दादर सेंट्रल से
ट्रेन / तकप्रस्थान
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.13 घंटे
22:52
96227 दादर बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
01.14 घंटे
23:18
95301 दादर सेंट्रल अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.48 घंटे
08:42
11-दिस
95227 दादर बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
00.51 घंटे
16:13
11-दिस
95329 दादर अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
00.51 घंटे
19:40
11-दिस
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
95131 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.06 घंटे
21:26
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
21:28
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
21:40
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
21:48
95011 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
01.07 घंटे
21:58
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
विट्ठलवाडी
01.33 घंटे
22:28
95241 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.07 घंटे
22:29
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
22:43
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.31 घंटे
23:08
95013 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
01.04 घंटे
23:18
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
01.31 घंटे
23:30
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.31 घंटे
23:52
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.31 घंटे
00:05
11-दिस
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
01.30 घंटे
00:25
11-दिस
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
04:24
11-दिस
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
04:48
11-दिस
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
05:20
11-दिस
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
05:24
11-दिस
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
05:40
11-दिस
95101 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.07 घंटे
06:10
11-दिस
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.31 घंटे
06:20
11-दिस
95201 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.02 घंटे
06:27
11-दिस
95103 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.03 घंटे
06:50
11-दिस
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
06:52
11-दिस
95203 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.06 घंटे
07:05
11-दिस
95001 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
01.04 घंटे
07:30
11-दिस
95205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.05 घंटे
07:58
11-दिस
95105 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.05 घंटे
08:16
11-दिस
95303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.06 घंटे
08:47
11-दिस
95207 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.04 घंटे
08:54
11-दिस
95107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.03 घंटे
09:01
11-दिस
95209 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.04 घंटे
09:15
11-दिस
95305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.03 घंटे
09:22
11-दिस
95211 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.03 घंटे
09:29
11-दिस
95109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.03 घंटे
09:38
11-दिस
95213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.04 घंटे
09:44
11-दिस
95307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.03 घंटे
09:53
11-दिस
95215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.05 घंटे
10:05
11-दिस
95309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.04 घंटे
10:10
11-दिस
95217 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.06 घंटे
10:25
11-दिस
95311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.07 घंटे
10:29
11-दिस
95111 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.07 घंटे
10:36
11-दिस
95219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.03 घंटे
10:48
11-दिस
95313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.02 घंटे
10:53
11-दिस
95113 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.03 घंटे
11:15
11-दिस
95315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.06 घंटे
11:22
11-दिस
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.36 घंटे
11:40
11-दिस
95221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.04 घंटे
11:50
11-दिस
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
11:59
11-दिस
95003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
01.06 घंटे
12:20
11-दिस
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.31 घंटे
12:36
11-दिस
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.35 घंटे
12:54
11-दिस
95115 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.05 घंटे
13:13
11-दिस
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.33 घंटे
13:16
11-दिस
95117 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.03 घंटे
13:40
11-दिस
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.31 घंटे
13:50
11-दिस
95223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.05 घंटे
13:53
11-दिस
95225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.05 घंटे
14:08
11-दिस
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
01.30 घंटे
14:17
11-दिस
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.31 घंटे
14:34
11-दिस
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.31 घंटे
14:52
11-दिस
95119 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.03 घंटे
14:54
11-दिस
95005 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
01.02 घंटे
15:22
11-दिस
95121 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.03 घंटे
15:53
11-दिस
95317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.06 घंटे
16:03
11-दिस
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.31 घंटे
16:13
11-दिस
95123 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.04 घंटे
16:30
11-दिस
95229 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.04 घंटे
16:45
11-दिस
95319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.13 घंटे
17:00
11-दिस
95231 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.07 घंटे
17:25
11-दिस
95007 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
01.07 घंटे
17:33
11-दिस
95321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.05 घंटे
17:45
11-दिस
95233 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.06 घंटे
17:59
11-दिस
95323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.04 घंटे
18:06
11-दिस
95125 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.04 घंटे
18:21
11-दिस
95325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.07 घंटे
18:28
11-दिस
95235 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.06 घंटे
18:39
11-दिस
95327 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.07 घंटे
18:53
11-दिस
95127 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.08 घंटे
18:57
11-दिस
95237 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.02 घंटे
19:14
11-दिस
95239 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
विट्ठलवाडी
01.05 घंटे
19:23
11-दिस
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
01.34 घंटे
19:32
11-दिस
95331 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
विट्ठलवाडी
01.06 घंटे
19:42
11-दिस
95129 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
विट्ठलवाडी
01.06 घंटे
19:50
11-दिस
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
19:55
11-दिस
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.32 घंटे
20:13
11-दिस
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
01.34 घंटे
20:40
11-दिस
95009 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
विट्ठलवाडी
01.05 घंटे
20:46
11-दिस
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
01.31 घंटे
21:08
11-दिस
ठाणे से
ट्रेन / तकप्रस्थान
96217 ठाणे बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.38 घंटे
21:32
96103 ठाणे कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
05:00
11-दिस
96105 ठाणे कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
05:28
11-दिस
96111 ठाणे कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.38 घंटे
10:48
11-दिस
96113 ठाणे कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.38 घंटे
12:05
11-दिस
96203 ठाणे बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
13:06
11-दिस
96207 ठाणे बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
16:00
11-दिस
96327 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.37 घंटे
16:50
11-दिस
96115 ठाणे कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.39 घंटे
17:48
11-दिस
96209 ठाणे बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.39 घंटे
18:51
11-दिस
96211 ठाणे बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.39 घंटे
19:43
11-दिस
96117 ठाणे कर्जत लोकल
विट्ठलवाडी
00.40 घंटे
20:03
11-दिस
96331 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
विट्ठलवाडी
00.39 घंटे
20:31
11-दिस
कल्याण जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
विट्ठलवाडी
00.04 घंटे
06:23
11-दिस
Station Name / Code
दादर सेंट्रल
DR
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
CSMT
ठाणे
TNA
कल्याण जंक्शन
KYN
विट्ठलवाडी
VLDI
New IRCTC Agent Registration