बडनेरा जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12136 नागपुर पुणे एक्स्प्रेस
अहमदनगर
21:30
11040 महाराष्ट्र एक्सप्रेस
अहमदनगर
14:15
24-अक्टू
12130 आज़ाद हिंद एक्स्प्रेस
अहमदनगर
18:25
24-अक्टू
22118 अमरावती पुणे AC सुपरफ़ास्ट
अहमदनगर
18:50
24-अक्टू
12849 बिलासपुर पुणे सुपरफ़ास्ट एक्स्प्रेस
अहमदनगर
21:30
24-अक्टू
12114 पुणे गरीब रथ
अहमदनगर
21:30
25-अक्टू
22846 हटिया पुणे एक्सप्रेस
अहमदनगर
13:45
26-अक्टू
01458 बल्हारशाह पुणे स्पेशल
अहमदनगर
00:45
27-अक्टू
22152 काजीपेट पुणे सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस
अहमदनगर
21:58
27-अक्टू
New IRCTC Agent Registration