विट्ठलवाडी से
ट्रेन / तकप्रस्थान
96115 ठाणे कर्जत लोकल
बदलापुर
18:28
95231 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
18:33
95007 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
बदलापुर
18:41
95233 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
19:06
95125 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
19:26
96209 ठाणे बदलापुर लोकल
बदलापुर
19:31
95235 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
19:46
95127 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
20:06
95237 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
20:17
96211 ठाणे बदलापुर लोकल
बदलापुर
20:23
95239 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
20:29
96117 ठाणे कर्जत लोकल
बदलापुर
20:44
95129 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
20:57
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
बदलापुर
21:07
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
बदलापुर
21:28
95009 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
बदलापुर
21:52
96217 ठाणे बदलापुर लोकल
बदलापुर
22:11
95131 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
22:33
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
बदलापुर
22:40
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
बदलापुर
23:01
95011 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
बदलापुर
23:06
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
बदलापुर
23:21
95241 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
23:37
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
बदलापुर
00:02
18-अक्टू
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
बदलापुर
00:16
18-अक्टू
95013 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
बदलापुर
00:23
18-अक्टू
96227 दादर बदलापुर लोकल
बदलापुर
00:33
18-अक्टू
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
बदलापुर
01:02
18-अक्टू
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
बदलापुर
01:56
18-अक्टू
96103 ठाणे कर्जत लोकल
बदलापुर
05:38
18-अक्टू
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
बदलापुर
05:57
18-अक्टू
96105 ठाणे कर्जत लोकल
बदलापुर
06:06
18-अक्टू
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
बदलापुर
06:21
18-अक्टू
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
बदलापुर
06:28
18-अक्टू
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
बदलापुर
06:53
18-अक्टू
95101 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
07:18
18-अक्टू
95201 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
07:30
18-अक्टू
95103 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
07:54
18-अक्टू
95203 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
08:12
18-अक्टू
95001 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
बदलापुर
08:35
18-अक्टू
95205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
09:04
18-अक्टू
95105 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
09:22
18-अक्टू
95207 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
09:59
18-अक्टू
95107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
10:05
18-अक्टू
95209 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
10:20
18-अक्टू
95211 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
10:33
18-अक्टू
95109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
10:42
18-अक्टू
95213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
10:49
18-अक्टू
95215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
11:11
18-अक्टू
96111 ठाणे कर्जत लोकल
बदलापुर
11:27
18-अक्टू
95217 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
11:32
18-अक्टू
95111 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
11:44
18-अक्टू
95219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
11:52
18-अक्टू
95113 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
12:19
18-अक्टू
96113 ठाणे कर्जत लोकल
बदलापुर
12:44
18-अक्टू
95221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
12:55
18-अक्टू
95003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
बदलापुर
13:27
18-अक्टू
96203 ठाणे बदलापुर लोकल
बदलापुर
13:44
18-अक्टू
95115 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
14:19
18-अक्टू
95117 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
14:44
18-अक्टू
95223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
14:59
18-अक्टू
95225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
15:14
18-अक्टू
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
बदलापुर
15:48
18-अक्टू
95119 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
15:58
18-अक्टू
95005 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
बदलापुर
16:25
18-अक्टू
96207 ठाणे बदलापुर लोकल
बदलापुर
16:38
18-अक्टू
95121 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
16:57
18-अक्टू
95227 दादर बदलापुर फास्ट
बदलापुर
17:05
18-अक्टू
95123 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
बदलापुर
17:35
18-अक्टू
95229 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
बदलापुर
17:50
18-अक्टू
New IRCTC Agent Registration