सेलम जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22637 वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस
शोरानूर जंक्शन
17:05
12685 मंगलौर एक्सप्रेस
शोरानूर जंक्शन
21:45
16527 यशवंतपुर कन्नूर एक्स्प्रेस
शोरानूर जंक्शन
00:35
22-सित
12601 चेन्नई मंगलौर मेल
शोरानूर जंक्शन
01:00
22-सित
17230 शबरी एक्सप्रेस
शोरानूर जंक्शन
05:40
22-सित
16688 नवयुग एक्स्प्रेस
शोरानूर जंक्शन
11:40
22-सित
16565 यशवंतपुर मंगलौर एक्सप्रेस
शोरानूर जंक्शन
05:05
23-सित
17606 कचेगुडा मंगलौर सेंट्रल एक्सप्रेस
शोरानूर जंक्शन
23:20
24-सित
16855 मंगलौर एक्सप्रेस
शोरानूर जंक्शन
22:10
26-सित
22851 मंगलौर विवेक एक्सप्रेस
शोरानूर जंक्शन
22:10
27-सित
New IRCTC Agent Registration