कचेगुडा से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
77675 कचेगुडा मिर्यलागुदा पैसेंजर
कचेगुडा → मिर्यलागुडा (03.45 घंटे)
19.10
24-अग
22.55
24-अग
17625 कचेगुडा रेपल्ले एक्सप्रेस
कचेगुडा → मिर्यलागुडा (02.37 घंटे)
22.10
24-अग
00.47
25-अग
77674 कचेगुडा नादिकुड़ी पैसेंजर
कचेगुडा → मिर्यलागुडा (03.41 घंटे)
09.20
26-अग
13.01
26-अग
07438 कचेगुडा टाटानगर एक्सप्रेस
कचेगुडा → मिर्यलागुडा (02.38 घंटे)
13.00
26-अग
15.38
26-अग
07016 कचेगुडा विशाखापट्नम स्पेशल
कचेगुडा → मिर्यलागुडा (03.20 घंटे)
18.45
27-अग
22.05
27-अग
07425 कचेगुडा काकीनाडा पोर्ट स्पेशल
कचेगुडा → मिर्यलागुडा (03.20 घंटे)
18.45
30-अग
22.05
30-अग
सिकंदराबाद जंक्शन से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
57651 सिकंदराबाद रेपल्ले पैसेंजर
सिकंदराबाद जंक्शन → मिर्यलागुडा (02.57 घंटे)
10.50
24-अग
13.47
24-अग
12704 फलकनुमा एक्स्प्रेस
सिकंदराबाद जंक्शन → मिर्यलागुडा (02.14 घंटे)
15.55
24-अग
18.09
24-अग
12748 पालनाडु एक्स्प्रेस
विक्रबाद जंक्शन → मिर्यलागुडा (02.22 घंटे)
16.15
24-अग
18.37
24-अग
17016 विशाखा एक्सप्रेस
सिकंदराबाद जंक्शन → मिर्यलागुडा (02.18 घंटे)
16.50
24-अग
19.08
24-अग
17232 नगर्सोल नरसापुर एक्सप्रेस
नगर्सोल → मिर्यलागुडा (02.13 घंटे)
23.20
24-अग
01.33
25-अग
17203 भावनगर काकीनाडा एक्स्प्रेस
भावनगर टर्मिनस → मिर्यलागुडा (02.35 घंटे)
10.10
25-अग
12.45
25-अग
07418 नगर्सोल तिरुपति एक्सप्रेस
नगर्सोल → मिर्यलागुडा (03.05 घंटे)
12.05
25-अग
15.10
25-अग
06060 सिकंदराबाद MGR चेन्नई सेंट्रल स्पेशल
सिकंदराबाद जंक्शन → मिर्यलागुडा (03.00 घंटे)
20.00
25-अग
23.00
25-अग
07050 सिकंदराबाद मछलीपट्टनम स्पेशल
सिकंदराबाद जंक्शन → मिर्यलागुडा (02.00 घंटे)
23.55
25-अग
01.55
26-अग
17222 लोकमान्य तिलक काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस
लोकमान्य तिलक टर्मिनस → मिर्यलागुडा (02.36 घंटे)
02.00
26-अग
04.36
26-अग
06044 सिकंदराबाद विल्लुपुरम स्पेशल
सिकंदराबाद जंक्शन → मिर्यलागुडा (03.00 घंटे)
20.00
29-अग
23.00
29-अग
07149 सिकंदराबाद गुवाहाटी स्पेशल
सिकंदराबाद जंक्शन → मिर्यलागुडा (02.05 घंटे)
08.10
30-अग
10.15
30-अग
हैदराबाद डेकन से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
17230 शबरी एक्सप्रेस
हैदराबाद डेकन → मिर्यलागुडा (02.54 घंटे)
11.15
24-अग
14.09
24-अग
12604 चेन्नई एक्सप्रेस
हैदराबाद डेकन → मिर्यलागुडा (02.43 घंटे)
16.50
24-अग
19.33
24-अग
17256 नरसापुर एक्सप्रेस
हैदराबाद डेकन → मिर्यलागुडा (02.40 घंटे)
21.30
24-अग
00.10
25-अग
07685 हैदराबाद डेकन रामेश्वरम स्पेशल
हैदराबाद डेकन → मिर्यलागुडा (02.50 घंटे)
14.30
30-अग
17.20
30-अग
लिंगम्पल्ली से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
12734 नारायनद्री एक्स्प्रेस
लिंगम्पल्ली → मिर्यलागुडा (03.00 घंटे)
17.15
24-अग
20.15
24-अग
12806 जन्मभूमि एक्सप्रेस
लिंगम्पल्ली → मिर्यलागुडा (03.05 घंटे)
06.15
25-अग
09.20
25-अग
New IRCTC Agent Registration