तालपुर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
37371हावड़ा गोघाट लोकल06.0007.0001.00hr
37373हावड़ा गोघाट लोकल09.1510.0000.45hr
37375हावड़ा गोघाट लोकल12.0713.0000.53hr
37389तारकेश्वर गोघाट लोकल16.0516.5500.50hr
37377हावड़ा गोघाट लोकल18.0518.5200.47hr
37379हावड़ा गोघाट लोकल20.2721.1500.48hr