रवर से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13201 राजेंद्र नगर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
01:40
17-सित
11094 महानगरी एक्स्प्रेस
भुसावल जंक्शन
05:20
17-सित
51158 इटारसी भुसावल पैसिंजर
भुसावल जंक्शन
07:05
17-सित
15018 गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
09:30
17-सित
11072 काम्यानी एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
14:05
17-सित
51188 कटनी भुसावल पैसिंजर
भुसावल जंक्शन
15:28
17-सित
11058 अमृतसर मुंबई छ. शिवाजी एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
17:55
17-सित
11016 कुशीनगर एक्स्प्रेस
भुसावल जंक्शन
18:38
17-सित
New IRCTC Agent Registration