96312 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:03
97046 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
12:07
97219 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
12:08
97053 कुर्ला कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
12:12
96214 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:14
97355 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
12:15
97368 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:18
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
12:19
96314 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:22
97357 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
12:24
96624 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:26
97055 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
12:28
97218 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:30
96623 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
12:32
97050 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
12:34
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
12:37
96216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:38
97221 दादर डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
12:41
97052 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:42
97057 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
12:45
96512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:46
97220 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:50
97059 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
12:53
96218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:54
97223 दादर डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
12:58
97054 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
12:58
97359 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
13:02
96626 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:02
97061 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
13:06
96316 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:06
97063 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
13:10
96220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:10
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
13:14
97370 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:14
97225 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
13:18
96318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:19
96625 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
13:22
96628 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:23
97065 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
13:26
97058 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:27
97361 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
13:30
96222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:31
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
13:34
97222 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:37
97067 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
13:38
97060 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:41
97069 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
13:42
97363 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
13:46
97372 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:46
96630 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:49
96627 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
13:50
96320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:53
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
13:55
97062 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
13:57
97071 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
14:00
96632 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
14:03
97227 दादर डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
14:04
96515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
दिवा जंक्शन
14:08
97224 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
14:11
97073 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
14:12
97066 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
14:15
97365 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
14:16
96629 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
14:20
97374 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
14:20
97077 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
14:24
96634 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
14:24
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
14:28
97226 डोम्बिवली दादर लोकल
दादर सेंट्रल
14:28
97229 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
14:32
97068 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
14:32
97367 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
14:36
96322 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
14:36
97376 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
14:40
97079 कुर्ला कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
14:41
97070 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
14:44
96631 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
14:46
97228 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
14:48
97081 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
14:50
97072 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
14:52
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
दिवा जंक्शन
14:55
96636 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
14:56
97369 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
14:58
97074 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:00
97083 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
15:04
96324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:04
97371 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
15:08
97378 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:10
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
15:12
97076 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:14
97085 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
15:16
97087 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
15:20
97078 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:21
96633 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
15:24
96326 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:25
97080 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:29
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
15:30
97380 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:33
97089 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
15:34
97230 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:37
96517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
दिवा जंक्शन
15:38
97382 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
15:40
97082 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:44
97091 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
15:47
96638 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:48
97231 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
15:50
97093 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
15:54
97084 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:54
96635 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
15:58
97384 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
15:59
97233 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
16:05
96640 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
16:08
96637 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
16:09
97386 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
16:12
97373 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
16:14
97232 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
16:16
97095 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
16:19
97088 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
16:21
97235 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
16:24
97090 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
16:27
97097 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
16:28
95222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
16:32
97375 दादर ठाणे लोकल
ठाणे
16:33
95317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
16:35
97092 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
16:36
97099 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
16:37
96642 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
16:40
97237 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
16:43
97388 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
16:44
97377 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
16:47
97390 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
16:48
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
16:51
97392 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
16:52
97379 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
16:55
97096 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
16:56
96639 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
16:59
97394 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
17:00
97098 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
17:04
97101 कुर्ला कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
17:05
97381 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
17:08
97239 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
17:12
97396 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
17:13
97383 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
17:16
97398 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
17:17
97100 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
17:20
97105 कुर्ला कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
17:22
97234 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
17:24
97107 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
17:26
97400 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
17:28
97385 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
17:30
97402 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
17:32
97241 दादर डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
17:34
97236 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
17:35
97109 कुर्ला कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
17:37
97404 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
17:39
97111 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
17:40
97387 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
17:43
97406 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
17:43
97389 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
17:47
97408 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
17:49
97113 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
17:50
97391 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
17:54
97238 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
17:54
95231 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
कल्याण जंक्शन
17:55
97115 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
17:58
97410 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
18:00
97393 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
18:02
97102 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
18:04
97117 कुर्ला कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
18:06
95513 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
