सेवाग्राम जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
51286 नागपुर भुसावल पैसिंजर
अकोला जंक्शन
06:24
11040 महाराष्ट्र एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
12:03
18030 शालीमार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
14:44
12810 हावड़ा मुंबई मेल
अकोला जंक्शन
15:23
12140 सेवाग्राम एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
21:51
01234 नागपुर छ. शिवाजी महाराज स्पेशल
अकोला जंक्शन
17:10
19-अक्टू
02032 नागपुर लोकमान्य तिलक स्पेशल
अकोला जंक्शन
23:10
23-अक्टू
01274 नागपुर लोकमान्य तिलक स्पेशल
अकोला जंक्शन
17:10
24-अक्टू
वर्धा जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12860 गीतांजलि एक्स्प्रेस
अकोला जंक्शन
08:35
18501 विशाखापट्नम गांधीधाम एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
11:10
12843 पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
15:54
11418 नागपुर पुणे हमसफ़र
अकोला जंक्शन
16:09
12130 आज़ाद हिंद एक्स्प्रेस
अकोला जंक्शन
16:46
11202 अजनी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
17:13
12106 विदर्भा एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
18:15
18421 पुरी अजमेर एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
19:10
12114 पुणे गरीब रथ
अकोला जंक्शन
19:45
12834 हावड़ा अहमदाबाद एक्स्प्रेस
अकोला जंक्शन
20:27
51196 बल्हारशाह मुंबई पैसेंजर
अकोला जंक्शन
22:26
51198 वर्धा भुसावल पैसिंजर
अकोला जंक्शन
23:00
12812 हटिया मुंबई सुपरफ़ास्ट
अकोला जंक्शन
01:40
19-अक्टू
12656 नवजीवन एक्स्प्रेस
अकोला जंक्शन
02:34
19-अक्टू
12406 गोंडवाना एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
10:25
19-अक्टू
22137 प्रेरणा एक्स्प्रेस
अकोला जंक्शन
11:30
19-अक्टू
22846 हटिया पुणे एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
12:05
19-अक्टू
11403 नागपुर कोल्हापुर एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
16:09
19-अक्टू
02834 सन्त्रागाची हापा स्पेशल
अकोला जंक्शन
16:30
19-अक्टू
82034 सन्त्रागाची हापा सुविधा स्पेशल
अकोला जंक्शन
16:30
19-अक्टू
12136 नागपुर पुणे एक्स्प्रेस
अकोला जंक्शन
19:45
19-अक्टू
18407 पुरी साइनगर शिर्डी एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
20:53
19-अक्टू
22663 चेन्नई जोधपुर एक्स्प्रेस
अकोला जंक्शन
08:05
20-अक्टू
22974 पुरी गांधीधाम सुपरफ़ास्ट
अकोला जंक्शन
09:32
20-अक्टू
13425 मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
16:30
20-अक्टू
81420 नागपुर पुणे सुविधा स्पेशल
अकोला जंक्शन
17:22
20-अक्टू
22152 काजीपेट पुणे सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
20:03
20-अक्टू
22140 अजनी पुणे हमसफ़र
अकोला जंक्शन
20:53
20-अक्टू
22847 विशाखापट्नम लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
01:40
21-अक्टू
18401 पूरी ओखा एक्स्प्रेस
अकोला जंक्शन
11:10
21-अक्टू
12950 पोरबंदर कविगुरु एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
19:10
21-अक्टू
01207 नागपुर राजकोट स्पेशल
अकोला जंक्शन
20:53
21-अक्टू
22124 अजनी पुणे सुपरफ़ास्ट
अकोला जंक्शन
20:53
22-अक्टू
22128 आनंदवन एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
00:18
23-अक्टू
17037 सिकंदराबाद बीकानेर एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
08:05
23-अक्टू
08609 हटिया लोकमान्य तिलक स्पेशल
अकोला जंक्शन
11:30
24-अक्टू
18405 पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
15:54
24-अक्टू
22940 बिलासपुर हापा एक्सप्रेस
अकोला जंक्शन
16:30
24-अक्टू
12849 बिलासपुर पुणे सुपरफ़ास्ट एक्स्प्रेस
अकोला जंक्शन
19:45
24-अक्टू
New IRCTC Agent Registration