विरार से
ट्रेन / तकप्रस्थान
90006 विरार चर्चगेट लोकल
ग्रांट रोड
03:25
90022 विरार चर्चगेट लोकल
ग्रांट रोड
03:53
90042 विरार चर्चगेट लोकल
ग्रांट रोड
04:23
90056 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
04:45
90070 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
05:11
90074 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
05:18
90092 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
05:43
90102 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
05:50
90124 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
06:06
90156 विरार चर्चगेट लोकल
ग्रांट रोड
06:41
90158 विरार चर्चगेट लोकल
ग्रांट रोड
06:45
90166 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
06:53
90190 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
07:09
90216 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
07:30
90222 विरार चर्चगेट महिला स्पेशल
ग्रांट रोड
07:35
90226 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
07:40
90252 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
07:57
90284 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
08:24
90288 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
08:29
90300 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
08:40
90320 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
08:54
90338 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
09:09
90352 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
09:15
90372 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
09:34
90402 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
09:55
90404 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
09:59
90424 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
10:15
94004 विरार चर्चगेट A/C सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
10:22
90442 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
10:39
90456 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
10:52
90462 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
11:00
90468 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
11:08
90480 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
11:22
90508 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
11:54
90514 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
11:59
90530 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
12:19
90540 विरार चर्चगेट लोकल
ग्रांट रोड
12:25
90548 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
12:41
90556 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
12:48
90564 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
12:57
90572 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
13:05
94006 विरार चर्चगेट A/C फास्ट
ग्रांट रोड
13:18
90590 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
13:25
90596 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
13:29
90608 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
13:42
90616 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
13:50
90624 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
14:00
90632 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
14:10
90646 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
14:24
90670 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
14:56
90684 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
15:12
90702 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
15:24
90714 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
15:40
90718 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
15:44
90742 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
16:08
90882 विरार चर्चगेट लोकल
ग्रांट रोड
18:04
90948 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
19:08
90974 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
19:30
90988 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
19:43
91004 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
19:57
91020 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
20:15
91042 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
20:35
91054 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
20:51
91058 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
21:00
91066 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
21:06
91080 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
21:19
94012 विरार चर्चगेट A/C सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
21:24
91088 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
21:28
91090 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
21:33
91094 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
21:37
91102 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
21:49
91110 विरार चर्चगेट लोकल
ग्रांट रोड
22:01
91112 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
22:05
91118 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
22:14
91126 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
22:24
91138 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
22:40
91150 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
ग्रांट रोड
22:50
91152 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
22:58
91160 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
23:15
91168 विरार चर्चगेट फास्ट
ग्रांट रोड
23:35
91182 विरार चर्चगेट लोकल
ग्रांट रोड
00:05
19-सित
New IRCTC Agent Registration