खर रोड से
ट्रेन / तकप्रस्थान
90015 बांद्रा विरार लोकल
दहिसर
04:39
90017 चर्चगेट विरार लोकल
दहिसर
04:48
90059 बांद्रा विरार लोकल
दहिसर
05:54
90097 चर्चगेट विरार लोकल
दहिसर
06:41
90115 बांद्रा विरार लोकल
दहिसर
06:59
90149 बांद्रा विरार लोकल
दहिसर
07:33
90193 बांद्रा विरार लोकल
दहिसर
08:11
90233 बांद्रा वसई रोड लोकल
दहिसर
08:45
90413 विरार चर्चगेट लोकल
दहिसर
11:12
90431 चर्चगेट भयंदर लोकल
दहिसर
11:27
90475 बांद्रा वसई रोड लोकल
दहिसर
12:01
90489 विरार चर्चगेट लोकल
दहिसर
12:11
90571 चर्चगेट विरार लोकल
दहिसर
13:41
90609 चर्चगेट विरार लोकल
दहिसर
14:25
90683 बांद्रा विरार लोकल
दहिसर
15:40
90709 विरार चर्चगेट लोकल
दहिसर
16:09
90785 बांद्रा विरार लोकल
दहिसर
17:22
90873 चर्चगेट विरार लोकल
दहिसर
18:38
90883 चर्चगेट विरार महिला स्पेशल
दहिसर
18:46
90931 चर्चगेट भयंदर महिला स्पेशल
दहिसर
19:25
90973 बांद्रा विरार लोकल
दहिसर
19:56
91039 बांद्रा भयंदर लोकल
दहिसर
20:50
91071 चर्चगेट विरार लोकल
दहिसर
21:14
91113 चर्चगेट भयंदर लोकल
दहिसर
21:56
91157 बांद्रा विरार लोकल
दहिसर
22:35
91175 चर्चगेट बोरिवली लोकल
दहिसर
22:59
91181 चर्चगेट बोरिवली लोकल
दहिसर
23:09
91213 चर्चगेट बोरिवली लोकल
दहिसर
00:03
23-अक्टू
91217 चर्चगेट अँधेरी लोकल
दहिसर
00:13
23-अक्टू
91219 चर्चगेट नल्ला सोपारा लोकल
दहिसर
00:17
23-अक्टू
91223 चर्चगेट विरार लोकल
दहिसर
00:31
23-अक्टू
91229 चर्चगेट अँधेरी लोकल
दहिसर
00:42
23-अक्टू
91235 चर्चगेट बोरिवली लोकल
दहिसर
00:53
23-अक्टू
91237 चर्चगेट बोरिवली लोकल
दहिसर
01:01
23-अक्टू
91243 चर्चगेट बोरिवली लोकल
दहिसर
01:16
23-अक्टू
91245 चर्चगेट विरार लोकल
दहिसर
01:24
23-अक्टू
New IRCTC Agent Registration