कल्याण जंक्शन
18:09
97395 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
18:10
97412 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
18:10
97240 डोम्बिवली दादर लोकल
दादर सेंट्रल
18:13
97119 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
18:14
97243 दादर डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
18:18
97104 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
18:19
97121 कुर्ला कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
18:22
97414 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
18:23
97397 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
18:26
97416 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
18:28
97123 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
18:31
95731 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
दिवा जंक्शन
18:31
97418 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
18:34
97245 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
18:36
97242 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
18:38
95334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
18:39
97125 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
18:40
97420 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
18:42
97399 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
18:44
97127 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
18:48
97106 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
18:50
97129 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
18:52
97422 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
18:54
97247 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
19:00
97244 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:02
97131 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
19:04
95515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
कल्याण जंक्शन
19:04
97424 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:06
97401 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
19:07
95742 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:09
97110 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:10
96641 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
19:12
97426 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
19:15
97403 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
19:16
97249 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
19:20
95327 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
कल्याण जंक्शन
19:22
97112 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:22
95616 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:23
97405 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
19:24
97428 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
19:28
95911 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
ठाणे
19:30
97246 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:31
97133 दादर सेंट्रल कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
19:32
97407 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
19:35
97116 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:38
97135 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
19:39
96516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:42
97251 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
19:43
97409 दादर ठाणे लोकल
ठाणे
19:48
97430 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:48
97137 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
19:52
97120 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:52
97139 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
19:56
97432 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:56
95320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
19:58
97122 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
19:59
97411 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
20:00
95617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
कल्याण जंक्शन
20:01
97253 दादर डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
20:03
97124 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
20:03
95136 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
20:07
97434 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
20:07
97141 कुर्ला कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
20:08
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
दिवा जंक्शन
20:11
97248 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
20:11
97413 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
20:14
97126 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
20:15
97415 दादर ठाणे लोकल
ठाणे
20:18
97436 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
20:21
97143 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
20:23
97128 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
20:25
97130 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
20:29
97417 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
20:29
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
दिवा जंक्शन
20:33
97255 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
20:38
96643 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
20:43
96328 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
20:43
97134 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
20:46
97145 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
20:47
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
20:51
96646 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
20:55
97419 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
20:56
97438 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
20:59
97257 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
21:01
97250 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
21:03
95913 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट
ठाणे
21:05
97136 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
21:07
96645 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
21:10
96518 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
21:11
97421 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
21:14
97252 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
21:15
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
21:18
97138 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
21:20
97147 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
21:23
96648 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
21:24
97259 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
21:27
97423 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
21:30
97140 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
21:30
96519 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
दिवा जंक्शन
21:34
97149 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
21:38
97440 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
21:39
97425 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
21:42
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
दिवा जंक्शन
21:46
96650 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
21:46
97261 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
दिवा जंक्शन
21:50
97254 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
21:50
97144 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
21:54
96647 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
21:58
97442 ठाणे दादर लोकल
दादर सेंट्रल
21:59
97151 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
22:03
96652 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
22:03
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
दिवा जंक्शन
22:06
97146 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
22:08
96409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
दिवा जंक्शन
22:10
97256 डोम्बिवली दादर लोकल
दादर सेंट्रल
22:13
95743 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
दिवा जंक्शन
22:14
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
22:18
96330 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
22:18
97153 दादर कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
22:22
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
दिवा जंक्शन
22:26
96654 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
22:27
97427 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
22:30
97155 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
22:34
96332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
22:34
96649 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
22:38
97258 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
22:38
97148 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
22:41
97157 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
22:42
96226 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
22:45
97429 दादर ठाणे लोकल
ठाणे
22:50
97150 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
22:54
97159 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
22:55
97260 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
22:58
97431 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
22:59
96334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
23:02
97161 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
दिवा जंक्शन
23:03
96228 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
23:06
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
दिवा जंक्शन
23:07
96656 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
23:10
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
23:13
97152 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
23:15
97433 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
23:16
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
दिवा जंक्शन
23:21
96112 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
23:23
97435 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
23:25
97262 डोम्बिवली दादर लोकल
दादर सेंट्रल
23:27
96651 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
23:29
96227 दादर बदलापुर लोकल
दिवा जंक्शन
23:38
96520 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
23:38
97437 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
23:42
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
23:46
97439 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
23:50
96653 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
23:58
97154 कल्याण दादर लोकल
दादर सेंट्रल
23:59
96406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00:05
25-सित
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
दिवा जंक्शन
00:08
25-सित
97441 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00:17
25-सित
96655 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
दिवा जंक्शन
00:22
25-सित
96020 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00:22
25-सित
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
00:31
25-सित
96234 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
00:39
25-सित
97443 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
00:39
25-सित
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
दिवा जंक्शन
00:43
25-सित
96401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
दिवा जंक्शन
00:53
25-सित
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
दिवा जंक्शन
01:03
25-सित
97301 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
ठाणे
01:07
25-सित
New IRCTC Agent Registration