रायपुर जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
18029 लोकमान्य तिलक शालीमार एक्सप्रेस
शालीमार
20:44
12833 हावड़ा एक्सप्रेस
हावड़ा जंक्शन
23:05
12859 गीतांजलि एक्स्प्रेस
हावड़ा जंक्शन
23:59
22893 शिर्डी हावड़ा एक्सप्रेस
हावड़ा जंक्शन
06:10
20-अक्टू
12101 ज्ञानेश्वरी डीलक्स एक्सप्रेस
हावड़ा जंक्शन
14:30
20-अक्टू
12129 आज़ाद हिंद एक्स्प्रेस
हावड़ा जंक्शन
14:52
20-अक्टू
12809 हावड़ा मेल
हावड़ा जंक्शन
16:10
20-अक्टू
12869 हावड़ा एक्स्प्रेस
हावड़ा जंक्शन
06:10
21-अक्टू
12905 पोरबंदर हावड़ा एक्स्प्रेस
हावड़ा जंक्शन
14:30
21-अक्टू
22905 ओखा हावड़ा एक्स्प्रेस
हावड़ा जंक्शन
14:30
21-अक्टू
20821 पुणे सन्त्रागाची हमसफ़र
सन्त्रागाची जंक्शन
05:43
22-अक्टू
12767 नांदेड़ संत्रगाची सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस
सन्त्रागाची जंक्शन
06:10
22-अक्टू
02833 हापा सन्त्रागाची स्पेशल
सन्त्रागाची जंक्शन
15:40
22-अक्टू
82033 हापा सन्त्रागाची सुविधा स्पेशल
सन्त्रागाची जंक्शन
15:40
22-अक्टू
22511 कर्मभूमि एक्सप्रेस
हावड़ा जंक्शन
06:05
24-अक्टू
12151 समरसता एक्स्प्रेस
हावड़ा जंक्शन
15:40
24-अक्टू
82111 छ. शिवाजी महाराज शालीमार सुविधा
शालीमार
18:35
25-अक्टू
12949 कविगुरु एक्सप्रेस
सन्त्रागाची जंक्शन
15:40
26-अक्टू
New IRCTC Agent Registration